Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативни УчилищаМинистерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища. Срокът за подаване на училищните проекти е 31.01.2017г.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните. Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

До 31 май 2017 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да намерите прикачени по-долу.

1. „Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година“.

Електронния формуляр, за кандидатстване за иновативни училища: https://www.surveymonkey.com/r/INNOVATIVE_SCHOOLS

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Тяхната основна цел е подготовката на учениците да бъде адекватна на настоящето и да им помогне да станат щастливи и успешни хора в бъдещето. В иновативното училище ще се извършва целенасочена промяна в организацията и съдържанието на образователния процес, чрез въвеждане на иновативни практики. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; използва нови методи на преподаване; разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Училищата, които придобият статут на иновативни, ще имат повече свобода в избора на програми. Те ще могат да прилагат специфични педагогически методи, учебни планове и програми, могат да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети. Целта е да се даде шанс училището да разчупи  мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите, да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Статутът на иновативното училище и процедурата за неговото утвърждаване е разяснен в :

НАРЕДБА No 9  от 19.08.2016  г .   за институциите  в системата на предучилищното и училищното  образование

Обн . – ДВ,  бр . 68  от 30.08.2016  г .,  в сила от 30.08.2016   г .

Раздел II

Определяне  на иновативни училища

Чл. 70. (1) Неспециализираните държавни ,  общински и частни училища могат да бъдат определяни за иновативни училища.

(2)За иновативни  се определят училищата ,  които извършват целенасочена ,  планирана и  контролирана промяна ,  чрез въвеждане  на иновативни практики , с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес .

(3)Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност ,  получила  реализация във вид на  нов образователен продукт  или усъвършенстван  процес ,  използван в практическата дейност .

(4)Иновативните училища са училища ,  които постигат подобряване на качеството на образованието ,  като :

1.разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и / или съдържанието на обучението ;

2.организират по  нов или усъвършенстван начин управлението ,  обучението и образователната  среда ;

3. използват нови методи  на преподаване ;

4.разработват   по нов начин учебно съдържание , учебни програми и учебни планове .

Чл. 71.

(1)Училищата представят до 31  януари  в Министерството на образованието и науката училищни проекти за  иновации,   приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците ,  включени в  проекта .

(2)Училищните проекти за иновации съдържат :

1.мотиви за предложената  иновация ,  свързани с обективни данни и анализи на състоянието  и  елементите на  училищния живот;

2.цел  на иновацията ;

3.подробно описание на иновативния  процес и иновацията за определения в проекта период;

4.план за изпълнението по учебни години ;

5.съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и  европейските образователни приоритети ,както и със заложените цели в проекта ;

6.възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес;

7.възможност  за мултиплициране  на училищния опит и добрите практики ;

8.информация за  учениците ,  включени в иновативния процес ;

9.информация  за квалификацията  на  учителите ,  включени в иновативния процес ;

10.състояние и приложимост на  материално – техническата

база на училището в полза на предвидените  иновации ,  осигурена сигурност  и безопасни условия на  обучение ;

11.информация  за съответствие с изискванията в ДОС  за организацията на дейностите в  училищното образование  ,  за общообразователната  подготовка и  за  учебния план ;

12.информация  за научни  данни и доказателства ,  свързани с ефективната приложимост на предложените  иновации.

(3)Описаният иновативен процес  в училищните проекти за  иновации може да бъде  с продължителност до 4  години  и да обхваща всички  или част   от участниците в образователния процес в училището ,  като  за   всяка учебна година се описват конкретно етапите на напредъка и резултатите .

(4)В училищните проекти за иновации се определят целите и идеите ,  свързани с личностното ,  интелектуалното и  емоционалното развитие на учениците  с изключение на тези ,  които  внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

(5)Към училищния проект за иновации се прилагат учебните планове в случаите ,  когато иновацията ги засяга  ,  становище от началника  на съответното   РУО, решение на педагогическия съвет и декларации от родителите.

Чл. 72.Критериите  за  оценяване на училищните проекти за  иновации са :

1.ясна и конкретна цел на проекта ,  свързана с  повишаване   качеството на образованието;

2.съответствие на предложените дейности с целите  в проекта ;

3.възможност за проследяване на въздействието от  иновативния процес  и иновацията върху качеството на образованието;

4.измеримост на очакваните резултати ;

5.приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;

6.съответствие с   изискванията  в държавните   образователни стандарти  за учебния план ,  за организацията  на дейностите в чилищното образование и за  общообразователната подготовка.

Чл. 73.(1)Към министъра на образованието и  науката се създава    Комисия за иновативните  училища  с участието  на психолози,  социолози ,  педагогически специалисти ,  представители на  научната общност ,  физически и юридически лица  с доказан опит при създаване  и приложение на   иновации в областта на  образованието ,   науката и технологиите .

(2)Комисията за иновативните училища разглежда и   оценява постъпилите в Министерството  на образованието  науката училищни  проекти за иновации   .

(3)Комисията за иновативните училища  предлага ежегодно на министъра  на образованието и  науката проект на Списък  на иновативните училища .

Чл. 74.Министърът на образованието и науката в срок до 31  май внася в  Министерския съвет предложение  за приемане на   Списък  на  иновативните  училища   за предстоящата учебна година  .

Чл. 75. (1) Началникът на  съответното  РУО извършва    мониторинг на иновативната  дейност в  училищата от областта и дава становище за   резултатите от иновативния процес .

(2)Комисията за иновативните училища прави  предложения до   министъра  на образованието и  науката за отписване от  Списъка на  иновативните училища при  следните  обстоятелства :

1.констатирани несъответствия между целите на училищните проекти  за иновации   и постигнатите резултати ;

2.неспазване на държавните    образователни стандарти в системата  на предучилищното и училищното образование  ;

3.констатиране ,  че при прилагане  на училищните проекти  за иновации  се използват  верски убеждения и  / или нетолерантност;

4.мотивирано писмено    искане  от не по – малко от 2/3  от  родителите / настойниците на учениците ,   включени в   училищния проект за иновации ;

5.мотивирано писмено искане от директора на училището след  решение на педагогическия съвет ;

6.мотивирано писмено искане  от председателя на обществения

съвет след решение на обществения съвет в училището .

Чл. 76. В случаите  по чл . 75,  ал . 2  министърът на образованието и науката внася в  Министерския съвет предложение за отписване на  училището  от Списъка на иновативните училища за  предстоящата учебна година .

Проектите трябва да са за иновации, в които ще се отразява спецификата на учебното заведение.Например учебно заведение, което има проблем с успеха и отсъствията и е в регион, където има големи групи ученици са с по-ниски от средните възможности, които нямат добри познания по български език,  може да се разработи училищна програма за иновация за учениците от първи до четвърти клас, в която да се ограмотяват по различен начин от този, по който се ограмотяват всички ученици в страната, като се използват електронни продукти за развитие на речта,  повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.

Може да се промени самата организация на учебния процес, като се започне от учебното време. Може часовете по определени предмети да бъдат организирани в блокове(напр. по 100 минути за изобразителното изкуство).

Предвидено е иновативните училища да могат да имат 38 учебни седмици, а не 36 седмици, какъвто е максимумът в другите училища т.е. в тях да се учи по-дълго време.

В иновативните училища 30% от учебното съдържание ще може да бъде преструктурирано. Ако бъде признато за иновативно, в училището  ще може да се преподава извън стандартните методи. 

В иновативното училище учителите търсят новото, използват съвременни преподавателски методи и споделят опита си. Вземат предвид индивидуалностите на всяко дете,   познават нуждите му и търсят най-добрите начини да им отговорят на практика.

Иновативното училище възпитава креативност. Разширява учебната среда извън класната стая. Може да се предвиди промяна в учебната среда – например: уроците по някои предмети да бъдат изнесени извън училището, в музеи, в планината, в производствени и обслужващи предприятия и др. Иновативното училище активно  включва родителите и общността в процеса на обучение и възпитание.

Иновативното училище може да бъде и това, което разчупва учебното съдържание и прави връзки между предметите, премахва границите и кара децата да правят връзки между тях – например физика, химия и биология заедно. Могат да бъдат въвеждани и т. нар. синтезирани учебни предмети, например „Българското възраждане“ може да бъде отделен учебен предмет.
Вижте още:


Коментарите са затворени.