Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Декларация за информирано съгласие на родителите


За да бъдат обявени публично резултатите на ученика от ученическите олимпиади и националните състезания по всички предмети, е необходимо родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове, да попълнят и представят  декларация за информирано съгласие. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани. Попълнените декларации се съхраняват в училището и подлежат на контрол.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия на декларатора)

родител/настойник на ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия на ученика)

който/която е ученик/ученичка от …………… клас в ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на училището)

Основна информация за родителя/настойника:

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон (мобилен телефон): …………………………………………………………………………………………..

E-mail адрес: …………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното:

Резултатите на сина ми/дъщеря ми от общински, областен и национален кръг на олимпиадата/ите и състезанието/ята по …………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

за учебната 2016/2017 година да бъдат обявени публично.

Дата:                                                                                                                        Декларатор:

(подпис)




Вижте още:


Коментарите са затворени.