Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания

Програма „Ваканция“ на Столична община със свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт и други занимания по интереси за деца и ученици за периода от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г..

Информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената:

Програма- Свали документ , както и на официалния портал на Столична община.

Учебна 2018/2019 година

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

http://mc.government.bg/images/MK_spravochnik_2018-2019.pdf

1.Нормативни документи и учебно-изпитни програми за кандидатстване в училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018–2019 г.

2. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

3.Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018/2019 година

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ  КРЪГ ОБЛАСТЕН  КРЪГ НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас до 26.01.2019 г.  9:00 ч. 23.02.2019 г. 9:00 ч. 06.04.2019 г. , от 09:00 ч. ,

РУО -Ямбол

Български език и литература до 16.12.2018 г. 03.02.2019 г. 9:00 ч. 31.03.-01.04.2019 г.

РУО – Бургас

Английски език до 20.01.2019 г. 09.02.2019 г . 9 :00 ч. 23.03.2019 г., 10:00 часа,

РУО – Хасково

Немски език до 25.01.2019 г. 23.02.2019 г.

9.00 ч.

29.03.-31.03.2019 г.,

РУО – Бургас

Руски език до 13.01.2019 г. 09.02.2019 г.  9:00 ч.
09.03.2019 г., 09:00 часа,
ПГПЧЕ, РУО–Плевен
Испански език до 25.01.2019 г. 16.02.2019 г.  9:00 ч.
30.03. 2019 г. 10:00 ч.
РУО– Благоевград
Френски език до 25.01. 2019 г.
16.02.2019 г.
9:00 ч.
23.03.2019 г. 10:00 ч.
РУО – Плевен
Италиански език до 25.01. 2019 г.
16.02.2019 г.
9:00 ч.
23.03.2019 г. 10:00 ч.
РУО–София–град
Математика до 15.12.2018 г

09.00 ч.

02.02.2019 г 12.04.–15.04.2019 г.,

РУО–София–град
Информатика до 05.01.2019 г. 16.02.2019 г.

9:00 ч.
15.03.–17.03.2019 г.
РУО – Пазарджик
Информационни технологии до 13.01.2019 г. до 10.03.2019 г. 10.05.–12.05.2019 г.,

РУО – Враца
Математическа лингвистика до 13.01.2019 г. 15.02.2019 г.

14:00 ч.
05.04.–07.04.2019 г.,
РУО– Хасково
Философия до 02.02.2019 09.02.2019 г.

9:00 ч.
29.03. –31.03.2019 г.,
РУО – Варна
История и цивилизация до 20.01.2019 г 16.02.2019 г.,

9:00 ч.
19.04. – 21.04. 2019 г., 08:00
часа, гр. Копривщица, РУО
София–регион
Гражданско образование до 19.02.2019 г. до 25.02.2019 г. 19.04.–21.04.2019 г.,

РУО – Габрово
География и икономика до 20.01. 2019 г. 23.02.2019 г.

9:00 ч.
12.04.–14.04. 2019 г.,
РУО – Видин
Физика
до 14.01.2019 г.
включително
17.02.2019 г.
05.04.–07.04. 2019 г., 8:00 ч.,
РУО – Русе
Астрономия
до 15.01.2019 г.
включително
23.02.2019 г.
14:00 ч.
19.04.–21.04.2019 г., 8:00 ч.,
РУО – Стара Загора
Химия и опазване на околната среда до 20.01.2019 г

09.00 ч.

10.02.2019 г.,

9:00 ч.
16.03.–17.03.2019 г.,
РУО – Ямбол
Биология и здравно образование до 31.01.2019 г 24.02.2019 г.,

9:00 ч.
30.03.–31.03.2019 г., 9:00 ч.,
РУО – Смолян
Техническо чертане до 09.02.2019 г. 16.03.2019 г 19.04.–21.04.2019 г.,

РУО – София–град
ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2018–2019 година

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО,  МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезания по математика,

чиито резултати могат да се

използват при държавен план –

прием за ученици от IV клас

1. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг – 23.03.2019 г.

2. Пролетно математическо състезание, 30.03.2019 г.

3. Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г.

4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 18.05.2019 г.

Математика 1.Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас, 18.01.–20.01.2019 г., РУО – Сливен

2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“

– Областен кръг – 23.03.2019 г.,

– Национален кръг –01.06.2019 г. – РУО – София – град

3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки

на СУ с чуждоезиков профил, 15–17.03.2019 г., РУО – Ловеч

4.Пролетни математически състезания, 29.03.2019– 31.03.2019 г.,

V – VII клас, гр. Шумен

VIII – XII клас, гр. Варна

Информатика 1. Национален есенен турнир по информатика – 23–25.11.2018 г., гр. Шумен

2. Пролетни състезания по информатика – 19–21.04.2019 г., гр. Велико Търново

3. Национален летен турнир по информатика – 07–09.06.2019 г., гр. Русе

Информационни

технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” – 30.11. –02.12.2018 г., гр. София

2. Национално състезание по компютърни мрежи – 13–14.04.2019 г., гр. София

Математическа

лингвистика

Национално състезание по математическа лингвистика, 25.01. – 27.01.2019г., РУО – Стара Загора
Физика 1.Есенно национално състезание по физика, 01.11. – 03.11.2018 г.,РУО – Благоевград

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 01.02. –03.02.2019 г., РУО – Перник

3. Пролетно национално състезание по физика, 08.03.–10.03.2019 г., РУО – Монтана

Химия и

опазване на

околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 13.04.–14.04.2019 г., РУО – Пазарджик
Природни науки

и екология

Представяне и защита на проекти, 24.11.–25.11.2018 г., РУО – Видин

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки

(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 08.06.–09.06.2019 г., РУО – София–град

Ключови

компетентности

по природни

науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),

01.12. – 02.12.2018 г., РУО – Велико Търново

Технологии „Виртуално предприятие” – 12.04. – 13.04.2019 г., РУО – София–град
Английски език Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 14.10.2018 г.

Областен кръг – до 21.10.2018 г.

Национален кръг – 10.11. – 11.11.2018 г., гр. Стара Загора

Английски език Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

Областен кръг – до 03.02.2019 г.

Национален кръг – 09.03. – 10.03.2019 г., гр. Враца

Немски език Национален конкурс за театър на немски език в гр. Пазарджик, април 2019г.
Немски език Национално състезание за написване на есе

Областен кръг – м. ноември 2018 г.

Национален кръг – м. април 2019 г., град София

Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2019 г.
Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2019 г.
Английски език,

Испански език,

Италиански език,

Немски език,

Руски език,

Френски език

Многоезично състезание

Областен кръг – 20.10.2018 г.

Национален кръг – 24.11.2018 г., гр. Велико Търново

Религия Национален конкурс „Бог е любов”,

Областен кръг – до 01.04.2019 г.

Национален кръг – юни 2019 г., гр. Русе

Музика Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“

–Общински кръг – 25.01.2019 г.

–Областен кръг – 22.02.2019 г.

–Национален кръг – 22.03.– 24.03.2019 г., гр. Пловдив

Хореография Национално състезание „Фолклорна плетеница”

–Областен кръг – до 19.04.2019 г.

–Национален кръг – 31.05. – 03.06.2019 г., гр. Варна

Национално

състезание по

финансова

математика

Провежда се на 09.03.2019 г.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за учебната 2018/2019 година,  утвърдени със Заповед № РД-09-469 от 13.09.2018 г. на министъра на младежта и спорта

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

САЙТ НА МОН С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА ОТ 1 АВГУСТ 2016 г. на  НОВИЯ ЗАКОН ЗА  УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

http://zareformata.mon.bg/

В сайта има информация и за квалификация на учителите.

Въпроси може да се задават и на електронна поща с адрес: reforma@mon.bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.

Адреси на сайтовете на Регионалните управления на образованието в България:

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web:www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web:www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Резултатите от изпитите за  НВО: всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Еднократна целева помощ за първокласници

http://www.dokumentacia.com/молба-–-декларация-за-получаване-на-ц-2

Етичен кодекс на работещите с деца

http://pravo.obrazovanieto.com

Учебни програми в детската градина-подготвителна група

ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебни програми по класове и предмети – актуални

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016-2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за II клас

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за V клас

Учебни програми за VІІІ клас, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г., в сила от учебната 2017-2018 година

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Коментари за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания" (2)

  1. Йорданка Маринова написа:

    Ако можете поправете датите на ДЗИ 18 и 20 май

Изпратете своя коментар за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания"