Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Кандидатстване след VII и VIII клас

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(ДВ бр.12 от 03.02.2017 г.)

§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:

1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;

2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;

3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;

4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;

5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;

6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея думите „по български език и литература или по математика“ се заличават.

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.

7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.“

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:“.

2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с „учебни предмети“, а след думите „изучавани в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А на учебния план“, а думата „превърнат“ се заменя с „превърнати“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.“

§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.

§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;“

б) създава се нова т. 4:

„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;“

в) досегашната т. 4 става т. 5;

г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се издава от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас, а служебната бележка по ал. 1, т. 4 – от директора на училището, в което е проведен изпитът за проверка на способностите.“

§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или

2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“

§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;

3. резултатите от най-малко:

а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или

б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:

1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.

2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.

§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО“ се заличават.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Меглена Кунева

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ на места по държавния план-прием СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас.Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:

 • заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;
 • удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;
 • служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
 • копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Училища гнезда за град София за подаване документи за кандидатстване след 7 клас за 2016/17 учебна година:

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2016_docs/gnesda_2016.pdf

Бланки на заявления за участие в класиране за приемане в гимназия:

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII класразширено

Как да попълним заявлението за класиране?

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ – РАЗШИРЕНО

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

Как се образува балът за класиране за учебната 2017/18 г ?

Максималният бал при кандидатстване след 7 клас ще е 500 точки. Той се формира  от следните елементи:

 1. 1. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Резултатите от НВО се оценяват максимално с по 100 точки за всеки от предметите и съвкупно може да носят максимално 400 точки. При включването им в бала има няколко варианта:

-         Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика- мах.400 т.=200 т.+200 т.

-         При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултата от олимпиада или състезание, включени в календара на МОН-мах.400 т.=200 т.+100 т.+100 т.

-         Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж.-мах.400 т.=300 т.+100 т.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки. . Минималният праг, с който седмокласниците ще могат да кандидатстват в гимназия от 2017 г.  е 30 точки.

За учебната 2017/18 г.   всички седмокласници ще получават диплома за завършено основно образование и ще трябва задължително да кандидатстват за прием в осми клас, дори и да продължават образованието си в същото училище.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

2.Оценките от дипломата за завършено основно образование по два учебни предмета от общообразователна задължителна подготовка, преобразувани в точки по следната скала: отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки. Този елемент съвкупно може да носи максимално 100 т.=50 т.+50 т.

Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище.

3.Третият елемент се включва по решение на ПС на училищата и той е резултата от участие в областния/националния кръг на олимпиада или състезание от календара на МОН по учебен предмет, по който не се провежда национално външно оценяване. Олимпиадите, от които ще може да се избира, са: информационни технологии, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия, биология.Този елемент може да замени един път резултата от НВО по БЕЛ или математика. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100. С решение на Педагогическият съвет на училището  ще се определи коефициента, с който ще се признават оценките съответно от областен и от национален кръг.

Балообразуващите предмети за съответния профил в гимназиите може да се видят в Държавният план-прием за 2017/18 г. Там срещу всяка една от паралелките, независимо дали е професионална или профилирана, ще бъде изписан начинът, по който ще се формира балът. Държавният план-прием   се утвърждава по области до 30 март. До 10 април на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. Там може да се види и формулата, по която ще се формира бала за прием във всяка паралелка на училището

За учебната 2017/18  година заявления за прием в гимназия ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път. Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се подават, както и в предишни години, в училища-гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След неговото оповестяване учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли.

Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

Кандидатстване след 8. клас

Приемът на ученици след завършен 8. клас не е централизиран и не се извършва класиране по училища след заявените желания. Всяко училище организира само приема на учениците в своите паралелките, определени в план-приема. Учениците подават отделен комплект от документи във всяко училището, в което искат да кандидатстват:

· - заявление за участие в класиране по образец на училището;

· - копие на свидетелството за завършено основно образование;

· - копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако такъв е предвиден в училището;

· - копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо обстоятелствата, че не противопоказани на здравословното им състояние, за профилите „Изкуства“, „Спорт“ или специалности от професии, за които кандидатстват;

· - в заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

· - при подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на гореописаните документи.

· - документ за платена такса за изпит, ако е предвиден такъв.

Заявление за кандидатстване след VIII клас в профилирани и непрофилирани паралелки и в паралелки за професионално образование

http://rio-varna.bg/images/files/zaiavlenie_04042014.pdf

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС:

I. Да са завършили основно образование;

II. Да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване – за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване – за вечерна форма на обучение;

III. Професиите, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Подаването на документи за участие в І етап на класиране става в училищата, за които се кандидатства в срок от 03.07 до 05.07.2013 г.

Документите, които се подават за участие в класиране са:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

3. Копие на медицинско свидетелство, от което да се вижда, че професиите, за които се кандидатства, не са противопоказни за здравословното състояние на кандидата.

Ø В заявлението за участие в класиране учениците посочват реда на желанията си за профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.

Ø При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 /28.03.2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

1. Да завършват VІІ клас в годината на кандидатстване;

2. Да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;

3. Профилите “Изкуства” или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказни на здравословното им състояние.

Приемните изпити се полагат на територията на областта и в училището, в което учениците се обучават в VІІ клас. Когато в областта не е предвидено провеждане на определен приемен изпит/за проверка на способностите/, учениците го полагат на територията на друга област.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА:

Ø За профили “Хуманитарен”, “Природоматематически”, “Чуждоезиков” и ”Технологичен”, както и за всички специалностите от професии –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

Ø За профил “Изкуства” /Изобразително изкуство/ –

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – Национално външно оценяване

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – Национално външно оценяване

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ОТ 10.06. до 12.07.2013г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните изпити от училището, в което учат.

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ се образува както следва:

1. ЗА ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРЕН” – като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

2. ЗА ПРОФИЛИ “ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” и “ТЕХНОЛОГИЧЕН” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

3. ЗА ПРОФИЛ “ЧУЖДОЕЗИКОВ” – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VІІ клас.

4. ЗА ПРОФИЛ “ИЗКУСТВА” – като сбор от оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

5. ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ от ПРОФЕСИИ – като сбор от оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета от удостоверението за завършен VІІ клас.

КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по низходящ ред и в зависимост от бала и реда на посочените желания в три етапа.всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – майска сесия

tp://zamaturite.bg/ и

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителска грижа,е в състав:

председател-експерт по професионално образование или експерт по ОСО

от РИО,членове-двама експерти от РИО, юрист от РИО,лекар-педиатър/лекари-педиатри, определен от регионалния център по здравеопазване.

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от 03.05.2017 г до 19.05.2017 г. ще приема документи в регионалните управления на образованието , в присъствието на лекар-педиатър.

2. Учениците подават в РУО в съответната област следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2013_docs/prilojenie_3_09_272.pdf

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/kriterii_7kl_prerazkaz_2012.pdf

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултат от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по …………………………………………………. на …………………. място, с резултат  ……………………………………

(български език и литература и/или математика)     (І, ІІ или ІІІ)                                                       (с думи и с цифри)

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване  на резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по …………………………….. ………………………………………..

(математика)

Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_N5-08_priem_uchilishta_izkustva.pdf

Наредба за обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf

Наредба за прием на ученици в спортните училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-07_priemane_sportnite_ucilishta.pdf

Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_11-05_priem_uch.pdf

Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СОУ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/regulations/spisk-2004.pdf

Наредба за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_3-04_pr_uch_izkustva.pdf

НАРЕДБА № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия  http://www.nukk.org/bg/admission/

НАРЕДБА № 1 ОТ 13.09.2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В СМГ „Паисий Хилендарски” за учебната 2012/2013

http://www.smg-bg.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=159

Училища по изкуствата:

 1. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
  СОФИЯ 1504, ул. „Оборище” № 17, тел. 02/943-00-03, http://www.nmu-bg.org/
 2. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23, тел.032/63-44-89; 26-94-13, http://www.plovdivmusicschool.org

3. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ”
ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34, тел. 052/62-07-25; 62-07-19,

http://www.artschool-varna.com/

4. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ”
РУСЕ 7000, ул. „Пирот” № 12, тел. и факс: 082/87-76-09, тел.:83-42-55,

http://www.artrousse.com

5. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”
ПЛЕВЕН 5800, ул. „Кирил и Методий” № 33, тел./факс: 064/82-32-96,
http://www.nui-pleven.tea.bg

6. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел.: 056/54-94-50, 80-04-31 http://www.numsiprofpanchovladigerov.com

7. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА”СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска” № 7, тел.: 042/24-14-33, 24-15-33 http://www.metronom-sz.narod.ru/

8. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”
КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” № 2, тел.: 0453/422-15 , http://www.nufi-kotel.com

9. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”
с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/2333; 03030/2331 , http://nufi-bg.com

10. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
СОФИЯ 1113,ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 02/892 91 80, http://www.nutibg.com

11. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ”
СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски” № 62, тел./факс: 02/987-63-88, тел.:02/987-49-26, http://hg-iliapetrov.org

12. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ”
ул. „Янко Сакъзов” 2 а, Пловдив 4000,тел.:032/960-066, http://www.artschoolplovdiv.info

13. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
ПЛОВДИВ 4000, ул. „П. Д. Петков” № 8, тел./факс: 032/62-64-23, тел.:62-64-25, 62-64- 21, http://www.skadri.org

14. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”КАЗАНЛЪК 6100, ул. „Радецки” № 80, тел. и факс: 0431/6 35 75,
http://www.art-school.eu

15. НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход”№ 5,тел./факс: 02/858-21-80 , http://www.npgpf.com

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”
СЛИВЕН 8800, ул. „Георги Данчев”№ 7, тел.:044/66-73-49, тел./факс: 66-74-65, http://nhgdd-sliven.net

17. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА”
СОФИЯ 1303, бул. „Сливница” № 134, тел.: 02/931-90-50, факс:02/931-90-54,
http://ngpisvetiluka.com

18. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” ТРОЯН 5600, ул. „Раковски” № 15, тел.: 0670/6-34-11, тел./факс: 5-46-61, http://artschool-troyan.com
19. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” ТРЯВНА 5350, ул. „Ангел Кънчев” № 150, 0677 6 22 91 – директор, 0677 6 21 34 – канцелария и факс;http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com

20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СМОЛЯН 4700, кв. „Райково”, ул. „Коста Аврамиков” № 2, тел./факс: 0301/65-186,
http://artschool-smolyan.hit.bg

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ
с. КУНИНО 3140, ул. „Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца
тел. 091202/216; факс: 091202/238; e-mail: kuninostone@abv.bg
22. НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
СОФИЯ 1614, кв. „Горна баня”, ул. „Вечерница” № 21, тел.: 02/957-86-74,
http://www.nukk.org/

23. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”
СОФИЯ 1360, кв. „Модерно предградие”, ул. „Баба” № 16, /02/483 79 09 – директор, 826-21-71, http://www.ngdek.com

Спортни училища

1.СУ”Ген.Владимир Стойчев”-София, http://www.genstoichev.com/

2.СУ”В.Левски”-Пловдив, http://vasillevskisport.com/

3.СУ”Г.Бенковски”-Варна, http://sugbvar.hit.bg/

4.СУ”В.Левски”-София, http://www.166su.com/

5.СУ”Майор Атанас Узунов”-Русе, http://www.su-ruse.hit.bg/

6.СУ”Стефан Караджа”-Хасково, www.sportno-haskovo.hit.bg

7.СУ”Тодор Каблешков”-Ст.Загора, http://sportno-sz.web.officelive.com/

Коментари за: "Кандидатстване след VII и VIII клас" (7)

 1. mnogo hubavo u4ili6te

 2. Ралица написа:

  Много полезна инофрмация на едно място и от голяма помощ! Супер! :)

 3. Милена написа:

  Благодаря за ясно и точно поднесената информация.

 4. МАРИЯ СИРАКОВА написа:

  ЗДРАВЕЙТЕ! МНОГО ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 7-КЛАСНИЦИТЕ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ЗА КОЕТО БЛАГОДАРЯ! ИМАМ ТАКЪВ ВЪПРОС: -УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И ДРУГАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНОЛОГИЯТА НА СЪБИТИЯТА СЪЩАТА ЛИ Е И ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЪЙ КАТО ДАТИТЕ СА ЗА 2013Г. ИМА ЛИ НЯКЪДЕ ПЪЛЕН НА УЧИЛИщАТА В СОФИЯ, МОЖЕ И АЗ ДА НЕ ГО ВИЖДАМ, АКО Е ТАКА, МЕ ИЗВИНЕТЕ! БЛАГОДАРЯ ВИ!

  • здравейте г-жо Сиракова,Информацията за датите и вида дейности, които трябва да се извършат при кандидатстване на учениците от 7 клас са дадени в таблицата ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 .Учениците предимно кандидатстват с оценките от НВО за 7 клас, само в определени училища има допълнително изпит за проверка на способностите.Училищата-гнезда остават засега същите. Нямаме техническа възможност да включим адресите на сайтовете на всички училища.

 5. NINA написа:

  Нагледно как да си попълните заявлението за кандидатстване,лично аз много търсих и никъде не открих ,дано съм полезна
  http://prikachi.com/images.php?images/359/7408359j.jpg
  В линка можете да видите кои са одобрените паралелки за прием 2014/2015
  http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

 6. http://www.rio-sofia-grad.com/

  прием на ученици

  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
  2014-2015 ГОДИНА

Изпратете своя коментар за: "Кандидатстване след VII и VIII клас"