Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Дуално ОбучениеНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. – ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

В България през последното десетилетие на пазара на труда е налице огромен парадокс – бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а същевременно има висока безработица сред завършващите средно образование. Профилираните гимназии, главно езиковите, са най-предпочитани от деца и родители, а в същото време професионалните училища се опразват поради липса на кандидати. За да се реши този изключително важен проблем се налагат спешни промени в професионалното образование и нагласите на обществото. Налага се професионалните училища да са максимално гъвкави и спешно да се адаптират към сегашните условия- да се съобразяват с нуждите от кадри за икономиката, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да прилагат дуалното обучение.  Общините и бизнесът спешно трябва да решат от какви професии се нуждае икономиката в региона, за да се отрази това в заявките за план приема за учебната 2017/18 г. Целта е той да е балансиран и да отговаря и на интересите на децата, и на бизнеса.

Предвидени  са средства за възнаграждения на менторите от производството, които ще напътстват учениците. Успоредно с това бизнесът би могъл да помогне за квалификацията на учителите по професии, за които срещат трудности.

Следващата година ще има два випуска, които завършват основно образование – в 7 и 8 клас, и е редно учениците във всички училища да бъдат информирани за всички възможности за кариерно развитие. Да знаят, че уменията да комуникират на два или три езика не дават гаранция за намиране на работа. Общините, съвместно с РУО и професионалните гимназии трябва да   организират информационна кампания за всички ученици и им разяснят какви възможности те имат за продължаване на обучението си.

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

ü      позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията,

ü      веднага виждаш практическото приложение на наученото,

ü      работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията,

ü      по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател,

ü      трупаш трудов стаж,

ü      след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка,

ü      имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда,

ü      конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международнопризнат имидж на обучаващата фирма,

ü      изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност,

ü      доказваш своите способности и

ü      получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си.

ВНИМАНИЕ:

Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

С промяната в Закона за професионалното образование бяха направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията. 2017 г. ще даде тласък на професионалното обучение. От началото на 2017 г. стартира  българският вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда финансиране на професионалните гимназии и бизнеса. По проекта професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за финансиране между 100 000 и 200 000 лв. за адаптиране на учебните планове и програми спрямо пазара на труда. Проектът предвижда учениците от XI и XII клас да се подготвят в реална работна среда и да се реализират по-успешно. Те ще работят 2-3 дни в седмицата в местни фирми и ще получават възнаграждение на стойност 90% от  минималната работна заплата за страната. Професионалните гимназии, с помощта на бизнеса и общините, трябва да актуализират план приема за следващата учебна година, за да подготвят учениците по професии, необходими за икономиката в съответния регион. Те имат пред себе си  примера на Австрийският проект „Дуално обучение в България“, който се прилага успешно втора поредна година и пренася  добрите практики и опита на Австрия в нашата страна в областта на професионалното обучение и образование.

ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия продължава и през 2017 г. успешно стартиралия вече проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката ?“.

През учебната 2015/2016 година бяха успешно реализирани първите две паралелки за обучение по дуалната система в България – в гр. София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“, през настоящата учебна 2016/2017 г. стартираха още 5 нови паралелки в следните градове:

  • Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД
  • София по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА Българияdm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и
  • Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8-ми клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

През учебната 2017/2018 г. ще бъде осъществен нов прием по горепосочените професии, както и по нова професия – „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт « МАКГАХАН», гр. София в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД,  Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени съвместно от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Тези от учащите, показали умения, мотивация и отговорност, ще имат възможност не само да продължат работа във фирмите-партньори, но да се доразвият професионално и дори да заемат ръководни позиции в компаниите.

Надеждата на всички партньори в проекта на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия е с помощта на това тясно сътрудничество да се постигне по-качествено образование, по-добре подготвени квалифицирани кадри, по-конкурентоспособна икономика и не на последно място – удовлетвореност сред младите хора в страната.
Вижте още:


Коментарите са затворени.