Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Подкрепа за приобщаващо образование’
Подкрепа за приобщаващо образование

Писмо на МОН с № 9105-251/23.07.2020 г.,  с указания за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg. За участие в посочената процедура е необходимо всяка детска [...]