Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘правилник на обществените съвети’
Правилник на обществените съвети

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора [...]

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА Правилникът касае създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. С обществени съвети се цели отваряне на образователните институции към обществото, по-голяма прозрачност и контрол. 1.Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора [...]