Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за Прием на Ученици в Първи Клас в СофияСвободните места за ученици в първи клас, подадени от училищата в столичните училища към 14.07.2017 г. след трето класиране са, както следва:

Следете информацията на електронните страници на училищата.

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/03/06/1klas_pravila-2017.pdf

КЛАСИРАНЕ:

Свободните места за първокласници след първо класиране,обявени от училищата в РУО – София-град може да проверите на :

СВОБОДНИ МЕСТА

Следете информацията на електронните страници на училищата.

В изпълнение на т.6.3 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община свободните места след второ класиране,обявени от училищата в РУО – София-град са, както следва:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Следете информацията на електронните страници на училищата.

Приета на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. на МОН от Общинският съвет на Столична община.

Водещ критерий е близостта на училището до местоживеенето на ученика. Задължително се прилагат   следните общи и социални критерии:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище-20 т. Удостоверява се от училището
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
9. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
12. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
13. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.

Освен горепосочените  критерии, са делегирани правомощия на педагогическите съвети на съответните учебни заведения да приемат и до три допълнителни критерия. Общият брой точки от допълнителните критерии не може да бъде повече от 22.

На интернет страниците на училищата ще бъдат публикувани критериите и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас и свободните места след всяко класиране в посочения срок   за предстоящата учебна 2017/2018 година. Родителите могат да подават заявления от 18.04.2017 г.

На сайта на всяко училище и на  друго видно място,  в срок до 16.03.2017 г.,  ще бъде публикуван определения за съответното училище прилежащ район (карта и границите на прилежащите му територии/ улици, квартали, микрорайони, жилищни комплекси, и други/).

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас:

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.
Попълване на свободните места.Вижте още:


Коментарите са затворени.