Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 на МС от 08.02.2018 г. (обн. -ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.)


Ако сте „билийбър“ –   фен на звездата Джъстин Бийбър , принтирайте и оцветете картинките.

Във връзка с Изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет

Във връзка с писмо № 9105-31/22.01.2018 г. на МОН, предстои изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в присъствена форма на обучение за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

2. Директорите на общинските училища, към които са организирани подготвителни групи, изработват общ проект за кандидатстване по ПМС № 129/11.07.2000 г. като броят на децата и броят на учениците, и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1).

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №1), на общинските детски градини и училища следва да се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в общината, в периода от 12.02. до 14.02.2018 г.

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се изработват в три екземпляра, които се внасят в РУО.

Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОН, вторият остава за съхранение в РУО, а третият се предоставя за съхранение на директора, изработил проекта.

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №3), на държавните училища, финансирани от бюджета на МОН, следва да се представят в РУО  на 19.02.2018 г..

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответното министерство.

Важно!!! Проектите следва да бъдат изготвени на базата на общия брой деца и/или ученици в присъствена форма на обучение по модул „Институции“ от НЕИСПУО към 07.02.2018 г. и заверени с подпис на директора и печат на училището.

Проектите трябва да отговарят на критериите за изработване на проекти, кандидатстващи за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата, учениците и студентите по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

Приложения:

1.Постановление № 129/11.07.2000 г.

Свали документ

2.Критерии за изработване на проектите по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г.

Свали документ

3.Обобщен план (Приложение № 1) за общински училища.

Свали документ

4.Обобщен план (Приложение № 3) за държавни училища.

Свали документ

5.Справка (Образец № 1).

Свали документ

6.Справка (Образец № 2).

Свали документ

7.Справка (Образец № 3).

Свали документ

8.Титулна страница на проекта за общински училища.

Свали документ

9.Титулна страница на проекта за държавни училища.

Свали документ

Ако чаровната американска поп и кънтри певица и актриса Тейлър Суифт е сред любимите ви изпълнители, принтирайте и оцветете картинките.

Утвърдени са учебните програми за Х клас, в който приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните  и на обществените науки, на изкуствата,  на технологиите и предприемачеството. В програмите е поставен акцент върху националната история, география и литература.

Учебната програма по български език и литература в Х клас допълва и разширява изученото в предходните класове. В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми, а по литература са заложени за изучаване творби само от български автори. Сред тях са Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др. Включени са емблематични текстове от българската литература от периодите след Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война. В резултат на общественото обсъждане бе добавена творбата „Cis moll“ на Пенчо Славейков, за изучаване бяха конкретизирани две глави – 1 и 16 от І част на романа „Тютюн“ от Димитър Димов. Програмата дава възможност на учителите, според интересите на учениците, да подбират и други тематично близки текстове, освен посочените.

Учебни програми за X клас в сила от учебната 2019-2020 година

(обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)

НАРЕДБА No 1  от 16.01.2017 г .   за условията  и  реда за възстановяване на транспортните разходи или на  разходите  за наем на педагогическите специалисти  в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).

Ако харесвате супер героя Хълк, принтирайте и оцветете картинките.

Коледни картинки за принтиране и оцветяване. Може да ги използвате, ако искате сами да изработите коледни поздравителни картички.

Направете лесна и оригинална украса за вашата елха в класната стая или у дома. В основата на показаните хартиени фигурки на животни и човечета са преплетени и нагънати като хармоника ленти. Изрежете ги от цветни листи, ако нямате такива от бели и ги оцветете. За останалите детайли на фигурките(глава, крака,тяло) използвайте цветен или бял картон. Нужно ви е и лепило, за да съедините заедно частите на фигурките.

Ето как се преплитат двете ленти, за да се получи хармоника:

За да получите по-дълги хармонички, залепвайте последователно по няколко от изрязаните от листа ленти.

Изберете си някои от дадените по-долу идеи и изработете фигурките, а после ги окачете на елхата.

Вижте още:

Играчки за елха

Как да Направим Кристални Украшения за Елха

Ангелчета

Украса за елха – къщички

Украса за елха

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Акцентът в новата наредба е поставен върху директната работа с деца и ученици и по-малко административни задължения на екипите за подкрепа на личностното развитие. С наредбата също така се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците, като се набляга върху предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби, както и върху грижата за здравето им.

С новата наредба също се регламентира ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Определя се и ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование.

Наредбата определя центровете за специална образователна подкрепа като подкрепяща образователна институция за децата и учениците със специални образователни потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.

Под егидата на МОН и СМБ

Математика

1. Зимeн математически турнир „Атанас Радев”за ученици от VIII до XII клас –19-21 януари 2018 г., гр. Ямбол

2.Национално математическо състезание “Европейско кенгуру” за ученици от I до XIIклас:

 • ·Областен кръг –17 март 2018г.
 • ·Национален кръг –2 юни 2018 г.

3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил, 23-25 март 2018г., гр. Ловеч.

4.Пролетни математически състезания, 30 март –1 април 2018г. V-VIII клас –гр. Русе; IX-XII клас –гр. Плевен; IV клас –31.03.2018 г.

5.Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас, 28 април 2018г.

6.Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас,9 юни 2018 г.

7.Национална олимпиада по математика:

 • ·Общински кръг –до 22 декември 2017 г.;
 • ·Областен кръг –03 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –13 -16 април 2018 г., РУО –София–град.

8.Национална студентска олимпиада по математика, 2018 г

Информатика

1.Национален есенен турнир по информатика, 24-26 ноември 2017г., гр. Шумен.

2.Пролетни състезания по информатика, 20-22 април 2018г., гр. Велико Търново.

3.Национален летен турнир, 08-10 юни 2018г., гр. Пловдив.

4.Национална олимпиада по информатика:

 • ·Общински кръг –до 06 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –17 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –17-18 март 2018г.,РУО –гр. Стара Загора

Информационни технологии

1.Национален есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, 02-03 декември 2017г., гр. София.

2.Национално състезание по компютърни мрежи, 14-15 април 2018г., гр. София.

3.Национална олимпиада по информационни технологии:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –до 11март 2018г.;
 • ·Национален кръг –11-13 май 2018 , РУО –гр. Търговище

Математическа  лингвистика

1.Национално състезание по математическа лингвистика, 26-28 януари 2018г., гр. Пловдив.

2.Национална олимпиада по математическа лингвистика:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018 г.;
 • ·Областен кръг –09 февруари 2018 г.;
 • ·Национален кръг –27-29 април 2018г.; РУО–гр. Бургас

Под егидата на РУО и/или СМБ

Математика

1.V Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“, 7 октомври 2017г., гр. Стара Загора.

2.Математическо състезание “Хитър Петър”(III-VIII клас), 14 октомври 2017г., гр. Габрово.

3.Димитровденско математическо състезание, 21 октомври 2017 г., гр. Видин

4.XXIII математически турнир „Д-р Петър Берон”,1ноември 2017г., гр. Стара Загора.

5.Математически турнир “Черноризец Храбър”(II-XII клас), 1 ноември 2017г.

6.Турнир по математика „Д. Малешков”,11ноември 2017г., гр.Пловдив.

7.Есенен математически турнир„Акад. Ст.Додунеков”(VIII-XII клас), 18-20 ноември 2017г., гр. София.

8.ХIX Софийски математически турнир, 18 ноември 2017г., гр. София.

9.XVII Областен математически турнир Перперикон”(III-XII клас),  25 ноември 2017г., гр.Кърджали.

10.ХVIII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец“, 26 ноември 2017г., гр. Бургас.

11.XXVI Математически турнир “Иван Салабашев”, 2 декември 2017г.

12.Коледно математическо състезание(I-XII клас), 9 декември 2017г.

13.Състезание „Математика с компютър”,присъствен кръг –30 септември 2017 г.;on-line 10 декември 2017 г.и 28 април 2018 г.

14.Седмица на олимпийската математика на ИМИ–БАН, 2-7 януари 2018 г., гр. София.

15.Зимно математическо състезание, 24 февруари 2018г., гр. Стара Загора.

16.Турнир по математика „Р. Грозданов“, 10 март 2018г. , гр. Пловдив.

17.Математически турнир на Великотърновския университет (XI-XII клас),11март 2018г., гр. ВеликоТърново.

18.XX математическо състезание „Великденски ЕЛИПСОИД”, 14 април 2018г., гр. Стара Загора.

19.Великденско математическо състезание, 21април 2018г., за ученици от I до XII клас.

20.Математическо състезание „Виктор Маринов”, 27 април 2018 г., гр. Свищов, за ученици от VII клас.

21.XXI1 Математически турнир “Акад. К.Попов”, 4-6 май 2018г., гр. Шумен.

22.Преглед на знанията по математика, 12 май 2018 г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна.

23.XX математическо състезание „Бухалче”, 2 юни 2018г.,гр.Стара Загора.

24.„Математически предизвикателства”, 3 юни 2018 г., ПЧМГ,гр. София

25.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция,12-14 януари 2018г., гр. Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47 Пролетната конференция наСМБ.

26.VII Български фестивал на младите математици, 2-9 септември 2018 г., гр. Созопол

Информатика

1.Състезание по информатика „Бобър“,5 ноември 2017г.

2.Национална студентска олимпиада по програмиране, 2017г.

3.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция, 12-14 януари 2018г., Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47.Пролетната конференция на СМБ.

4.Преглед на знанията по информатика, 13 май 2018г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна

Информационни технологии

1.ХVII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец”,26 ноември 2017г., Бургас.

Компютърна математика

1.Шеста национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, CompMath–2017, 27-29 октомври 2017 г., Технически университет –Варна, CompMath.eu

Международни, европейски и балкански олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика

Математика

1.Европейска олимпиада за момичета, 09–15 април 2018 г., Италия.

2.Балканска олимпиада по математика, май2018г., Сърбия.

3.Балканска олимпиада по математика за ученици до 15,5 г., юни 2018г.

4.Международна олимпиада по математика, 3–14 юли 2018г., Румъния.

Информатика

1.Младежка Балканиада по информатика, 2018г., Румъния.

2.Балканска олимпиада по информатика, 2018г., Румъния.

3.Европейска младежка олимпиада по информатика, август 2018г., гр. Казан, Русия.

4.Международна олимпиада по информатика, септември 2018г., Япония

Математическа лингвистика

1.15Международна олимпиада по лингвистика, 2018г.

Други международни състезания

1.Международно състезание по математика до 12 г., IМC, 01–07 юли 2018г., гр. Бургас

2.Международно състезание за ученици до 14 год., 15–20 юли 2018г., Хонг Конг