Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Кандидатстване след VII и VIII клас

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(ДВ бр.12 от 03.02.2017 г.)

§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:

1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;

2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;

3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;

4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;

5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;

6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея думите „по български език и литература или по математика“ се заличават.

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.

7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.“

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:“.

2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с „учебни предмети“, а след думите „изучавани в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А на учебния план“, а думата „превърнат“ се заменя с „превърнати“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.“

§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.

§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;“

б) създава се нова т. 4:

„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;“

в) досегашната т. 4 става т. 5;

г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се издава от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас, а служебната бележка по ал. 1, т. 4 – от директора на училището, в което е проведен изпитът за проверка на способностите.“

§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или

2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“

§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;

3. резултатите от най-малко:

а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или

б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:

1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.

2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.

§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО“ се заличават.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Меглена Кунева

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ на места по държавния план-прием СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Резултатите от първия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас.Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:

 • заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;
 • удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;
 • служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
 • копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Училища гнезда за град София за подаване документи за кандидатстване след 7 клас за 2016/17 учебна година:

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2016_docs/gnesda_2016.pdf

Бланки на заявления за участие в класиране за приемане в гимназия:

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII класразширено

Как да попълним заявлението за класиране?

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ – РАЗШИРЕНО

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

Как се образува балът за класиране ?

Съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:

 1. профил „Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 2. профили „Природоматематически“ и „Технологичен“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
 3. профил „Чуждоезиков“ – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
 4. профили „Изкуства“ и „Спорт“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 5. професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 6. професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация„, „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Здравеопазване“, „Транспорт“ и „Опазване на околната среда“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
 7. професии от областите на образование „Социални услуги“ и „Услуги за личността“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
 8. Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението за завършен VII клас.

Кандидатстване след 8. клас

Приемът на ученици след завършен 8. клас не е централизиран и не се извършва класиране по училища след заявените желания. Всяко училище организира само приема на учениците в своите паралелките, определени в план-приема. Учениците подават отделен комплект от документи във всяко училището, в което искат да кандидатстват:

· - заявление за участие в класиране по образец на училището;

· - копие на свидетелството за завършено основно образование;

· - копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако такъв е предвиден в училището;

· - копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо обстоятелствата, че не противопоказани на здравословното им състояние, за профилите „Изкуства“, „Спорт“ или специалности от професии, за които кандидатстват;

· - в заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

· - при подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на гореописаните документи.

· - документ за платена такса за изпит, ако е предвиден такъв.

Списък на профилираните паралелки с кодовете по училища за учебната 2014/2015 г., София-град

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2014_docs/paralelki_kodove.pdf

Заявление за кандидатстване след VIII клас в профилирани и непрофилирани паралелки и в паралелки за професионално образование

http://rio-varna.bg/images/files/zaiavlenie_04042014.pdf

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС:

I. Да са завършили основно образование;

II. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване – за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване – за вечерна форма на обучение;

III. Професиите, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Подаването на документи за участие в І етап на класиране става в училищата, за които се кандидатства в срок от 03.07 до 05.07.2013 г.

Документите, които се подават за участие в класиране са:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

3. Копие на медицинско свидетелство, от което да се вижда, че професиите, за които се кандидатства, не са противопоказни за здравословното състояние на кандидата.

Ø В заявлението за участие в класиране учениците посочват реда на желанията си за профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

Ø При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 /28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

1. Да завършват VІІ клас в годината на кандидатстване;

2. Да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;

3. Профилите “Изкуства” или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което учениците се обучават в VІІ клас. Когато в областта не е предвидено провеждане на определен приемен изпит/за проверка на способностите/, учениците го полагат на територията на друга област.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА:

Ø За профили “Хуманитарен”, “Природоматематически”, “Чуждоезиков” и ”Технологичен”, както и за всички специалностите от професии –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

Ø За профил “Изкуства” /Изобразително изкуство/ –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ОТ 10.06. до 12.07.2013г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат.

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ се образува както следва:

1. ЗА ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРЕН” – като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

2. ЗА ПРОФИЛИ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” и “ТЕХНОЛОГИЧЕН” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

3. ЗА ПРОФИЛ “ЧУЖДОЕЗИКОВ” – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VІІ клас.

4. ЗА ПРОФИЛ “ИЗКУСТВА” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

5. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ от ПРОФЕСИИ – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета от удостоверението за завършен VІІ клас.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ ред и в зависимост от бала и реда на посочените желания в три етапа.всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – майска сесия

tp://zamaturite.bg/ и

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,

лишени от родителска грижа,е в състав:

председател-експерт по професионално образование или експерт по ОСО

от РИО,

членове-двама експерти от РИО,

юрист от РИО,

лекар-педиатър/лекари-педиатри,определен от регионалния център по здравеопазване.

Учениците с хронични заболявания,с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителска грижа,

се явяват с документ за самоличност при подаването в РИО на документите по чл. 34, ал. 2 от Наредба No11.26.

Учениците -кръгли сираци,ползващи правото си по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба No11, следва да подадат в срок до 3 септември 2013 г. до началника на РИО следните документи :

заявление за кандидатстване с посочено желание;

документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба No11;

копие на удостоверение за завършен VII клас или копие на свидетелството за завършено основно образование;

копие на медицинско свидетелство ,удостоверяващо обстоятелствата по чл

. 16, ал. 1, т. 4 или по чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредба No11 при кандидатстване за профил „Изкуства“, „Спорт“ или специалност от професия.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2013_docs/prilojenie_3_09_272.pdf

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/kriterii_7kl_prerazkaz_2012.pdf

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултат от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по …………………………………………………. на …………………. място, с резултат  ……………………………………

(български език и литература и/или математика)     (І, ІІ или ІІІ)                                                       (с думи и с цифри)

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване  на резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по …………………………….. ………………………………………..

(математика)

Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_N5-08_priem_uchilishta_izkustva.pdf

Наредба за обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf

Наредба за прием на ученици в спортните училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-07_priemane_sportnite_ucilishta.pdf

Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_11-05_priem_uch.pdf

Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СОУ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/regulations/spisk-2004.pdf

Наредба за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_3-04_pr_uch_izkustva.pdf

НАРЕДБА № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия  http://www.nukk.org/bg/admission/

НАРЕДБА № 1 ОТ 13.09.2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В СМГ „Паисий Хилендарски” за учебната 2012/2013

http://www.smg-bg.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=159

Училища по изкуствата:

 1. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
  СОФИЯ 1504, ул. „Оборище” № 17, тел. 02/943-00-03, http://www.nmu-bg.org/
 2. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23, тел.032/63-44-89; 26-94-13, http://www.plovdivmusicschool.org

3. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ”
ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34, тел. 052/62-07-25; 62-07-19,

http://www.artschool-varna.com/

4. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ”
РУСЕ 7000, ул. „Пирот” № 12, тел. и факс: 082/87-76-09, тел.:83-42-55,

http://www.artrousse.com

5. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”
ПЛЕВЕН 5800, ул. „Кирил и Методий” № 33, тел./факс: 064/82-32-96,
http://www.nui-pleven.tea.bg

6. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел.: 056/54-94-50, 80-04-31 http://www.numsiprofpanchovladigerov.com

7. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА”СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска” № 7, тел.: 042/24-14-33, 24-15-33 http://www.metronom-sz.narod.ru/

8. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”
КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” № 2, тел.: 0453/422-15 , http://www.nufi-kotel.com

9. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”
с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/2333; 03030/2331 , http://nufi-bg.com

10. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
СОФИЯ 1113,ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 02/892 91 80, http://www.nutibg.com

11. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ”
СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски” № 62, тел./факс: 02/987-63-88, тел.:02/987-49-26, http://hg-iliapetrov.org

12. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ”
ул. „Янко Сакъзов” 2 а, Пловдив 4000,тел.:032/960-066, http://www.artschoolplovdiv.info

13. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
ПЛОВДИВ 4000, ул. „П. Д. Петков” № 8, тел./факс: 032/62-64-23, тел.:62-64-25, 62-64- 21, http://www.skadri.org

14. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”КАЗАНЛЪК 6100, ул. „Радецки” № 80, тел. и факс: 0431/6 35 75,
http://www.art-school.eu

15. НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход”№ 5,тел./факс: 02/858-21-80 , http://www.npgpf.com

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”
СЛИВЕН 8800, ул. „Георги Данчев”№ 7, тел.:044/66-73-49, тел./факс: 66-74-65, http://nhgdd-sliven.net

17. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА”
СОФИЯ 1303, бул. „Сливница” № 134, тел.: 02/931-90-50, факс:02/931-90-54,
http://ngpisvetiluka.com

18. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” ТРОЯН 5600, ул. „Раковски” № 15, тел.: 0670/6-34-11, тел./факс: 5-46-61, http://artschool-troyan.com
19. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” ТРЯВНА 5350, ул. „Ангел Кънчев” № 150, 0677 6 22 91 – директор, 0677 6 21 34 – канцелария и факс;http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com

20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СМОЛЯН 4700, кв. „Райково”, ул. „Коста Аврамиков” № 2, тел./факс: 0301/65-186,
http://artschool-smolyan.hit.bg

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ
с. КУНИНО 3140, ул. „Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца
тел. 091202/216; факс: 091202/238; e-mail: kuninostone@abv.bg
22. НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
СОФИЯ 1614, кв. „Горна баня”, ул. „Вечерница” № 21, тел.: 02/957-86-74,
http://www.nukk.org/

23. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”
СОФИЯ 1360, кв. „Модерно предградие”, ул. „Баба” № 16, /02/483 79 09 – директор, 826-21-71, http://www.ngdek.com

Спортни училища

1.СУ”Ген.Владимир Стойчев”-София, http://www.genstoichev.com/

2.СУ”В.Левски”-Пловдив, http://vasillevskisport.com/

3.СУ”Г.Бенковски”-Варна, http://sugbvar.hit.bg/

4.СУ”В.Левски”-София, http://www.166su.com/

5.СУ”Майор Атанас Узунов”-Русе, http://www.su-ruse.hit.bg/

6.СУ”Стефан Караджа”-Хасково, www.sportno-haskovo.hit.bg

7.СУ”Тодор Каблешков”-Ст.Загора, http://sportno-sz.web.officelive.com/

Коментари за: "Кандидатстване след VII и VIII клас" (7)

 1. mnogo hubavo u4ili6te

 2. Ралица написа:

  Много полезна инофрмация на едно място и от голяма помощ! Супер! :)

 3. Милена написа:

  Благодаря за ясно и точно поднесената информация.

 4. МАРИЯ СИРАКОВА написа:

  ЗДРАВЕЙТЕ! МНОГО ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 7-КЛАСНИЦИТЕ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ЗА КОЕТО БЛАГОДАРЯ! ИМАМ ТАКЪВ ВЪПРОС: -УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И ДРУГАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНОЛОГИЯТА НА СЪБИТИЯТА СЪЩАТА ЛИ Е И ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЪЙ КАТО ДАТИТЕ СА ЗА 2013Г. ИМА ЛИ НЯКЪДЕ ПЪЛЕН НА УЧИЛИщАТА В СОФИЯ, МОЖЕ И АЗ ДА НЕ ГО ВИЖДАМ, АКО Е ТАКА, МЕ ИЗВИНЕТЕ! БЛАГОДАРЯ ВИ!

  • здравейте г-жо Сиракова,Информацията за датите и вида дейности, които трябва да се извършат при кандидатстване на учениците от 7 клас са дадени в таблицата ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 .Учениците предимно кандидатстват с оценките от НВО за 7 клас, само в определени училища има допълнително изпит за проверка на способностите.Училищата-гнезда остават засега същите. Нямаме техническа възможност да включим адресите на сайтовете на всички училища.

 5. NINA написа:

  Нагледно как да си попълните заявлението за кандидатстване,лично аз много търсих и никъде не открих ,дано съм полезна
  http://prikachi.com/images.php?images/359/7408359j.jpg
  В линка можете да видите кои са одобрените паралелки за прием 2014/2015
  http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

 6. http://www.rio-sofia-grad.com/

  прием на ученици

  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
  2014-2015 ГОДИНА

Изпратете своя коментар за: "Кандидатстване след VII и VIII клас"