Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Кандидатстване през 2015/16 учебна година

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

За кандидатстващите след 8-ми клас!

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г.,

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 г.

След завършено основно образование

Вид  дейност Срок
1. Подаване на заявления за полагане на приемни изпити 07.-13.05.2015 г. вкл.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити до 16.05.2015 г. вкл.
3. Провеждане на приемните изпити:
за проверка на способностите по изобразително изкуство 16.06.2015 г.
за проверка на способностите по хореография 17.06.2015 г.
за проверка на способностите по музика 18.06.2015 г.
за проверка на способностите по спорт 16-19.06.2015 г.
4. Обявяване на оценките от приемните изпити до 02.07.2015 г. вкл.
5. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 02.07-21.07.2015 г. вкл.
6. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 02-06.07.2015 г. вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 07.07.2015 г. вкл.
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 08.07.2015 г.
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 09.07.2015 г.
10. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 10.07.2015 г.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 14.07.2015 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 15.07.2015 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 17.07.2015 г. вкл.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.2015 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2015 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 22.07.2015 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 24.07.2015 г. вкл.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора

до 04.09.2015 г. вкл.

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 11.09.2015 г. вкл.

За кандидатстващите след 7 клас!

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е в периода от 16 юни 2015 г. до 19 юни 2015 г. в избраното от Вас училище-гнездо. При подаване на заявлението се представят оригиналите и копия на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).
Заявление може да получите от училището-гнездо или да изтеглите от сайта на РИО.

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) :
Основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
До 15.05.2015 г. ще получите служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

 1. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 2. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 03.06.2015 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
 3. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2015 г.)
 4. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
 5. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г.)
 6. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
 7. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2015 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 8. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО.
 9. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

Училища гнезда за град София за подаване документи за кандидатстване след 7 клас за 2015/16 учебна година:

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2015_docs/GNEZDA_2015.pdf

От 16 до 19 юни 2015 г. се подават заявления за участие в първи етап на класиране след успешно положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас.

Необходими документи:

v    Заявление за участие в първи етап на класиране, по образец, с подредени желания -учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища;

v    Копие от Удостоверението за завършен VІІ клас, като представят за сверяване и оригинала;

v    Копие на Служебната бележка за оценките от положените приемни изпити – само когато ученикът кандидатства за прием в училища в друга област;

v    Кандидатите за профил “Изкуства” и за специалности от професии представят копие от медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че профилът и специалностите от професии не са противопоказни за здравословното състояние на ученика.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

Училища гнезда :

Област Варна

 • ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна, ученици с входящи номера от 030001 до 0300657;
 • III ПМГ „Акад. М. Попов“ – гр. Варна, ученици с входящи номера от 0300659 до 0301274;
 • Професионална техническа гимназия – гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301275 до 0301941;
 • VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301942 до 0302887;
 • ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна, ученици с входящи номера от 0302888 до 0303806, както и ученици от други региони.

Област Кюстендил

 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил (ул. „Гладстон“ № 2)
 • ОУ „Христаки Павлович“ – Дупница (ул. „Орлинска“ № 13) от 8.00 до 18.00 часа.

Област Русе

Документите за участие в първия етап на класиране ще се подават от 16.06. – 19.06.2015 г. включително в ОУ „Иван Вазов” – Русе. Работното време на комисията за приемане на документите е от 08,00 часа до 19,00 часа.

Област Бургас

1.             ОУ “П. Р. Славейков” – гр. Бургас

2.             ОУ ”Св. княз Борис І” – гр. Бургас

3.             ОУ “Св. Климент Охридски” – гр. Бургас, к-с “Изгрев”

4.             ОУ “Елин Пелин” – гр. Бургас, к-с “М. Рудник”

5.             ОУ “Антон Страшимиров” – гр. Бургас, к-с “Славейков”

Забележка: Ученици, кандидатстващи от други области, подават заявления за участие в класиране в ОУ “П. Р. Славейков” – Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 23

РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА: ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

До 25 юни ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първия етап на класирането. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първия етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането – от 26 до 30 юни. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание.

За незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите, определени в чл.16, ал.1., т.2, 3 и 4 на Наредба № 11 / 28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища:

удостоверение за завършен седми клас;

служебна бележка за оценките от положените изпити;

медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на кандидата и удостоверяващо обстоятелството, че специалността/ специалностите от професии, за които ученикът кандидатства, не са противопоказни за здравословното му състояние.

Директорът на приемащото училище определя комисия за класиране на кандидатите.

Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището в срок, определен от директора.

Над утвърдения държавен план-прием

може да се приеме:

близнак – в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва да са положили приемните изпити, ако такива са предвидени;

ученик с двама починали родители – без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени; учениците се записват с насочване от началника на РИО- в съответствие с желанието им.

Учениците-кръгли сираци подават до началника на РИО заявление за кандидатстване с посочено желание, заедно с документ, удостоверяващ статута на ученика, копие на удостоверение за завършен VII клас и копие на медицинско свидетелство удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното му състояние, в срок до 03 септември 2014година.

Резултатите от първо класиране на кандидатсващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.

Как да попълним заявлението за класиране?

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ – РАЗШИРЕНО

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

Как се образува балът за класиране ?

Съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:

 1. профил „Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 2. профили „Природоматематически“ и „Технологичен“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 3. профил „Чуждоезиков“ – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
 4. профили „Изкуства“ и „Спорт“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 5. професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 6. професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация„, „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Здравеопазване“, „Транспорт“ и „Опазване на околната среда“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 7. професии от областите на образование „Социални услуги“ и „Услуги за личността“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
 8. Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.

Училища –гнезда Варна

http://rio-varna.bg/images/files/ukazanie_priem.pdf

Училища-гнезда Бургас

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От 17.06.2014г. до 20.06.2014г. кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават заявление за участие в първи етап на класиране в следните училища (гнезда):

1. ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Бургас

2. ОУ ”Княз Борис І”, гр. Бургас

3. ОУ “Георги Бенковски”, гр. Бургас, к-с “Зорница”

4. ОУ “Елин Пелин”, гр. Бургас, к-с “М. Рудник”

5. ОУ “Антон Страшимиров”, гр. Бургас, к-с “Славейков”

Забележка: ученици, кандидатстващи от други области, подават заявления за участие в класиране в ОУ “П. Р. Славейков” , гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 23

РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА: ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

Кандидатстване след 8. клас

За учебната 2014/2015 г. приемът на ученици след завършен 8. клас не е централизиран и не се извършва класиране по училища след заявените желания. Всяко училище организира само приема на учениците в своите паралелките, определени в план-приема. Учениците подават отделен комплект от документи във всяко училището, в което искат да кандидатстват:

· - заявление за участие в класиране по образец на училището;

· - копие на свидетелството за завършено основно образование;

· - копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако такъв е предвиден в училището;

· - копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо обстоятелствата, че не противопоказани на здравословното им състояние, за профилите „Изкуства“, „Спорт“ или специалности от професии, за които кандидатстват;

· - в заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

· - при подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на гореописаните документи.

· - документ за платена такса за изпит, ако е предвиден такъв.

Списък на профилираните паралелки с кодовете по училища за учебната 2014/2015 г., София-град

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2014_docs/paralelki_kodove.pdf

Заявление за кандидатстване след VIII клас в профилирани и непрофилирани паралелки и в паралелки за професионално образование

http://rio-varna.bg/images/files/zaiavlenie_04042014.pdf

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ

КЪМ РИОСОФИЯ-ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

От………………………………………………………………………………………………………..……………………………..

ЕГН

пол

м

ж

входящ номер

пощенски код

Живущ/а: област……………………………..…..………….., община……………..……………………………………………..,

гр./с. …………………………………………….,

ж.к./ул. ……………………………………………………………………..№ ………., бл. ……., вх. …., ет……, ап……,

телефон за контакти: …………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

А. След успешно положени приемни изпити:

Оценки

с думи с цифри

1. …………………………………………………………… ……………………… …………………

2. …………………………………………………………… ……………………… …………………

3. …………………………………………………………… ……………………… …………………

4. …………………………………………………………… ……………………… …………………

5. …………………………………………………………… ……………………… …………………

6. …………………………………………………………… ……………………… …………………

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултата от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2014 г.

(вид на документа) (дата)

Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по …………………………………………………. на …………………. място, с резултат ……………………………………

(български език и литература и/или математика) (І, ІІ или ІІІ) (с думи и с цифри)

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2014 г.

(вид на документа) (дата)

Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по …………………………….. ………………………………………..

(математика)

Г. Удостоверение за завършен VII клас

№ ………………………/……………..2014 г., училище……………………………………………………………………..

(дата) (наименовение и населено място)

Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РИОСофия-град

Поредно желание

Пълно наименование на училището, профил или специалност от професия

КОД (попълва се от длъжностното лице в училището-гнездо)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Подпис на ученика/чката: ……………………….

Родител/настойник: ………………………………………………………………….. ….…………………

(име, фамилия) (подпис)

Приел заявлението: ………………………………………………………………….. ……………….….…..

(име, фамилия) (подпис)

Гр./с. …………………………………. Дата : …………………………………

Забележки:

1. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

2. Кандидатът участва в класирането с по-високия резултат:

- по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. – резултата от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика или резултата от положените приемни изпити по български език и литература и по математика;

- по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. – отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по математика за учениците, включени в окончателния състав на национален отбор, определени за участие в международна олимпиада.

3. За класиране в училищата на територията на всеки регионален инспекторат по образованието се подава отделно заявление в съответния инспекторат.

4. Кодовете и входящият номер се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението!

5. При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила или специалността от професията и на кода, водещ е текстът!

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА В РИО СОФИЯ ГРАД

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2014_docs/GNEZDA.pdf

Резултатите от Държавните зрелостни изпити, майска сесия 2014 г. можете да проверите на
http://rezultati.zamaturite.bg/

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VII КЛАС, 2014 г. можете да проверите на http://7klas.mon.bg

Учениците ще могат да проверят оценките си и в училищата, където учат.

Учениците, които ще кандидатстват с тези оценки в гимназии с прием след VII клас, трябва да вземат служебни бележки и да подадат заявление за първо класиране, в което да подредят желаните училища.

Заявления се подават между 17 и 20 юни в  училища-гнезда. Списъкът с тях ще бъде обявен на сайтовете на 28-те регионални инспекторати по образованието в страната

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Напомням Ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 10.00 часа, както следва:

Изобразително изкуство – 04.06.2014 г.;
Музика – 05.06.2014 г.
Хореография – 06.06.2014 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 9.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Комисията за подготовка и провеждане на изпита;

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано;

За изпита по хореография, учениците носят необходимото игрално облекло.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

По приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2014/2015 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН)
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити по български език и математика са на 21.05.2014 г. и на 23.05.2014 г.
  Те се провеждат в училището, където се обучава детето в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
  До 16.05.2014 г. сте получили служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.
 2. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 3. Обявяване на резултати от тестове по БЕЛ и математика до 04.06.2014 г. /в училището, в което се обучава ученикът/
 4. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите (до 09.06.2014 г.)
 5. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 17.06.2014 г. до 20.06.2014 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата-гнезда. Училището–гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
 6. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г.)
 7. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2014 г. до 15.07.2014 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си.
 8. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 28.07.2014 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 9. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град.
 10. ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г.

1. След завършен VII клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

07-13.05.2014 г. вкл.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 16.05.2014 г. вкл.

3.

Провеждане на тестове по:

български език и литература

математика

21.05.2014 г.

23.05.2014 г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете

до 04.06.2014 г. вкл.

5.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

изобразително изкуство

музика

хореография

спорт

04.06.2014 г.

05.06.2014 г.

06.06.2014 г.

31.05.-01.06.2014 г. вкл.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2014 г. вкл.

7.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

10.06.-12.07.2014 г. вкл.

8.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

17.-20.06.2014 г. вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 26.06.2014 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

27.06.-01.07.2014 г. вкл.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2014 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

07.-09.07.2014 г. вкл.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

10.07.2014 г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

11.-15.07.2014 г. вкл.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2014 г. вкл.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.-21.07.2014 г. вкл.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

22.07.2014 г.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 28.07.2014 г. вкл.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 31.07.2014 г. вкл.

2.След завършен 8 клас

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявления за полагане на приемни изпити

07.-13.05.2014 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците, по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити

до 16.05.2014 г. вкл.

3.

Провеждане на приемните изпити:

по математика

16.06.2014 г.

за проверка на способностите по изобразително изкуство

17.06.2014 г.

за проверка на способностите по хореография

18.06.2014 г.

за проверка на способностите по музика

19.06.2014 г.

за проверка на способностите по спорт

16-20.06.2014 г.

4.

Обявяване на оценките от приемните изпити

до 02.07.2014 г. вкл.

5.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

02.07-22.07. 2014 г. вкл.

6.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

02-04.07.2014 г. вкл.

7.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 07.07.2014 г. вкл.

8.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2014 г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

09.07.2014 г.

10.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

10.07.2014 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 14.07.2014 г. вкл.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

15.07.2014 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места, след втори етап на класиране

до 17.07.2014 г. вкл.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

18.07.2014 г.

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

21.07.2014 г.

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

22.07.2014 г.

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 24.07.2014 г. вкл.

18.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 04.09. 2014 г. вкл.

19.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 12.09.2014 г. вкл.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

Като се движите надолу по страницата до края и , може да намерите адреса на сайта на училището, в което кандидатствате.

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че резултатите от първи етап на класиране за учебната 2013/2014 г. по Наредба 11/2005г., можете да проверите на http://7klas.mon.bg/

Проверката може да направите с входящия номер от служебната бележка с резултатите от изпитите (22ххххх) и ЕГН.

За кандидатите от страната, проверката може да бъде направена с ЕГН и избор на РИО – …………………. от падащото меню.

Класираните, но недоволни от желанието, на което са класирани, могат да участват във второ класиране, като подадат заявление за участие в училището, в което са класирани. Класираните по първо желание и тези, които няма да участват във второ класиране, се записват в училището, в което са класирани от 27 до 01.07.2013 г. вкл.

Учениците, които не са класирани на първо класиране, автоматично участват във второто класиране (без да подават заявление). Ако и на този етап не са класирани – участват в трето класиране с подаване на ново заявление в училището-гнездо.

У П Ъ Т В А Н Е

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII­І КЛАС СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 /28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС:

I. Да са завършили основно образование;

II. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване – за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване – за вечерна форма на обучение;

III. Професиите, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Подаването на документи за участие в І етап на класиране става в училищата, за които се кандидатства в срок от 03.07 до 05.07.2013 г.

Документите, които се подават за участие в класиране са:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

3. Копие на медицинско свидетелство, от което да се вижда, че професиите, за които се кандидатства, не са противопоказни за здравословното състояние на кандидата.

Ø В заявлението за участие в класиране учениците посочват реда на желанията си за профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

Ø При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 /28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

1. Да завършват VІІ клас в годината на кандидатстване;

2. Да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;

3. Профилите “Изкуства” или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което учениците се обучават в VІІ клас. Когато в областта не е предвидено провеждане на определен приемен изпит/за проверка на способностите/, учениците го полагат на територията на друга област.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА:

Ø За профили “Хуманитарен”, “Природоматематически”, “Чуждоезиков” и ”Технологичен”, както и за всички специалностите от професии –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

Ø За профил “Изкуства” /Изобразително изкуство/ –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ОТ 10.06. до 12.07.2013г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат.

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ се образува както следва:

1. ЗА ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРЕН” – като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

2. ЗА ПРОФИЛИ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” и “ТЕХНОЛОГИЧЕН” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

3. ЗА ПРОФИЛ “ЧУЖДОЕЗИКОВ” – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VІІ клас.

4. ЗА ПРОФИЛ “ИЗКУСТВА” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

5. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ от ПРОФЕСИИ – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета от удостоверението за завършен VІІ клас.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ ред и в зависимост от бала и реда на посочените желания в три етапа.всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

От 17.06.2013г. до 21.06.2013г. кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават заявление за участие в първи етап на класиране в училища (гнезда):

Необходими са следните документи:

v Заявление за участие в първи етап на класиране, по образец, с подредени желания-учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища;

v Копие от Удостоверението за завършен VІІ клас, като представят за сверяване и оригинала;

v Копие на Служебната бележка за оценките от положените приемни изпити – само когато ученикът кандидатства за прием в училища в друга област;

v Кандидатите за профил “Изкуства” и за специалности от професии представят копие от медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че профилът и специалностите от професии не са противопоказни за здравословното състояние на ученика.

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите

Ø ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – В УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И В САЙТА НА РИО до 26.06.2013 г.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – от 27.06. до 01.07.2013 г.

Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише, губи мястото си и ще може да участва в трето класиране с ново заявление, в което подрежда желанията си съобразно останалите незаети места. Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във втори етап на класирането, подава заявление за участие във втори етап на класирането, без да има право да пренарежда желанията си, като запазва мястото си от първо класиране.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ СЕ ПОДАВА В УЧИЛИЩЕТО, КЪДЕТО УЧЕНИКЪТ Е ПРИЕТ.

Учениците, които не са приети на първо класиране АВТОМАТИЧНО участват във втория етап на класиране.

Ø ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – В УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И В САЙТА НА РИО– до 04.07.2013 г.

Приетите на втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата от 05.07. до 08.07.2013 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 10.07.2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТНОВО В УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА – ОТ 11.07 до 12.07.2013 г. Кандидатът има право да подреди желанията си, съобразно обявените незаети места след втория етап на класиране.

До 15.07.2013 г. се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране.

Приетите ученици трябва да се запишат от 16.07. до 17.07.2013 г.

ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЕ ОБЯВЯВАТ до 22.07.2013 г.

Информацията за незаетите места след трето класиране ще бъде изнесена в училищата „ГНЕЗДА” и на сайта НА РИО

В срок до 26.07.2013г. се извършва попълването на незаетите места след ІІІ етап на класиране. За тях могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията на чл.15, ал.2 от Наредба №11 /да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии/, като подават в избраното от тях училище заявление до директора на училището. Директорът на приемащото училище определя комисия, която подрежда кандидатите и обявява резултатите в РИО и в училището.

Учениците – кръгли сираци, ползващи правото си по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11, следва да подадат в срок до 1 септември 2013 г. до началника на РИО следните документи:

Ø заявление за кандидатстване с посочено желание;

Ø документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11;

Ø копие на удостоверение за завършен VІІ клас или копие на свидетелството за завършено основно образование;

Ø копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, т. 4 или по чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 при кандидатстване за профил „Изкуства”, „Спорт” или специалност от професияпрофилите „Изкуства“, „Спорт“ или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.

За допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към педагогическите съветници в училищата.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА В СОФИЯ-ГРАД

Име Адрес Гнездо номер
1 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“ Витоша ж.к. Бъкстон, ул. „Суворов“ №36 02
2 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Връбница ул. „Ломско шосе“ № 186 61
3 46 ОУ „Константин Фотинов“ Възраждане бул. „Христо Ботев“ № 109 46
4 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“ Изток кв. Изток, ул. „Латинка“ № 11 11
5 43 ОУ „Христо Смирненски“ Илинден бул. „Сливница“ № 45 43
6 Професионална гимназия по транспорт Искър р-н Искър, ул. „Мюнхен“ № 12 07
7 68 СОУ „Акад. Н. Обрешков“ Искър ж.к. Дружба II 68
8 108 СОУ „Никола Беловеждов“ Искър Ж.к. Дружба I, ул. 5038 08
9 Софийска гимназия по хлебни и сладкарски изделия Красна поляна ул. „Суходолска” № 12 17
10 ПГИЧЕ „Св.Методий“ Красно село ул. „Пчела” 21 09
11 19 СОУ „Елин Пелин“ Красно село ул ,,Яков Крайков” № 16 19
12 21 СОУ „Христо Ботев” Лозенец ул. „Люботрън” № 12 21
13 Професионална гимназия по облекло Лозенец бул. „Черни връх“ № 37 04
14 137 СОУ „Ангел Кънчев“ Люлин ж.к. Люлин – ул. „Европа“ 13 Б 37
15 97 СОУ   „Братя Миладинови“ Люлин ж.к. Люлин – V  микрорайон 97
16 56 СОУ „Константин Иречек” Люлин ж.к. Люлин –  VІІІ м.р., ул. „Велико Търново” 56
17 39 СОУ „Петър Динеков“ Младост ж.к. Младост 2, до бл.205 39
18 144 СОУ „Народни будители“ Младост ж.к. Младост 3, до бл. 305 40
19 54 СОУ „Св.Иван Рилски“ Надежда ул. „Йордан Хаджиконстантинов” № 38 54
20 1 СОУ „Пенчо Славейков” Оборище ул. „Стара планина” №11 01
21 88 СОУ „Димитър Попниколов“ Овча купел ж.к. Овча купел 1, ул. „Димитър Попниколов” 88
22 44 СОУ“Неофит Бозвели“ Подуяне ул. „Плакалница“ № 45 44
23 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Сердика ул.“Ген. Чернаев“ №8 14
24 138 СОУ „Проф. Васил Златарски” Слатина ул. „Алфред Нобел”№3 13
25 Професионална гимназия по телекомуникации Студентски ул. „Акад. Ст. Младенов“, №1 03
26 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ Триадица бул. „България” № 43 26

ЗА КАНДИДАТИ ОТ СТРАНАТА

Име Адрес Гнездо номер
27 48 ОУ „Йосиф Ковачев” Сердика ул. „Клокотница” №21 48

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – майска сесия, 2013 г.

Оценките от ДЗИ – майска сесия, 2013 г. може да проверите на следните адреси:

http://zamaturite.bg/ и

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,

лишени от родителска грижа,е в състав:

председател-експерт по професионално образование или експерт по ОСО

от РИО,

членове-двама експерти от РИО,

юрист от РИО,

лекар-педиатър/лекари-педиатри,определен от регионалния център по здравеопазване.

Учениците с хронични заболявания,с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителска грижа,

се явяват с документ за самоличност при подаването в РИО на документите по чл. 34, ал. 2 от Наредба No11.26.

Учениците -кръгли сираци,ползващи правото си по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба No11, следва да подадат в срок до 3 септември 2013 г. до началника на РИО следните документи :

заявление за кандидатстване с посочено желание;

документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба No11;

копие на удостоверение за завършен VII клас или копие на свидетелството за завършено основно образование;

копие на медицинско свидетелство ,удостоверяващо обстоятелствата по чл

. 16, ал. 1, т. 4 или по чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредба No11 при кандидатстване за профил „Изкуства“, „Спорт“ или специалност от професия.

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ !

· Подаване на «Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите» за предстоящото кандидатстване на учениците след завършен седми клас за учебната 2013/2014 година в държавните и общински училища с полагане на приемни изпити по изобразително изкуство и хореография , става в срок от 08 до 14 май 2013 г., в училището в което се обучавате в момента;

· Бланката на заявлението е утвърдена в заповед № РД 09-272/08.03.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката – Приложение № 3 и ще Ви бъде предоставена от училището;

Размерът на таксите са по 6 лв. за всеки един от изпитите. Таксите се внасят по банков път по сметката на Регионален инспекторат по образованието.

· Към заявлението за явяване на изпити за проверка на способностите следва да приложите и банковите бордера за платена такса.

Таксата се внася за всеки отделен изпит – проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2013_docs/prilojenie_3_09_272.pdf

Учебно-изпитна програма  по изобразително изкуство за приемане на ученици след завършен VII  клас или ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/2012pr3_uip_arts_7-8kl.pdf

Учебно-изпитна програма  по музика за приемане на ученици след завършен VII  клас или ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/2012pr4_uip_music_7-8kl.pdf

Учебно-изпитна програма  по хореография  за приемане на ученици след завършен VII  клас или ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/2012pr5_uip_choreography_7-8kl.pdf

Учебно-изпитна програма  по спорт  за приемане на ученици след завършен VII  клас или ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/2012pr6_uip_sport_7-8_kl.pdf

Учебно-изпитна програма  по български език и литература за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII  клас 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/UIP_BEL_7kl_2012.pdf

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/kriterii_7kl_prerazkaz_2012.pdf

Учебно-изпитна програма  по математика за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен VII  клас 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/UIP_math_7kl-2012.pdf

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2013-2014 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/7klas/zapoved_priem7klas_2012-2013.pdf

Уважаеми кандидат-гимназисти,
Уважаеми родители,

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2013/2014 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) след НВО продължават по утвърдения график.

Следващи основни моменти от кампанията:

 1. В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 10.06.2013 г.до 12.07.2013 г.  служебна бележка с оценките от приемните изпити.
 2. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 07.06.2013 г.) и получаване на удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (получава се в училището-гнездо) в срок от 17.06. до 21.06.2013 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подреждането на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата- гнезда. Училището – гнездо с удобно за вас местоположение, можете да изберете свободно.
 3. След обявяване на резултатите от първия етап на класирането, приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 17.06. до 21.06.2013 г.
 4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 27.06-01.07.2013 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
 5. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 10.07.2012 г. до 11.07.2012 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
 6. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 11.07.-12.07.2013 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.
 7. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО  . По етапи от дейностите по приема, в създадените информационни кътове в училищата-гнезда ще бъде съобщавана цялата необходима информация..

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултат от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по …………………………………………………. на …………………. място, с резултат  ……………………………………

(български език и литература и/или математика)     (І, ІІ или ІІІ)                                                       (с думи и с цифри)

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване  на резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по …………………………….. ………………………………………..

(математика)

Г. Удостоверение за завършен VII клас

ДЗИ

 • до 18 май 2012 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2012 г. се издава служебна бележка на всеки зрелостник за допускането му до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото на явяване на съответния изпит
 • учениците се разпределят на случаен принцип по училища, сгради и зали
 • продължителността на всички ДЗИ е 4 астрономически часа
 • продължителността на ДЗИ за ученици със специални образователни потребности се удължава със 120 минути.
 • зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност
 • работят с черен цвят химикалка
 • предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника
 • до 11 юни 2012 г. се обявяват резултатите от ДЗИ

НВО (7. клас) – БЕЛ и математика

 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:
  • за модула за национално външно оценяване – 60 минути
  • за допълнителния модул – 90 минути.
 • Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.
 • учениците в 7. клас се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност
 • заемат определените им места не по-късно 9,45 часа
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул
 • изслушват един път текста за преразказ
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка
 • до 04 юни 2012 г. се обявяват резултатите от тестовете
 • в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
 • от 15 до 20 юни 2012 г. подават документи за участие в приема в училища, определени от началника на РИО
 • до 26 юни 2012 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането

Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_N5-08_priem_uchilishta_izkustva.pdf

Наредба за обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf

Наредба за прием на ученици в спортните училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-07_priemane_sportnite_ucilishta.pdf

Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_11-05_priem_uch.pdf

Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СОУ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/regulations/spisk-2004.pdf

Наредба за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_3-04_pr_uch_izkustva.pdf

НАРЕДБА № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия  http://www.nukk.org/bg/admission/

НАРЕДБА № 1 ОТ 13.09.2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В СМГ „Паисий Хилендарски” за учебната 2012/2013

http://www.smg-bg.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=159

Училища по изкуствата:

 1. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
  СОФИЯ 1504, ул. „Оборище” № 17, тел. 02/943-00-03, http://www.nmu-bg.org/
 2. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23, тел.032/63-44-89; 26-94-13, http://www.plovdivmusicschool.org

3. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ”
ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34, тел. 052/62-07-25; 62-07-19,

http://www.artschool-varna.com/

4. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ”
РУСЕ 7000, ул. „Пирот” № 12, тел. и факс: 082/87-76-09, тел.:83-42-55,

http://www.artrousse.com

5. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”
ПЛЕВЕН 5800, ул. „Кирил и Методий” № 33, тел./факс: 064/82-32-96,
http://www.nui-pleven.tea.bg

6. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел.: 056/54-94-50, 80-04-31 http://www.numsiprofpanchovladigerov.com

7. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА”СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска” № 7, тел.: 042/24-14-33, 24-15-33 http://www.metronom-sz.narod.ru/

8. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”
КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” № 2, тел.: 0453/422-15 , http://www.nufi-kotel.com

9. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”
с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/2333; 03030/2331 , http://nufi-bg.com

10. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
СОФИЯ 1113,ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 02/892 91 80, http://www.nutibg.com

11. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ”
СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски” № 62, тел./факс: 02/987-63-88, тел.:02/987-49-26, http://hg-iliapetrov.org

12. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ”
ул. „Янко Сакъзов” 2 а, Пловдив 4000,тел.:032/960-066, http://www.artschoolplovdiv.info

13. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
ПЛОВДИВ 4000, ул. „П. Д. Петков” № 8, тел./факс: 032/62-64-23, тел.:62-64-25, 62-64- 21, http://www.skadri.org

14. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”КАЗАНЛЪК 6100, ул. „Радецки” № 80, тел. и факс: 0431/6 35 75,
http://www.art-school.eu

15. НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход”№ 5,тел./факс: 02/858-21-80 , http://www.npgpf.com

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”
СЛИВЕН 8800, ул. „Георги Данчев”№ 7, тел.:044/66-73-49, тел./факс: 66-74-65, http://nhgdd-sliven.net

17. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА”
СОФИЯ 1303, бул. „Сливница” № 134, тел.: 02/931-90-50, факс:02/931-90-54,
http://ngpisvetiluka.com

18. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” ТРОЯН 5600, ул. „Раковски” № 15, тел.: 0670/6-34-11, тел./факс: 5-46-61, http://artschool-troyan.com
19. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” ТРЯВНА 5350, ул. „Ангел Кънчев” № 150, 0677 6 22 91 – директор, 0677 6 21 34 – канцелария и факс;http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com

20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СМОЛЯН 4700, кв. „Райково”, ул. „Коста Аврамиков” № 2, тел./факс: 0301/65-186,
http://artschool-smolyan.hit.bg

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ
с. КУНИНО 3140, ул. „Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца
тел. 091202/216; факс: 091202/238; e-mail: kuninostone@abv.bg
22. НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
СОФИЯ 1614, кв. „Горна баня”, ул. „Вечерница” № 21, тел.: 02/957-86-74,
http://www.nukk.org/

23. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”
СОФИЯ 1360, кв. „Модерно предградие”, ул. „Баба” № 16, /02/483 79 09 – директор, 826-21-71, http://www.ngdek.com

Спортни училища

1.СУ”Ген.Владимир Стойчев”-София, http://www.genstoichev.com/

2.СУ”В.Левски”-Пловдив, http://vasillevskisport.com/

3.СУ”Г.Бенковски”-Варна, http://sugbvar.hit.bg/

4.СУ”В.Левски”-София, http://www.166su.com/

5.СУ”Майор Атанас Узунов”-Русе, http://www.su-ruse.hit.bg/

6.СУ”Стефан Караджа”-Хасково, www.sportno-haskovo.hit.bg

7.СУ”Тодор Каблешков”-Ст.Загора, http://sportno-sz.web.officelive.com/

Езикови гимназии

1.Испанска езикова Гимназия -“Мигел де Сервантес“,http://www.ibbcervantes-bg.com/

2. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, София, http://www.feg.bg/

3. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, София

http://www.todorpopov.com/NEG/about/welcome.html

4.IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, Варна ,  http://www.4egvarna.com/

5.Американски колеж в София, http://www.acs.bg/

6.Английска гимназия “Гео Милев”, Русе http://www.agruse.com/ ,

7.Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, София,  http://2els.com/

8.Гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, Сливен http://gpze.hit.bg/

9.Езикова гимназия „Йоан Екзарх“, Враца , http://ezikova-gimnazia.vratza.com/

10.Езикова гимназия “Пловдив”, Пловдив  , http://www.els-plovdiv.com/

11.Международна гимназия „Проф. В. Златарски“, София , http://www.zlatarskischool.org/

12.Пета езикова гимназия “Йоан Екзарх”, Варна, http://5eg.org/

13.Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия, София, http://www.nukk.org/

14.Английска бизнес гимназия “Евростандарт”, София, http://www.eurostandart.org/

Природо-математически гимназии

1.Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, София, http://npmg.org/

2.Образцова  математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, Пловдив

http://omg.atspace.com

3.Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, http://www.smg-bg.info/

4. Природо-математическа гимназия „Акад. С. Корольов“ – гр. Благоевград,

http://pmg-blg.com/

5. ПМГ „Св. Кл.Охридски”-Монтана, http://www.pmgmontana.com

6.ПМГ”Ив.Вазов”-Димитровград, http://pmgdimitrovgrad.net

7.ПМГ”Акад.Петканчин”-Хасково, http://www.pmg-haskovo.org/

8.ПМГ”Хр.Смирненски”-Перник, http://www.pmg-pernik.com/

9.ПМГ”Д.Чинтулов”-Сливен, http://pmg-sliven.com/bg/

10.ПМГ”Акад.Н.Обрешков”-Бургас, http://pmgbs.com/

11.ПМГ”Акад.М.Попов”-Варна, http://pmg3-varna.org/

12.ПМГ”Н.Попович”-Шумен, http://www.pmg.icon.bg

13.ПМГ”Акад.Ив.Гюзелев”-Габрово, www.pmg-gabrovo.bg/

14.ПМГ”В.Друмев”-В.Търново, http://www.pmgvt.org

15.МГ”Гео Милев”-Плевен, http://www.pleven-mg.com/

16.МГ”Баба Тонка”-Русе, http://mg-babatonka.bg

17.МГ”Акад.Ат.Радев”-Ямбол, http://mgyambol.com/

18.ПМГ”Гео Милев”-Ст.загора, http://www.pmgsz.org/

19.ПМГ”Ив.Вазов”-Добрич, http://www.pmg.dobrich.net/

20.ПМГ”Екзарх Антим”-Видин, http://pmg-vd.org

21.ПМГ”Акад.Ив.Ценов”-Враца, http://pmg-vr.org

22.ПМГ”В.Левски”-Смолян, http://pmg-smolyan.org/

22.ПМГ”Акад.Н.Обрешков”-Разград, http://www.pmgrz.com/

23.ПМГ”Проф.Ем.Иванов”-Кюстендил, http://pmgemivanov.hit.bg

24.ПМГ-Ловеч, http://pmglovech.schools.officelive.com/

25.ПМГ”Св.Кл.Охридски”-Силистра, http://pmg.portal-silistra.net/

Коментари за: "Кандидатстване през 2015/16 учебна година" (7)

 1. mnogo hubavo u4ili6te

 2. Ралица написа:

  Много полезна инофрмация на едно място и от голяма помощ! Супер! :)

 3. Милена написа:

  Благодаря за ясно и точно поднесената информация.

 4. МАРИЯ СИРАКОВА написа:

  ЗДРАВЕЙТЕ! МНОГО ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 7-КЛАСНИЦИТЕ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ЗА КОЕТО БЛАГОДАРЯ! ИМАМ ТАКЪВ ВЪПРОС: -УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И ДРУГАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНОЛОГИЯТА НА СЪБИТИЯТА СЪЩАТА ЛИ Е И ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЪЙ КАТО ДАТИТЕ СА ЗА 2013Г. ИМА ЛИ НЯКЪДЕ ПЪЛЕН НА УЧИЛИщАТА В СОФИЯ, МОЖЕ И АЗ ДА НЕ ГО ВИЖДАМ, АКО Е ТАКА, МЕ ИЗВИНЕТЕ! БЛАГОДАРЯ ВИ!

  • здравейте г-жо Сиракова,Информацията за датите и вида дейности, които трябва да се извършат при кандидатстване на учениците от 7 клас са дадени в таблицата ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 .Учениците предимно кандидатстват с оценките от НВО за 7 клас, само в определени училища има допълнително изпит за проверка на способностите.Училищата-гнезда остават засега същите. Нямаме техническа възможност да включим адресите на сайтовете на всички училища.

 5. NINA написа:

  Нагледно как да си попълните заявлението за кандидатстване,лично аз много търсих и никъде не открих ,дано съм полезна
  http://prikachi.com/images.php?images/359/7408359j.jpg
  В линка можете да видите кои са одобрените паралелки за прием 2014/2015
  http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

 6. http://www.rio-sofia-grad.com/

  прием на ученици

  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
  2014-2015 ГОДИНА

Изпратете своя коментар за: "Кандидатстване през 2015/16 учебна година"