Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Портал за професионално и кариерно ориентиране на ученицитеВ помощ на  кариерното ориентиране на учениците

На адрес  (http://orientirane.mon.bg) се намира Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. В него може да се запознаете със:

 1. Структурата на българската образователна система;

2Видовете образователна подготовка в България;

3.  Като се регистрирате и следвате инструкциите, да попълните няколко въпросника  за кариерно ориентиране  и да получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

 • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
 • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
 • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

4.Информация за всички професии и профили, които се изучават в средното образование. Професиите и профилите са представени в 12 професионални групи и подгрупи към тях. Имате възможност да ги откриете по определени критерии, или ключова дума, посочена от Вас. Можете да се информирате къде се изучават тези професии или профили, както и да влезете директно в сайта на интересните за Вас училища;

5. Информация за всички училища в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др. ;

6.Информация за всички висши училища и университети в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др.;

7. Информация за  ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦКО) във всеки областен град и Връзки към Регионалните управления по образованието.В тези центрове се осъществява индивидуална и групова работа за:

- подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
- провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
- провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
- провеждане на тренинги с ученици от VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа;

-индивидуално информиране и консултиране;
- групово информиране и консултиране;

8. Информация за реда и условията за прием на ученици и студенти;

9. Информация за потребностите на пазара на труда;

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, порталът до края на 2017 г. ще се разшири с допълнителен модул по проекта BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.Целта на модула „Училище – пазар на труда“  е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда в процеса на тяхното  търсене на работа.

1.Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

2.Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.

3.Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация.

4.Учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа.

5.Ще се предлага и  онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство.

6.Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.

7.Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

За преодоляване на проблема на ранно отпадане на учениците от училище, в рамките на проектa, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат изработени специализирани тестове за възрастовите групи 5.-6. клас, 7.-8. клас и 9.-12. клас. Резултатите от тези тестове ще предоставят обективни данни на кариерните консултанти от центровете за кариерно ориентиране и на педагогическите специалисти от училище, за да могат те да работят с учениците, които са застрашени от отпадане. Целта е през тях да им създадат мотиви за учене и посещаване на училище, както и да им помогнат в избора на образование/обучение или професия.

Ще има и специални модули за учениците със специални образователни потребности, като упражнения за кариерно ориентиране на брайлов шрифт или жестомимични записи.

Тестовете ще бъдат интегрирани към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Предвижда се и обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г.

Примерни теми и дейности по кариерно ориентиране на учениците в часа на класа

За оказване на методическа помощ  при  изготвяне на график и провеждане  на видовете  дейности  е необходимо да се обърнете към кариерните консултанти от Центъра за  кариерно ориентиране към РУО  в областта.

1.За  учениците от началния етап на основното образование

(І –ІV клас)- създаване на първите и най-ранни кариерни проекти на учениците. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да открият и да участват в интересни за тях дейности и занимания (в училището, в семейството, в общността и др.);
 • да формират умения за общуване и работа в екип, за изразяване на интереси и предпочитания към определени видове дейности (вербални умения, лично творчество и др.);
 • да събират информация за различни професии ( на родителите и на членовете на семейството, най-важни за икономическото развитие на техния град/населено място и др.);
 • да изявяват своите способности и придобити умения (специални, математически, технически, литературни, спортни и др.) –състезания, викторини, конкурси и др.
 • да започнат създаване на собствено портфолио (събиране и систематизиране на материали и документи за техните изяви и постижения).

Примерни теми и дейности:

 • „Моите интереси и хоби”-включване на учениците в различни извънкласни дейности за осъзнато определяне на техните интереси и способности.
 • „Аз съм на работа”- На учениците се предлага да изберат дейност, в която да се включат през голямото междучасие, през обедната почивка или в друго време при целодневното обучение –напр. в училищната библиотека, в училищния стол, във физкултурния салон/кабинет по учебен предмет, охраната на училището и т.н.Идеята е учениците да се докоснат до практически опит в реална среда, да формират преносими умения, да се провокира интереса към придобиването на работен опит.
 • „Интервюта с възрастните”-Учениците получават задача да интервюират своите родители, учители или познати,  за да научат как те са избрали своите професии.
 • „  Екскурзия в предприятие”- Учениците стават наблюдатели в реална работна среда. Идеята е те да придобият най-обща представа за професии в определена професионална област (изкуство, транспорт, техника, строителство, производство, спорт и др.), както и непосредствени и лични наблюдения за дейностите, които вършат хората и условията, при които работят.

2. За учениците от прогимназиалния етап на основното образование (V-VІІІ клас)-дейности, които подпомагат учениците да се подготвят за прехода от основната към гимназиалната степен на образование. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да разширяват и задълбочават информацията си за професиите и за света на труда;
 • да проучват възможностите и алтернативите за обучение и квалификация, които предлага образователната система;
 • да формират умения за свързване на личностните си характеристики (интереси, мотиви, способности) с желаното кариерно развитие;
 • да формират умения за вземане на решения за избор на вид училище за продължаване в гимназиалната степен на образование.
 • да допълват и използват собственото си портфолио в процеса на избор на образование и училище.

Примерни теми и дейности:

 • „Обсъждане -моята бъдеща професия”- Класът се разделя на 2 групи.Всяка група заедно,в екип, обмисля кои професии са най-подходящите професии за всеки ученик от другата група . Последователно всеки ученик споделя пред другите кои професии смята, че са подходящи за него. Веднага след това член на другия отбор представя тяхното аргументирано мнение. Целта на дискусията е да бъде поощрено самооценяването на собствените възможности, както и приемането на мнението на другите.
 • „ Изследване на професии”- Идеята е учениците да бъдат подпомогнати да открият връзката между изискванията на професията, видовете  трудовите дейности при упражняването и, и собствените им възможности,  нужното образование и квалификация. Класният ръководител представя професиите и специалностите, които учениците могат да изучават в средните училища. Учениците изследват различни професии и ги сравняват със  собствените си интереси, способности и умения.

3. За учениците от гимназиалната степен на образование(ІХ-ХІІ)клас- насочени към подготовка на учениците за:

 • създаване на умения за вземане на решение за избор на кариера и търсене на работа;
 • самостоятелно планиране на възможностите за образователна, професионална и личностна реализация и за кариерно развитие;
 • насърчаване и стимулиране на учениците да представят своите умения пред представителите на местния и регионалния пазар на труда;
 • осъществяване на преход от образование към заетост, навлизане и адаптиране към нова работна среда.

Примерни теми и дейности:

 • „Моят път към целта”- Сформират се групи с ученици от IХ –ХII клас, които участват в дейности, свързани с избора на специалност в университет. Примерни варианти:-кандидати за специалност  „Журналистика” се обединяват в „Клуб на бъдещия журналист”, кандидати за специалност „Социални дейности” се включват в група „Корпус за подкрепа”- Те разработват материали за подходящи работни места за ученици със СОП или  за настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи и др. Идеята е учениците  да получат  възможност да придобият директни впечатления и опит в конкретна работна среда, за основните дейности, необходимите умения и изискванията на професията към качествата на личността за желаната от тях професия.
 • „Интервю за постъпване на работа“-как да се подготвим и държим на интервю за назначаване на работа и разиграване на примерни ситуации.
Вижте още:


Коментарите са затворени.