Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за ‘Заповеди’ Категория
Инструкции за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Инструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg Поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване при необходимост на учебен процес от разстояние  всички   училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили [...]

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

С електронно писмо  МОН уведомява, че на началната страница на информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикувана информация, свързана с организиране и провеждане на присъствено допълнително обучение по проекта. За улеснение на потребителите е публикувано и Ръководство за работа с платформата. Директорите на училищата, участващи в проекта, да се запознаят с информацията, а [...]

РЕГЛАМЕНТ на СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

заповед № РД09-1290/05.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. относно начина на приемане на ученици от IV клас на места по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, както и на учениците от обединените училища в XI [...]

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” Информация  и указания на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” в писмо   № 9105-186/02.06.2020 г: Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г. В писмo на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата [...]

указания за организиране и провеждане на присъствено обучение

писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,, относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката , относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование. МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  В ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА [...]

Заповед за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Заповед за промяна на правилата за информационна сигурност и инструктажи относно ДЗИ заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени: – Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ); – инструктаж за зрелостника; – инструктаж за [...]

НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИ

Изменения на заповеди Заповеди №РД09-1264/02.06.2020 г.,  №РД09-1270/02.06.2020 г., №РД09-1271/02.06.2020 г.,  на министъра на образованието и науката относно провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 г. Приложения: Заповед №РД09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД09-1270/02.06.2020 г. на министъра на [...]

Заповеди за изменения дати и график за ДЗИ и НВО

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код. http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/ 1.Организиране и провеждане на НВО в VII клас: Писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-196/09.06.2020 г. за сведение и изпълнение . 1.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 [...]

Дати и отпадащ материал за ДЗИ и НВО в VII клас

Отговори и решения НВО  в 7 клас  2020 г.: Български език и литература, 15 юни 2020 г. Математика, 17 юни 2020 г. Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 [...]

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СОФИЯ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Утвърденият  държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град е както следва: Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална [...]

Указания на МОН за периода от 13 до 16 април

За дните 13.04.-16.04. по указанията на МОН: 1. Учениците  от  I до XI клас и на 16 април учениците от XII  клас трябва да са ангажирани, но разтоварени в сравнение с досегашните дни на дистанционното обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа и в тях трябва да са заложени консултации, занимания [...]