Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Кандидатстване след VII клас

НВО за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Подаването на заявление за трети етап може да стане по два начина:

1. Подаване на заявление в училище-гнездо

Списък със свободните места в паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.

Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъдат поискани оригиналите на Свидетелството за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от изпитите. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналите ще Ви бъдат върнати. Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да съобщите имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

2. Електронно подаване на заявление за участие в трети етап на класиране е възможно само за кандидат-гимназисти, които до този момент не са били записани на първо и/или второ класиране.

Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките, в които има свободни места в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

резултатите от второто класиране след VII клас могат да бъдат проверени на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп.Класираните на втори етап ученици следва да се запишат в училищата, в които  са приети, с оригиналните си документи.

Учениците, които са класирани и не се запишат, не запазват местата си.

Неприетите, некласираните и незаписаните ученици могат да участват в трето класиране, като подават ново заявление в училищата-гнезда или по електронен път. В заявлението за участие в трето класиране желанията се пренареждат и се посочват само паралелките, за които са обявени свободни места.

Свободните места за третия етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на съответното РУО и в училищата-гнезда.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпит.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училищата-гнезда. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

Кандидатстването през електронната система става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Те са записани в служебните бележки, с които младежите се явяваха на националните външни оценявания (НВО). В онлайн заявлението се вписват данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню. В него са включени училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

Заявление

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас – разширено

Заявление – разширено

Родителите и учениците могат да подават документи за училища в повече от една област в страната, като за всяка област пуснат отделно заявление.

Балообразуването за отделните училища е различно и се формира от резултатите от изпитите по български език и литература и по математика и от приравнените в точки оценки от свидетелството за основно образование по предмети, определени от педагогическите съвети на съответните училища.Максималният бал е 500 т.

Резултатите от национален/ областен кръг на олимпиадите по физика, химия и ООС, биология и ЗО и география и икономика, както и от Пролетно състезание по физика и от Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“, които са балообразуващи за кандидатстване в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“   ще бъдат въведени служебно.

В кандидатстването за профилираните и професионални гимназии в страната могат да се включат и седмокласниците, които не са се явили на НВО и учениците с 0 т. от НВО. Те ще се включат в класирането само с резултатите от двата учебни предмета от свидетелството за основно образование, необходими за кандидатстване в съответното училище.

Медицинско свидетелство е необходимо при кандидатстване в паралелки с професия/ специалност. Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF). Оригиналът се подава при записването.

Учениците, класирани по второ или следващо желание на първо класиране, имат възможност да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране в същото училище. Ако изберат втората възможност местата им ще се запазят, но в същото време ще имат възможност да се класират за по-предно желание. Ако не изберат нито една от предходните възможности,  означава, че губят мястото си. Учениците, които не са се записали след първи етап и са подали документи за второ класиране, не пренареждат желанията си.

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Учебно-изпитните програми са утвърдени със Заповед № РД09-74/19.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

График на дейностите за прием след завършен 7 клас  за учебната 2019/20 г.

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите и чужд език по желание. 03-05 юни 2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 18.06.2019 г. вкл.
3 Провеждане на тестове по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език/ по желание/
17.06.2019 г.

19.06.2019 г.

21.06.2019 г.

4 Обявяване на резултатите от НВО. до 27.06.2019 г. вкл.
5 Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт
20.06.2019 г.
24.06.2019 г.
25.06-26.06.2019 г. вкл.
6 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до27.06.2019 г. вкл.
7 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. до 02.07.2019 г. вкл.
8 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16.07.2019 г. вкл.
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2019 г. вкл.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г. вкл.
18 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.

Приемането на ученици на четвърти етап, както и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението. Във връзка с осъществяване на дейностите по прием на ученици в VIII клас на четвърто класиране   на сайтовете на училищата  се оповестява графика на дейностите по прием на документи, класиране и записване.

Учениците и техните родители могат да проверят класирането на учениците на един от следните сайтове:http://priem.mon.bg, http://7klas.mon.bg.

Проверката се извършва с входящ номер и идентификационен код.

След като проверите през електронната система  къде е приет ученикът на първо класиране,  е необходимо да отидете в училището и да се запишете в срок . Ако ученикът е приет по различно от първото си желание,  можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което е класиран на първи етап в същия срок.

На второ класиране ученикът може да запази позицията си от първо класиране или да се придвижи на по-предно свое желание. В  случай, че на второ класиране е приет на по-предно желание, не запазва мястото му от първо класиране.

Ако на първо класиране ученикът не е приет никъде участва автоматично във втори етап на класиране.

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

1. Свидетелството за основно образование -оригинал

2. Заявление за записване /бланка на училището/

3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /След издаване от комисията за записване на служебна бележка, че ученикът е приет в гимназията!/
4. Здравен картон
5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

За кандидатстващите в гимназия в област София-град!На електронен адрес sofiapriem7klas@abv.bg можете да задавате въпроси към Областната комисия за прием на ученици в 8 клас.

Можете да подавате заявление за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас по електронен път в сайта https://priem.mon.bg/, който ще бъде активен за въвеждане на желанията на учениците.
Друга възможност за подаване на заявления е на хартия в училищата-гнезда.
Кодовете за паралелките ще бъдат публикувани на сайтовете на съответните областни регионални управления на образованието (РУО).

Това са заявленията точно за област София-град, но и за кандидатстване в училища в другите области са идентични, само е сменено названието на областта.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас разширено

От 03.07.2019 г. до05.07.2019 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.
След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.
Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите училището-гнездо.  На сайтовете на областните РУО ще намерите списъка им, за София-което и да е гнездо на територията на град София-няма райониране или други ограничения. Само за ученици от страната, кандидатстващи в софийски училища,  подаването става само в 1 СУ „П. Славейков“  . Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните в къщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Списък с паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.
При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система Вашето Заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието и не можете да подавате друго по електронен път.

В кандидатстването за профилираните и професионални гимназии в страната ще се включат всички седмокласници, дори да не са се явили на НВО. Балообразуването се формира от резултатите от изпитите по български език и математика и превърнатите в точки оценки от дипломата за завършен VII клас по предмети, определени от педагогическите съвети на училищата. Максималният бал е 500 т. Право на кандидатстване имат и учениците с 0 т. от НВО. Те ще се включат в класирането само с резултатите от двата учебни предмета от свидетелството за основно образование, необходими за кандидатстване в съответното училище.

Списъците с приетите на първо класиране излизат до  11 юли, а записването им е  до 16 юли. В същия срок се подават и заявленията за участие във втори етап. Учениците, класирани по второ или следващо желание на първо класиране, имат възможност да се запишат в училището, в което са приети, или да подадат заявление за участие във второ класиране в същото училище. Ако изберат втората възможност местата им ще се запазят, но в същото време ще имат възможност да се класират за по-предно желание. Има и трети вариант – да не предпочетат нито една от предходните възможности, което означава, че губят мястото си. Учениците, които не са се записали след първи етап и са подали документи за второ класиране, не пренареждат желанията си.

Проверка на резултатите от изпитите по математика и български език става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg

Скала за преобразуване в точки на оценките от дипломата за завършено основно образование по   учебни предмети от общообразователна задължителна подготовка : отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки.

Всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 9.00 часа, както следва:
Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 8.30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисията за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(ДВ бр.12 от 03.02.2017 г.)

§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:

1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;

2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;

3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;

4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;

5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;

6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея думите „по български език и литература или по математика“ се заличават.

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.

7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.“

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:“.

2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с „учебни предмети“, а след думите „изучавани в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А на учебния план“, а думата „превърнат“ се заменя с „превърнати“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.“

§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.

§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;“

б) създава се нова т. 4:

„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;“

в) досегашната т. 4 става т. 5;

г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се издава от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас, а служебната бележка по ал. 1, т. 4 – от директора на училището, в което е проведен изпитът за проверка на способностите.“

§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или

2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“

§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;

3. резултатите от най-малко:

а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или

б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:

1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.

2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.

§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО“ се заличават.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Меглена Кунева

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ на места по държавния план-прием СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас.Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват:

 • заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;
 • удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;
 • служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
 • копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Как се образува балът за класиране за учебната 2017/18 г ?

Максималният бал при кандидатстване след 7 клас ще е 500 точки. Той се формира  от следните елементи:

 1. 1. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Резултатите от НВО се оценяват максимално с по 100 точки за всеки от предметите и съвкупно може да носят максимално 400 точки. При включването им в бала има няколко варианта:

-         Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика- мах.400 т.=200 т.+200 т.

-         При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултата от олимпиада или състезание, включени в календара на МОН-мах.400 т.=200 т.+100 т.+100 т.

-         Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж.-мах.400 т.=300 т.+100 т.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки. . Минималният праг, с който седмокласниците  могат да кандидатстват в гимназия от 2017 г.  е 30 точки.

Всички седмокласници ще получават диплома за завършено основно образование и ще трябва задължително да кандидатстват за прием в осми клас, дори и да продължават образованието си в същото училище.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

2.Оценките от дипломата за завършено основно образование по два учебни предмета от общообразователна задължителна подготовка, преобразувани в точки по следната скала: отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки. Този елемент съвкупно може да носи максимално 100 т.=50 т.+50 т.

Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище.

3.Третият елемент се включва по решение на ПС на училищата и той е резултата от участие в областния/националния кръг на олимпиада или състезание от календара на МОН по учебен предмет, по който не се провежда национално външно оценяване. Олимпиадите, от които ще може да се избира, са: информационни технологии, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия, биология.Този елемент може да замени един път резултата от НВО по БЕЛ или математика. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100. С решение на Педагогическият съвет на училището  ще се определи коефициента, с който ще се признават оценките съответно от областен и от национален кръг.

Балообразуващите предмети за съответния профил в гимназиите може да се видят в Държавният план-прием за 2017/18 г. Там срещу всяка една от паралелките, независимо дали е професионална или профилирана, ще бъде изписан начинът, по който ще се формира балът. Държавният план-прием   се утвърждава по области до 30 март. До 10 април на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. Там може да се види и формулата, по която ще се формира бала за прием във всяка паралелка на училището

За учебната 2017/18  година заявления за прием в гимназия ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път. Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се подават, както и в предишни години, в училища-гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След неговото оповестяване учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли.

Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – майска сесия

tp://zamaturite.bg/ и

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителска грижа,е в състав:

председател-експерт по професионално образование или експерт по ОСО

от РИО,членове-двама експерти от РИО, юрист от РИО,лекар-педиатър/лекари-педиатри, определен от регионалния център по здравеопазване.

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от 03.05.2017 г до 19.05.2017 г. ще приема документи в регионалните управления на образованието , в присъствието на лекар-педиатър.

2. Учениците подават в РУО в съответната област следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/2013_docs/prilojenie_3_09_272.pdf

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/examinational_programs/2012-2013/kriterii_7kl_prerazkaz_2012.pdf

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на резултат от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по …………………………………………………. на …………………. място, с резултат  ……………………………………

(български език и литература и/или математика)     (І, ІІ или ІІІ)                                                       (с думи и с цифри)

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване  на резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада.

1. …………………………………………………. № …………../……………..2012 г.

(вид на документа)                                                             (дата)

Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по …………………………….. ………………………………………..

(математика)

Наредба за приемане на ученици в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_N5-08_priem_uchilishta_izkustva.pdf

Наредба за обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf

Наредба за прием на ученици в спортните училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-07_priemane_sportnite_ucilishta.pdf

Наредба за приемане на ученици в държавни и общински училища

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_11-05_priem_uch.pdf

Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки или СОУ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/regulations/spisk-2004.pdf

Наредба за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап в училищата по изкуствата

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_3-04_pr_uch_izkustva.pdf

НАРЕДБА № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия  http://www.nukk.org/bg/admission/

НАРЕДБА № 1 ОТ 13.09.2011 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС В СМГ „Паисий Хилендарски” за учебната 2012/2013

http://www.smg-bg.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=159

Училища по изкуствата:

 1. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
  СОФИЯ 1504, ул. „Оборище” № 17, тел. 02/943-00-03, http://www.nmu-bg.org/
 2. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23, тел.032/63-44-89; 26-94-13, http://www.plovdivmusicschool.org

3. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ”
ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34, тел. 052/62-07-25; 62-07-19,

http://www.artschool-varna.com/

4. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ”
РУСЕ 7000, ул. „Пирот” № 12, тел. и факс: 082/87-76-09, тел.:83-42-55,

http://www.artrousse.com

5. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ”
ПЛЕВЕН 5800, ул. „Кирил и Методий” № 33, тел./факс: 064/82-32-96,
http://www.nui-pleven.tea.bg

6. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел.: 056/54-94-50, 80-04-31 http://www.numsiprofpanchovladigerov.com

7. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА”СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска” № 7, тел.: 042/24-14-33, 24-15-33 http://www.metronom-sz.narod.ru/

8. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”
КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” № 2, тел.: 0453/422-15 , http://www.nufi-kotel.com

9. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА”
с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/2333; 03030/2331 , http://nufi-bg.com

10. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
СОФИЯ 1113,ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 02/892 91 80, http://www.nutibg.com

11. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ”
СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски” № 62, тел./факс: 02/987-63-88, тел.:02/987-49-26, http://hg-iliapetrov.org

12. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ”
ул. „Янко Сакъзов” 2 а, Пловдив 4000,тел.:032/960-066, http://www.artschoolplovdiv.info

13. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
ПЛОВДИВ 4000, ул. „П. Д. Петков” № 8, тел./факс: 032/62-64-23, тел.:62-64-25, 62-64- 21, http://www.skadri.org

14. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”КАЗАНЛЪК 6100, ул. „Радецки” № 80, тел. и факс: 0431/6 35 75,
http://www.art-school.eu

15. НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход”№ 5,тел./факс: 02/858-21-80 , http://www.npgpf.com

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”
СЛИВЕН 8800, ул. „Георги Данчев”№ 7, тел.:044/66-73-49, тел./факс: 66-74-65, http://nhgdd-sliven.net

17. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА”
СОФИЯ 1303, бул. „Сливница” № 134, тел.: 02/931-90-50, факс:02/931-90-54,
http://ngpisvetiluka.com

18. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” ТРОЯН 5600, ул. „Раковски” № 15, тел.: 0670/6-34-11, тел./факс: 5-46-61, http://artschool-troyan.com
19. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” ТРЯВНА 5350, ул. „Ангел Кънчев” № 150, 0677 6 22 91 – директор, 0677 6 21 34 – канцелария и факс;http://ngpitrewnenskaskola.blogspot.com

20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
СМОЛЯН 4700, кв. „Райково”, ул. „Коста Аврамиков” № 2, тел./факс: 0301/65-186,
http://artschool-smolyan.hit.bg

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ
с. КУНИНО 3140, ул. „Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца
тел. 091202/216; факс: 091202/238; e-mail: kuninostone@abv.bg
22. НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
СОФИЯ 1614, кв. „Горна баня”, ул. „Вечерница” № 21, тел.: 02/957-86-74,
http://www.nukk.org/

23. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”
СОФИЯ 1360, кв. „Модерно предградие”, ул. „Баба” № 16, /02/483 79 09 – директор, 826-21-71, http://www.ngdek.com

Спортни училища

1.СУ”Ген.Владимир Стойчев”-София, http://www.genstoichev.com/

2.СУ”В.Левски”-Пловдив, http://vasillevskisport.com/

3.СУ”Г.Бенковски”-Варна, http://sugbvar.hit.bg/

4.СУ”В.Левски”-София, http://www.166su.com/

5.СУ”Майор Атанас Узунов”-Русе, http://www.su-ruse.hit.bg/

6.СУ”Стефан Караджа”-Хасково, www.sportno-haskovo.hit.bg

7.СУ”Тодор Каблешков”-Ст.Загора, http://sportno-sz.web.officelive.com/

Коментари за: "Кандидатстване след VII клас" (7)

 1. mnogo hubavo u4ili6te

 2. Ралица написа:

  Много полезна инофрмация на едно място и от голяма помощ! Супер! :)

 3. Милена написа:

  Благодаря за ясно и точно поднесената информация.

 4. МАРИЯ СИРАКОВА написа:

  ЗДРАВЕЙТЕ! МНОГО ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 7-КЛАСНИЦИТЕ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ЗА КОЕТО БЛАГОДАРЯ! ИМАМ ТАКЪВ ВЪПРОС: -УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И ДРУГАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНОЛОГИЯТА НА СЪБИТИЯТА СЪЩАТА ЛИ Е И ЗА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА, ТЪЙ КАТО ДАТИТЕ СА ЗА 2013Г. ИМА ЛИ НЯКЪДЕ ПЪЛЕН НА УЧИЛИщАТА В СОФИЯ, МОЖЕ И АЗ ДА НЕ ГО ВИЖДАМ, АКО Е ТАКА, МЕ ИЗВИНЕТЕ! БЛАГОДАРЯ ВИ!

  • здравейте г-жо Сиракова,Информацията за датите и вида дейности, които трябва да се извършат при кандидатстване на учениците от 7 клас са дадени в таблицата ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 .Учениците предимно кандидатстват с оценките от НВО за 7 клас, само в определени училища има допълнително изпит за проверка на способностите.Училищата-гнезда остават засега същите. Нямаме техническа възможност да включим адресите на сайтовете на всички училища.

 5. NINA написа:

  Нагледно как да си попълните заявлението за кандидатстване,лично аз много търсих и никъде не открих ,дано съм полезна
  http://prikachi.com/images.php?images/359/7408359j.jpg
  В линка можете да видите кои са одобрените паралелки за прием 2014/2015
  http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm

 6. http://www.rio-sofia-grad.com/

  прием на ученици

  ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
  2014-2015 ГОДИНА

Изпратете своя коментар за: "Кандидатстване след VII клас"