Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН, ,относно организацията на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“   Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент (КБ) чрез процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да мотивира и да задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Дейностите 1 и 2 се осъществяват с прякото участие на педагогическите специалисти.

Дейност 1 предвижда организиране и провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита (КК).

Дейност 2 предвижда подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително участие в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 • третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г.
 • училищата и детските градини, които желаят да участват като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, могат да подадат заявление до началника на РУО –…………….. за одобрение, след което да пристъпят към сключване на договори с обучителни организации като изберат тема, която съвпада с плана за квалификация и стратегията за развитие на образователната институция;
 • педагогически специалисти, които до момента не са се включвали в обучения по Дейност 1, могат да се включат в Кампания 3, за да имат възможност да се включат повторно, след като бъде изпълнен индикатора за брой обучени в Кампания 4, в която ще се допускат за повторно участие всички участвали в обученията по Дейност 1;
 • в рамките на проекта педагогическите специалисти могат да придобият повече от една професионално-квалификационни степени, както и да участват в подготвителни курсове за придобиването на пета и четвърта професионално-квалификационна степен;
 • педагогическите специалисти могат да се възползват от темите, предлагани по проекта и да се включат в обучения, с които да осъществят личната си квалификация за работа свързана с иновации и в центровете по STEM.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността ще е със срок на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2, като подаде заявление до директора на образователната институция, в която работи на трудов договор (по образец). Към заявлението педагогическият специалист подава и карта за участие – Приложение № 7 (по образец).

За включване в Дейност 2 директорите на училищата и детските градини подават Заявление (по образец) до работодателя си.

Идентификацията става чрез посочване на код по Админ. При направен избор за включване в подготвителен курс за процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен, педагогическият специалист посочва професионално-квалификационната степен за придобиването на която кандидатства, както и департамента към висшето училище , където ще кандидатства.

Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което се представя при отчитане на дейността.

По проекта, участие в Дейност 2, се възстановяват следните разходи за 1 педагогически специалист:

 • за участие в процедура за придобиване на Пета ПКС – 73 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на пета професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС – 96 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Трета ПКС – 50 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Втора ПКС – 91 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Първа ПКС – 102 лева.

Всеки педагогически специалист, който успешно е завършил подготвително обучение за придобиване на Пета или Четвърта ПКС и има издадено свидетелство, че е придобил Пета или Четвърта ПКС в рамките на периода на изпълнение на проекта, може да поиска за възстановяване сумата. За целта, педагогическият специалист следва да представи разходооправдателен документ за участието си в подготвителния курс и свидетелство за придобита професионално-квалификационна степен.

ВАЖНО! Възстановяването на разходи за включване в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС е допустимо само, ако в рамките на периода на изпълнение на проекта, след преминатия подготвителен курс, педагогическият специалист е придобил Пета или Четвърта ПКС.

Участието в дейността се отчита пред директора на съответната образователна институция (училище/детска градина и др.), където педагогическият специалист е заявил желанието си за включване в проекта. Директорите отчитат изпълнението на дейността пред началника на съответното РУО.

Повече информация за проекта, както и за стартирането на дейност 2, можете да намерите на следния линк: https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=52.


Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  Информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/, е отворена за регистрация на педагогическите специалисти.

Важно! В рамките на Проекта всеки педагогически специалист има право да участва САМО в едно обучение.

В обученията по дейност 3.2 от Проекта за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми и др.  участват педагогически специалисти – учители в детски градини, учители от начален, прогимназиален и гимназиални етапи по всички общообразователни учебни предмети, ресурсни учители, психолози и педагогически съветници с изключение на учителите, които преподават информатика и/или информационни технологии.

Формират се следните групи за обучение:

– учители от ДГ и в начален етап;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по български език и литература, чужд език, история и цивилизации, философия, музика, изобразително изкуство;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по природни науки по математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, технологии и предприемачество, физическо възпитание.

В горепосочените групи могат да се включат и всички останали педагогически специалисти.

За участие в обученията педагогическите специалисти трябва да заявят участието си в дейността чрез избор от ИСУП, като извършват следното:

 1. Регистрация с код по НЕИСПУО на училището и ЕГН и следват указанията на системата; (В случай, че дадено ЕГН е грешно, то следва да бъде коригирано първо в системата на НЕИСПУО по надлежния ред.)
 2. Могат да избират до 3 (три) програми от предоставения списък в ИСУП. Изборът на програми е равнопоставен. Лицата ще бъдат включени в обучение по програмата, за която първо се сформира група.
 3. Получават информация на посочен от тях електронен адрес за включване в сформирана група за обучение.

Дейностите по обучения се извършва по график, регулярно публикуван в Информационната система за управление на проекта: https://oud.mon.bg/.

Успешно завършили квалификационен курс, получават удостоверение с 2 присъдени квалификационни кредити по смисъла на чл. 222, ал. 2 от ЗПУО и в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Удостоверенията се издават от обучаващата институция или организация.

Писмо на МОН с № 9105-251/23.07.2020 г.,  с указания за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяка детска градина и всяко училище в срок до 31.07.2020 г. трябва да попълни и представи в РУО – ……………. приложените към писмото документи:

 1. Заявление за участие /съгласно приложения образец с изх. № и печат; данните на заявлението следва да съответстват на посочените в гугъл формуляр данни/.
 2. Декларация за липса на двойно финансиране /съгласно приложения образец/.
 3. Да попълни гугъл формуляр с данни на образователната институция и заявено желание за участие в проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUmCkVuy1GJdli0OB28LX-Fxks25uXpu4TCNKVb6hP6f5rw/viewform

Приложение:

 1. Писмо на МОН с приложени документи с вх. № РУО 1-19336/24.07.2020 г. (заявление, декларация)

Приложени са актуализираните указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД 09-1526/16.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

По Дейност 1 е важно периодът в удостоверението да съответства на периода на реалното участие на детето в проекта.

Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики, технологични съвети и отговори на често задавани въпроси.

Сесиите се реализират чрез портала  https://edu.mon.bg/ и през платформата Майкрософт Тиймс до 31 юли. На двата адреса са обявени графиците и темите на уебинарите. Те включват ролята на директора при въвеждането и използването на иновативни технологии, техническата реализация на дигиталното обучение, работата в електронна среда в контекста на проектно базираното обучение и мултидисциплинарния подход, използването на MS Teams и Office 365 и др.

По време на уебинарите участниците ще получат и техническа подкрепа за създаване на портфолио на учителя, работа с онлайн система за тестове и анкети, ще има демонстрация на ресурси за обучение, както и на онлайн организация и работа с документи.

Лектори са директори и учители от различни градове с опит в използването на информационни технологии.

Всички преподаватели и ръководители в системата на средното образование могат да участват в сесиите и да наблюдават демонстрации на възможностите на облачните технологии и тяхното приложение в учебния процес.

Принтирайте и оцветете картинки от любимата на всички деца книга „Дневникът на един Дръндьо“:

Инструкции за директорите, учителите и учениците – Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg

Поради продължаващата епидемиологична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване при необходимост на учебен процес от разстояние  всички   училища трябва да създадат организация, за да бъдат предоставени създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на учители и ученици.

Чрез тези профили ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или ученици със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование и  докато ученикът посещава училище от I до XII клас.

Актуализирани инструкции за местонахождението, начина на разпределение и активиране на профилите:

Приложения: 1. Инструкция – Разпределение на акаунтите за учителите и учениците.

2.Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за директорите.

  1. Инструкция-Достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg – Инструкция за учители и ученици.

Кандидатстване в гимназия след VII клас

ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Възможно е да бъдат поискани и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.
3. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която е създадена за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2020 г.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

При избора и подреждане на желанията при попълване на заявлението за кандидатстване на конкретен ученик за неговия шанс за приемане в съответното училище може да се съобразите със статистиката на успеваемостта по пол и точки от НВО по региони.

Статистика на успеваемостта по пол и изпити за област София-град:

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

Детайлна статистика – НВО 7 клас за област София-град:

Български език

Математика

Български език и математика

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

В профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.

Незаетите места до утвърдения училищен и държавен план-прием и освободените през учебната година места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

НВО за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код.

http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/

Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Математика, 17 юни 2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код на:

http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/

Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Математика, 17 юни 2020 г.

Правила за информационна сигурност и образци на документи за НВО в VII клас

заповед РД 09-1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката с Правила за информационна сигурност и образци на документи (инструктаж за ученика и инструктаж за квестора)

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в седми клас, а на 17 юни е по математика.

Изпитите ще започнат в 9.00 часа и на тях седмокласниците ще се явяват в училищата, в които учат.

Когато учениците в седми клас в дадено училище са над 100, те трябва да се пропускат през два входа на училището, ако са налични в двора или в училищната сграда.

На входа на училищата трябва да има дезинфектант за дезинфекциране на ръцете при влизането на учениците, също в коридорите и в предверията на санитарните помещения.

Седмокласниците трябва да носят и прозрачен плик, в който при влизането им в изпитната зала, да поставят мобилните си телефони и смарт часовниците си. Предварително, на всеки прозрачен плик трябва да е поставен етикет с имената на ученика. Пликовете ще бъдат поставени на обособено за целта място в изпитната зала.

В деня на изпитите не трябва да се допуска струпване на родители, ученици и на длъжностни лица в двора на училищата, на входовете им, в коридорите или помещенията.

Участниците в изпитния процес ще се допускат в сградите на училищата с маски, с шлемове и по желание с ръкавици. В случай, че посочените противоепидемични мерки се отменят, те могат да бъдат по желание.

Ще има измерване на телесната температура от медицинско лице при наличие на грипоподобни симптоми.

Болни ученици не се допускат до изпита.

Ако по време на изпита ученик се почувства зле, ще се премества  в отделна стая.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА  VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Допуска се да влезе в сградата на училището като преминава през проверка на документа за самоличност (лична  карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Влиза в изпитната зала като показва на квестора документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи и ползва химикалка,която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика –и линия, пергел, триъгълник. Ако е Ученик с нарушено зрение –и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия нструктаж.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова, в т.ч. и листове с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната  си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

 • ·Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част.Математическите формули за НВО по математика се получават в началото на част 1.
 • Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

БЕЛ- Част 1:60 мин., Част 2:90 мин.

Математика- Част 1:60 мин., Част 2:90 мин.

 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
 • По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект –лист за отговори и/или в свитъка за белова.

Внимание! Изпитният материал(в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!

 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на  приключила вече част.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • ·При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути,излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

1.преписва от хартиен носител;

2.преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);

3.преписва от работата на друг ученик;

4.използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

5.изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч. и на листовете с надпис„чернова“, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова).

Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.

 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитни ден.

След приключване на работата:

 • ·Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идването, за да предаде работата си.
 • Предава изпитната си работа, без да напуска работното си място, като под прякото наблюдение на квестора:

1.предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;

2.отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;

3.поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;

4.поставя в индивидуалния плик  за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“по БЕЛ и по математика, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва да постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;

5.предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика –и математическите формули.

 • Подписва се в протокола и  незабавно  напуска залата и сградата.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала се анулира и не се оценява.

С електронно писмо  МОН уведомява, че на началната страница на информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикувана информация, свързана с организиране и провеждане на присъствено допълнително обучение по проекта. За улеснение на потребителите е публикувано и Ръководство за работа с платформата. Директорите на училищата, участващи в проекта, да се запознаят с информацията, а директорите на новите училища, включени в проекта – и да се регистрират в информационната система на проекта.

Във връзка с писмо на МОН, за всички училища по проекта „Подкрепа за успех“ в рамките на определените единични разходи по Дейност 3 и Дейност 4, са определени допустими разходи за подкрепителната закуска (пакетирана) и водата на учениците за времето на допълнителното обучение, както и за закупуването на шатри без страни и на подходящо оборудване (маси и столове), които може да се използват при външни условия, като се дезинфекцират. Относно пътуващите ученици от средищните и защитените училища се заплащат и транспортните им разходи.

Във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановяването на присъствен учебен процес в училищата, след обобщен анализ и събрана информация от МОН беше акцентирано върху проблем, свързан с натрупването на определени пропуски от ученици при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети в съответни училища.

Със заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката – Приложение №3, определените въз основа на допълнителен критерий в Методологията училища са включени в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 от проекта, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

С оглед компенсирането на натрупаните пропуски и предотвратяването на риска от преждевременно напускане на образователните институции от учениците, срещащи обучителни затруднения, моля да създадете необходимата организация за стартиране на Дейност 3 и Дейност 4 по проекта „Подкрепа за успех“, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

Приложено писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г., относно включването на нови училища по проекта „Подкрепа за успех“.

Приложения:

 1. Писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г.
 2. Заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.
 3. Приложение №3 към заповед № РД09-1237/28.05.2020 г.
 4. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
 5. Указания за изпълнение на дейностите по проект bg05m2op001-2.011-0001 „подкрепа за успех“
 6. Индивидуална карта на ученика.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група, е приет допълнителен критерий, въз основа на който в целевата група може да се включат учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище, вследствие на въведените противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване на здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Тези ученици може да бъдат включени, считано от 01 юни до края на учебната 2019/ 2020 година, в нови /отделни групи/ за допълнителни обучение по Дейност 3 или по Дейност 4 при определени условия, посочени в приложеното писмо на МОН.

Допълнителното обучение по Дейност 3 се осъществява присъствено, а по Дейност 4, присъствено доколкото това е възможно, като се възстановява и възможността за провеждане на присъствени занимания по интереси по Дейност 5 /за сформираните още в началото на учебната 2019/2020 година групи/.

Училището създава организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки в съответствие със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование на министъра на образованието и науката.

Приложение:

 1. Писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., вх. № РУО1-12621/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група.
 2. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Индивидуална карта на ученика.

За нуждите на проект „Подкрепа за успех“ са разработени два вида анкетни карти – за директорите на училищата, включени в проекта и за назначените по проекта образователни медиатори.

Трябва да бъдат попълнени по електронен път в срок до 10.07.2020 г. на следните линкове:

∙ за директори:
https://forms.gle/ZNdjGAGHvuXWG1827

или https://docs.google.com/forms/d/1c8DIUXF5-qWZ6VqYMKxvm8ofZ2nFE1tEjHxEE62vjbY/edit#responses

∙ за образователни медиатори:
https://forms.gle/XoTL9fb2XFoGYCE67

или https://docs.google.com/forms/d/1atf-PLXlzNrWLOuwxpcPjFNsSOOH6ydpgfj1DKRk2Fg/edit#responses

При необходимост от допълнителна консултация може да се обръщате към доц. Йосиф Нунев – консултант по „Дейност 7“ на електронен адрес: inunev@abv.bg.

заповед № РД09-1290/05.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. относно начина на приемане на ученици от IV клас на места по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“, както и на учениците от обединените училища в XI клас в неспециализираните училища на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

РАЗДЕЛ I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Състезанието за ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година се организира и провежда в съответствие със Заповед NoРД09–1036/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката във връзка с необходимостта от своевременно възстановяване на провеждането на олимпиадите и националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед NoРД09–2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019-2020 година, изменена със Заповеди NoРД09–67/16.01.2020 г., NoРД09–159/27.01.2020 г., NoРД09–227/29.01.2020 г. и NoРД09–499/21.02.2020 г.

1.Цели на състезанието са:

1.1.предоставяне на възможност за интелектуална и творческа изява на ученици със задълбочени знания и придобити практически умения;

1.2.ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;

1.3.осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици и учители и популяризиране на постигнатите резултати;

1.4.предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на обучението по математика и да се прояви математическият талант у потенциалните бъдещи национални състезатели на България по математика;

1.5.да даде възможност на желаещите да участват в държавен-прием след IV клас в гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

2.Състезанието се провежда в един кръг в една състезателна група за ученици от IV клас.

3.Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от експерта по математика в МОН, от началника на РУО, от директорите на институциите, определени за координатори, от директорите на училищата домакини, от училищните комисии, от областните комисии и от националната комисия за математическо състезание „Математика за всеки“.

4.Контролът по провеждането на състезанието се осъществява от началника на РУО, от директора на институцията, определена за координатор, и от директорите на училищата домакини.

5.В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

6.За организиране и провеждане на състезанието не се допуска събиране на такса за участие или дарение от учениците.

7.За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, в срок до края на 24 юни 2020 година заявление за участие (по образец), декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на:

7.1.резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

7.2.снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.

8.Директорът на институцията, определена за координатор, по свое решение създава организацията за подаването на заявления и декларации по точка 7, съобразявайки се с правилата за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания.

9.При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.1, резултатите от състезанието на съответния ученик се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо имената и училището на ученика, като институцията, определена за координатор, предоставя генерирания идентификационен код на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, при подаването на заявление за участие в състезанието.

10.При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.2, съответният ученик не бива да е включван в снимковия и/или видео материал.

11.Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия по точка 7.1 и/или точка 7.2 чрез писмено заявление до директора на институцията, определена за координатор.

12.С участието на ученик в това национално състезание родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за същия, декларира, че е запознат и приема правилата на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ II.ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

13.Състезанието се провежда на 28 юни 2020 година, съгласно заповед No РД09–1036/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.

14.Началото на състезателния ден е в 09:00 часа.

15.Състезанието е анонимно за всички участници.

16.Началникът на РУО определя със заповед:

16.1.училище или друга институция в системата на предучилищното и училищното образование за координатор на състезанието, като институцията, определена за координатор, може да бъде определена и за домакин на състезанието;

16.2.училища или други институции в системата на предучилищното и училищното образование за домакин(и) на състезанието;

16.3.квесторите, които не може да бъдат специалисти по математика;

16.4.назначава комисии/-я за засекретяване и за разсекретяване;

16.5.комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

17.Началникът на РУО по свое решение:

17.1.може да определи със заповед комисия за техническо въвеждане на резултатите от състезанието от специалисти с компютърни умения, чиято работа се контролира от председателя на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците;

17.2.може да определи със заповед комисия за контролно сверяване на резултатите от състезанието, чиято работа се контролира от директора на институцията, определена за координатор.

18.Членовете на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците не предоставят обучение на ученици от IV клас за участие в състезания срещу заплащане, ако то е от името и за сметка на учениците, включително и със средства на училищното настоятелство. Те декларират отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване, като подават в РУО декларация по образец, която се прилага към проекта на заповед на началника на РУО за определяне състава на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

19.Длъжностните лица, ангажирани с организирането и провеждането на състезанието, удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване.

20.Директорът на институцията, определена за координатор на състезанието:

20.1.издава заповеди, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на състезанието, с които:

20.1.1.назначава комисия за прием на заявления за участие в състезанието;

20.1.2.назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;

20.2.осигурява логистиката, включително подписването на граждански договори и изплащане на възнагражденията на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците;

20.3.координира дейностите с училищата домакини от областта;

20.4.публикува резултатите на учениците на сайта на институцията, след получаването на протокол с окончателните резултати на учениците от комисията за проверка и оценка;

20.5.изпраща предложение до началника на РУО за квестори, които не може да бъдат специалисти по математика;

20.6.изпраща предложение до началника на РУО за комисии/-я за засекретяване и за разсекретяване;

20.7.изпраща предложение до началника на РУО за комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

21.Директорът на училище домакин:

21.1.издава заповед, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на състезанието, с която назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;

21.2.координира дейностите си с институцията, определена за координатор в областта;

21.3.осигурява размножаването на състезателните материали.

22.Националната комисия съставя състезателната тема (задачите за състезанието) и я предоставя на експерта в МОН в деня за провеждане на състезанието – не по-рано от 90 минути преди началото на състезателния ден и не по-късно от 60 минути преди началото на състезателния ден, а той/тя я предоставя по електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието, който я препраща на училищата домакини.

23.Националната комисия съставя системата за оценяване и я предоставя на експерта в МОН в първия работен ден след състезанието, а той/тя я предоставя по електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието.

24.Член на националната комисия може да бъде член на комисия за организиране и провеждане на състезанието в съответния регион.

25.Член на националната комисия може да бъде член на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

26.Член на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците не може да бъде член на комисия за засекретяване и/или разсекретяване, не може да бъде член на комисия за техническо въвеждане на резултатите от състезанието, не може да бъде член на комисия за контролно сверяване на резултатите от състезанието.

РАЗДЕЛ III.ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

27.Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части: Модул-1 с продължителност 90 минути и Модул-2 с продължителност 90 минути.

28.При провеждане на състезанието няма почивка между Модул-1 и Модул-2. След изтичането на времето за работа по задачите от Модул-1 ученикът няма право да се връща и да работи по бланката за отговори на Модул-1.

29.Модул-1 на състезанието се състои от:

29.1.десет задачи (с номер от 1. до 10.), които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи е от общообразователната подготовка;

29.2.петнайсет задачи (с номер от 11. до 25.), които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи е от общообразователната и/или от допълнителната подготовка;

29.3.пет задачи (с номер от 26. до 30.) с кратък числов свободен отговор – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

30.Модул-2 на състезанието се състои от две задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

31.Модул-1 на състезанието е анонимен и отговорите се попълват на определена за целта бланка.

32.Модул-2 на състезанието е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта бланка.

33.По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература.

РАЗДЕЛ IV.ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

34.Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците изпълнява задълженията си в съответствие с указанията на националната комисия.

35.Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват, като ученик не може да получи точки за решения, написани върху чернови.

36.Модул-1 на състезанието се оценява от 0 до 60 точки, като:

36.1.за десетте задачи (с номер от 1. до 10.) със структуриран (избираем) отговор с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по една точка;

36.2.за петнайсетте задачи (с номер от 11. до 25.) със структуриран (избираем) отговор с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по две точки;

36.3.за петте задачи (с номер от 26. до 30.) с кратък числов свободен отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по четири точки.

37.Модул-2 на състезанието се оценява от 0 до 40 точки, като за всяка от две задачи с разширен свободен отговор ученикът получава от 0 до 20 точки, съгласно указания за оценяване от националната комисия.

38.Всяка писмена работа се проверява и оценява:

38.1.от двама проверители за Модул-1 на състезанието, независимо един от друг;

38.1.1.задачи с номер от 1. до 10. се оценяват задължително с нула точки или с една точка;

38.1.2.задачи с номер от 11. до 25. се оценяват задължително с нула точки или с две точки;

38.1.3.задачи с номер от 26. до 30. се оценяват задължително с нула точки или с четири точки;

38.2.от двама проверители за Модул-2 на състезанието, независимо един от друг, като по решение на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците, може Модул-2 на всяка писмена работа да бъде проверена и оценена от четирима проверители – двама проверители за първата задача и други двама проверители за втората задача. В случай на разлика в оценяването на дадена задача, то тогава същата се арбитрира от трето лице. Оценката от арбитъра е окончателна.

39.Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.

40.Индивидуалният резултат от състезанието се изразява освен в брой точки и като процент от максималния според този регламент брой точки и се вписва в протокола с резултати.

41.Непроверените според изискванията писмени работи, разсекретени или съдържащи собствените имена на ученика или други собствени имена или знаци, които биха нарушили анонимността на работата, се анулират, за което се съставя протокол.

42.В срок до 9 календарни дни комисията за проверка и оценка предоставя протокол с окончателните резултати на учениците от състезанието на директора на институцията, определена за координатор, който след това предоставя протокола на началника на РУО.

43.В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа, в институцията, определена за координатор на състезанието.

43.1.Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

43.2.Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън опреденото за разглеждане на работите помещение.

43.3.По решение на началника на РУО или по решение на директора на институцията, определена за координатор: запознаването с оценената работа може да се осъществява задължително при стриктно спазване на правилата за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, включително носене на лична предпазни средства, а лица без предпазни средства да не се допускат в сградата/помещението за запознаване с работата.

43.4.Не се допуска удължаване на срока по точка 43.

44.Началникът на РУО в срок до 15 работни дни от състезателния ден заверява с подпис и печат предоставените му чрез директора на институцията, определена за координатор:

44.1.справка за общия брой работи, проверени и оценени от областната комисия за проверка и оценка, която се изпраща по електронен път на експерта по математика в МОН;

44.2.протокол с окончателните резултати на учениците – съдържа имената на учениците, училището, населеното място, областта, входящия номер от заявлението за участие и брой точки.

45.Писмените работи от състезанието и всички други материали, свързани с организирането и провеждането на състезанието, се съхраняват до края на учебната година от институцията, която е определена за координатор.

Изменение на Заповеди №РД09-1264/02.06.2020 г.,№РД09-1270/02.06.2020 г., №РД09-1271/02.06.2020 г.,  на министъра на образованието и науката относно провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 г.

Приложения:

Заповед №РД09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД09-1270/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

Заповед №РД09-1271/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Информация  и указания на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” в писмо   № 9105-186/02.06.2020 г:

 1. Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г.

В писмo на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, приложено   бланка на удостоверение по Дейност 1 за проведените по проекта допълнителни форми на педагогическо взаимодействие (ДФПВ) в неучебното време и  нова индивидуална карта, тъй като съгласно настъпилите промени в Наредбата за приобщаващото образование и съответно в броя на допустимите ДФПВ през неучебното време, е необходимо тези карти да бъдат актуализирани.  В индивидуалната карта е видно планирането и за учебното време. Тази карта се отнася само за учебната 2019/2020 година.

Приложения:

 1. Удостоверение по Дейност 1 за проведените ДФПВ.
 2. Индивидуална карта по Дейност 1.