Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заявление и декларация за информирано съгласие


Сформирането на групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и за интереси по проект „Твоят час“ се извършва въз основа на подадените попълнени  и подписани от родителя /настойника и от ученика   заявление и декларация за информирано съгласие. Срокът за подаване на заявленията е 19.10.2016 г. Те следва да съхраняват  като част от техническата документация по проекта.

Сформирането на групите за занимания по интереси в училището се извършва по посоченото от ученика първо желание. При невъзможност да се сформира група по първо желание на учениците, групите се формират по второ или следващо желание.
В случаите, в които не се превишава максималния брой ученици в група и графикът на занятията позволява ефективно участие на ученика в заниманията по интереси е допустимо един ученик да бъде включен и във втора група за занимания по интереси.

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка
Вижте още:


Коментарите са затворени.