Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Нови Държавни Образователни Стандарти


Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.)

Нови наредби в средното образование и изменения и допълнения

(Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 2 от 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от министъра на образованието и науката на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

приета с ПМС № 289 от 7 ноември 2016 година

приета с Постановление № 286/04.11.2016 г.,

(Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)

Обн. – ДВ, бр. 80 от11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

НАРЕДБА № 10 от 01 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същата е в сила от 01 септември 2016 г.обнародвана в Държавен вестник, бр. 73 от 16.09.2016 г.

Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (ДВ, бр. 6 от 1997 г.) и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Наредба за изменение и допълнение на    НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Наредба за изменение на     Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г. )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 19.04.2019 г. за изменение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(oбн. – ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 23.04.2019 г.)

НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ  ТУРИСТИЧЕСКИ  ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 27.12.2016  г.Приета с ПМС No365  от 21.12.2016.

Обн.  ДВ .  бр .103  от 27  Декември 2016 г .

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/10/NAREDBAZA%20PATUVANE.pdf

Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

1. След обнародване на измененията на Закона за туризма в ДВ бр. 37 от 2018 г., от 01.07.2018 г. е в сила чл. 79, ал. 4 от същия закон, съгласно който разпоредбата за сключване на договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование след одобрение от началника на РУО не се прилага по отношение на договори за туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка.

2. След обнародване на измененията на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г., в сила е чл. 15а от същата наредба.

3. Ученически пътувания, свързани с реализиране на дейности/мобилности по проекти (международни и/или национални), както и с провеждане на ученически практики, включително и в други държави, не се организират по реда на чл. 15а от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

4. Допустимият брой на учебните дни за организиране на ученическите туристически пакети и свързаните туристически услуги в училище се отнасят за цялата паралелка, а не за отделен ученик. Когато в планираното туристическото пътуване в Годишния план за дейността на училището е предвидено участието на ученици от различни паралелки се прилага чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование като предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от всяка паралелка.

5. Провеждането на ски училище или обучения с ученици се осъществява в рамките на посочените в чл. 15а  от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование 5 учебни дни, при наличие на подходящи климатични условия или по време на ваканциите.

Преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър – https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър – http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – …………… на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 27.12.2016 г.,   да се прилага и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1pF_9XoH67J6vTccQgtE_I4koSSe8r7jgf5FDZVryk4I/edit

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – ………….. на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.
Вижте още:


Коментарите са затворени.