Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Всичката необходима информация за завършващите през 2019 г.  И следващите години зрелостници за тяхното бъдещо кариерно ориентиране и избор на висше училище предоставя Рейтингова система на висшите училища в Република България на  адрес:

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е създаден през 2010 г. Последното обновяване на информацията е за 2018 г. Изработването и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в България е осъществено благодарение на усилията на голяма група професионалисти и институции.

В Рейтинговата система са събрани и обобщени данни за над 100 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. Тези индикатори са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и чрез социологически проучвания.

Рейтинговата система на висшите училища в България подпомага потребителите при избор на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2018 година съдържа информация за 51 висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на  потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.

В секцията „Висши училища“ може да получите информация за избрано висше училище, за застъпените в него професионални направления и специалности, както и за образователните степени, по които то предоставя обучение. Наред с това можете да получите информация за отделните индикатори, отнасящи се до избраното висше училище и за всяко едно от предлаганите от него професионални направления.

В  секцията „Стандартизирана класация са класациите на висшите училища по избрано професионално направление.Изберете годината, за която искате да видите стандартизираната класация на висшите училища по професионално направление.

В секцията“ Сравнения рейтинговата система позволява да правите сравнения не само между висшите училища в избрано професионално направление, но и между различните професионални направления в рамките на българското висше образование, включително и с оглед на реализацията на завършилите на пазара на труда. В секцията „Сравнения“ ще намерите обобщена сравнителна информация за професионалните направления, както и данни за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления и различните висши училища в България. Този раздел съдържа сравнителна информация за професионалните направления в българското висше образование. Данните са обобщени на национално ниво. Информацията за професиите и длъжностите на завършилите е представена както на национално ниво, така и по конкретни висши училища.

Освен гореизброеното, системата дава възможност на всеки ученик потребител на системата да направи собствена класация с оглед на индивидуалните си приоритети и интереси.

Проект на план-приема за държавните висши училища през учебната 2019-2020 година

В проекта на план-приема за държавните висши училища през учебната 2019-2020 година са увеличени местата в направленията с ниско търсене, както и в тези, които са от особена важност за обществото и икономиката – „Информатика и компютърни науки“, „Хранителни технологии“, „Ветеринарна медицина“, „Математика“.В план-приема за държавните висши училища през учебната 2019-2020 година са предвидени 43 276 места за субсидирано обучение на студенти (за образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „магистър след завършена степен бакалавър“) и 2 249 за докторанти. Местата за студенти са с 2 500 по-малко от миналата година. Очакването е в действителност да бъдат приети около 37 000 студенти на места след средно образование в държавните и 8 200 студенти в частните висши училища.

Заради очаквания недостиг на учители по математика, физика, информационни технологии, специалисти в аграрния сектор и на хидроинженери, повече места има за „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“ за учители по различни предмети и инженерните специалности. Секторите с най-голям ръст на добавената стойност са свързани с електроника, електротехника, машиностроене и др.  и са с най-висок очакван ръст на възнагражденията. Разширява се приема, предоставят се допълнителни стипендии и по-голямо финансиране на университетите, които обучават в направления с очакван недостиг на специалисти.  Увеличен е и  приемът и в медицинските науки.

В 16 професионални направления, които не са приоритетни и не са сред традиционните профили за висшите училища, е обявен нулев прием за последните две учебни години. Намаляват местата в направления, в които студентите не се реализират, сред които са „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“,“Национална сигурност“, „ Политически науки“, „Социални дейности“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Обществено здраве“ и др .

Готови са предложенията за промени в Закона за висшето образование, с които се предвижда студентите, избрали направления с очакван недостиг на пазара на труда, да не плащат такси. Това са математика, химични технологии, материали и материалознание, педагогика на обучението по…, религия и теология, енергетика, физически науки и химически науки.

Учениците, в чиито дипломи няма оценки от предмети, които не се изучават в 11 и 12 клас, ще могат да кандидатстват за специалности, за които тази оценка e балообразуваща. Тя ще бъде взета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап. Правилниците на висшите училища ще бъдат съобразени и ще взимат оценките от първи гимназиален етап в случай че предметът не е изучаван във втори. Висшето училище ще прецени коя оценка да вземе от удостоверението за първи гимназиален етап. Удостоверението за първи гимназиален етап е легитимен документ и ще съдържа оценките от 8, 9 и 10 клас. В него ще се вписват окончателните оценки и хорариум по предметите като задължителни избираеми. Резултатите от НВО ше са като процент от максималния брой точки.

Оценките в Дипломата за средно образование се изчисляват като средноаритметични от 11 и 12 клас. При нея ще има общ успех. Резултатите от ДЗИ ще са в брой точки.  Според новия училищен закон учениците в 11-и и в 12-и клас изучават профилирани предмети.

Има и нов вид училища – обединени, които са до десети клас. Учениците, които завършат обединените училища, ще може да продължат да учат след десети клас в други училища. Учениците, които учат сега по новата образователна структура, са в девети клас.

По стария Закон за народната просвета свидетелство за управление на превозно средство се получаваше след завършено основно образование, а по новия закон ще се получава след завършен десети клас.

Може да видите в различните висши училища какъв брой студенти по различните професионални направления са заложени в проекта:


Принтирайте и оцветете картинки на Луна -  момичето, което обича да се пързаля с ролкови кънки, музиката, танца и приятелите си.

ПРИМЕРЕН ПЛАН И ГРАФИК

Във връзка с изпълнение на чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Свали документ

ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124434

Правителството одобри две нови ученически стипендии

Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

Втората е за тези, които са приети в осми клас по защитените специалности от професии или специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тях през тази учебна година.

Стипендиите ще се предоставят на основа класиране на учениците подобно на стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Учениците, които отговарят на условията за получаване на повече от една стипендия, ще имат право да изберат само на една от тях. В същото време има възможност, когато ученик е класиран за една от двата вида нови стипендии и едновременно за стипендия за образователни резултати, да има право да получи и половината от размера на стипендията за образователни резултати. Целта е да се стимулират учениците с по-висок успех. Предвиждат се и стипендии за ученици със специални образователни потребности след завършен седми клас, които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална образователна подкрепа.

Новите месечни стипендии за ученици ще се отпускат от втория срок на учебната 2018/2019 година. Те няма да се изплащат на ученици с пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който е стипендията.

Учениците през учебните 2018/2019 и 2019/2020 г., които се обучават в дуална система и получават стипендии по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, няма да имат право на стипендия за ученици за дуалната система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, осигурена от държавния бюджет.

Промените имат за цел разширяване на кръга от ученици с право на стипендии след завършено основно образование. Целта е да допринесат за укрепване на връзката между професионалното образование и обучение и изискванията на пазара на труда, а също и за намаляване на отпадащите от училище.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328  ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища;

2. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

г) търсещи или получили международна закрила в страната.

(2) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.

(3) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган на държавното или общинското училище и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

(3) Средствата от държавния бюджет за стипендии на учениците в частните училища се определят по бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.

(4) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 в държавните, общинските и частните училища по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на съответната година и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

(5) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджет за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.

(6) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да се предвиди част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 4, да се разпределят въз основа на:

1. образователните резултати на училището;

2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование;

3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават учениците.

(7) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 6 се определят от министъра на образованието и науката.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда на ал. 4 между училищата, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.

(9) Първостепенният разпоредител с бюджет може да разпредели не по-малко от 95 на сто от получените средства по ал. 4 за учениците между училищата пропорционално на броя на учениците по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на текущата година.

(10) Оставащите до 5 на сто от средствата за стипендии за ученици може да се разпределят между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.

(11) Предоставените по реда на ал. 10 средства се ползват в училищата за изплащане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.

(12) При промяна в броя на учениците, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 8 – 10, в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши компенсирани промени на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(13) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджетите на държавните и общинските училища и се използват за същата цел през следващата година. Неизразходваните средства за стипендии от държавния бюджет от частните училища в рамките на текущата година могат да се използват само за същата цел през следващата година.

Чл. 3. Училището предоставя получените средства по чл. 2 за месечни и еднократни стипендии.

Чл. 4. (1) Месечните стипендии са за:

1. постигнати образователни резултати;

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. ученици без родители.

(2) В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по предложение на комисията по чл. 8.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

(5) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.

(6) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.

Чл. 5. (1) Еднократните стипендии са за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

Чл. 6. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците.

(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.

Чл. 7. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(4) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

Чл. 8. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и педагогически специалисти, предложени от педагогическия съвет.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;

д) документите за кандидатстване;

е) отпускането в училището на стипендии по чл. 4, ал. 2;

2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да се отпусне месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1;

3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 и предлага на директора учениците, на които да се отпусне съответната стипендия.

(3) Директорът на училището представя предложенията на комисията по ал. 2, т. 1 на ученическия съвет на училището.

Чл. 9. (1) Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището (при наличие на такава) в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.

Чл. 10. (1) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.

(2) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.

(3) Комисията по чл. 8 може да предложи допълнителни критерии за класиране, които трябва да отговарят на следните условия:

1. да са обективни и измерими;

2. да подлежат на доказване и контрол;

3. да са свързани с достъпа до образование и/или с образователните резултати;

4. да не са дискриминационни.

(4) В случаите по ал. 3 комисията предлага и формула за класиране за съответния вид стипендия, която включва основните и допълнителните критерии и показателите с тяхната тежест.

(5) Комисията по чл. 8 може да предложи минимален успех на ученика като критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Чл. 11. (1) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.

(2) Максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

Чл. 12. (1) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 7, ал. 1.

(2) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението по ал. 1.

(3) Заповедта по ал. 2 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане. Заповедта се съобщава на ученика.

(4) Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за техния резултат от класирането.

Чл. 13. (1) Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 8.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията.

Чл. 14. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове, при провеждането на ученическа производствена практика.

(2) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката.

(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.

(4) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.

Чл. 15. (1) На учениците, настанени във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, за лични нужди на месец се определят средства в размер 33 лв. на ученик.

(2) Необходимите средства по ал. 1 се планират като разход по бюджетите на съответните институции.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Чужденец“ е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

2. „Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

3. „Ученическа производствена практика“ е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.

4. „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

§ 5. (1) При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускането на стипендия от втория учебен срок – успехът от предходния срок.

(2) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, може да се вземе предвид или успехът от предходната учебна година, или успехът от националните външни оценявания. Решението се взема от директора на училището по предложение на комисията по чл. 8.

§ 6. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

§ 7. Когато е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

§ 8. (1) Учениците, ползващи ученическо общежитие, заплащат месечен наем, определен със заповед на директора.

(2) Определени категории ученици може да бъдат освободени от заплащане на наем при условия и по ред, утвърдени със заповедта по ал. 1.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Отменя се Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.).

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като:

1. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в частни училища, се прилагат от началото на втория учебен срок за учебната 2017 – 2018 г.

2. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в държавни и общински училища, както и разпоредбата на чл. 15 се прилагат от началото на учебната 2017 – 2018 г.

§ 11. При условията и по реда на постановлението през учебната 2017 – 2018 г. се отпускат стипендии и на ученици в IX клас, които се обучават в профилирани гимназии и в средни училища по училищен учебен план с интензивно изучаване на чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Приложение към § 3 от допълнителните разпоредби

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ………………………………………………………………………… ,

живущ/живуща …………………………………………………………. ,

ученик в ……………………………………………………………………..

(клас)

Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Успех …………………………………………………………………

(от предходния срок (година) – излишното се зачертава)

II. Семейно положение:

1. Баща ……………………………………………………………….. ,

живущ ………………………………………………………………………. ,

работи в ……………………………………………………………………..

2. Майка ……………………………………………………………… ,

живуща …………………………………………………………………….. ,

работи в ……………………………………………………………………..

3. Брат ………………………………………………………………… ,

живущ ………………………………………………………………………. ,

работи в ……………………………………………………………………..

Сестра …………………………………………………………………. ,

живуща …………………………………………………………………….. ,

работи в ……………………………………………………………………..

III. Материално положение:

Доходите на семейството ми, получени през

периода ………………………………………………………….. , са:

1. Доходи от трудови правоотношения …………………  лв.

2. Доходи от пенсии ……………………………………………..  лв.

(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)

3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без

еднократните помощи ………………………………………  лв.

4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи

за деца …………………………………………………………….  лв.

5. Месечни помощи по реда на Закона за социално

подпомагане ……………………………………………………  лв.

6. Стипендии ……………………………………………………  лв.

(без получаваните по силата на постановлението)

7. Наеми ………………………………………………………….  лв.

8. Хонорари …………………………………………………….  лв.

9. Други доходи ……………………………………………….  лв.

Всичко …………………………………………………………….  лв.

Месечен доход на член от семейството: …………………

…………………………………………………………………………  лв.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

Прилагам:

1. …………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………..

Дата …………………..          Декларатор: …………………….

гр. (с.) …………………          Родител: …………………………..

(Попечител) ……………………..

Принтирайте и оцветете картинките с изображенията на милите малки същества.

Изпълнение за 2019 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацията на общината.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1)

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

Приложение:

 1. Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Свали документ

 1. Приложение № 1 към чл.3, ал.1

Свали документ

 1. Приложение № 2 към чл.3, ал.1

Свали документ

 1. Справка (Образец № 1)

Свали документ

Наредба за изменение на   Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

В сила от 01.01.2017 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г.

Свали документ

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.)

Картинки за принтиране и оцветяване от любимата на поколения наред едноименна книга на Антоан Сент Екзюпери.

Заповед № РД 09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Заповед:

Свали документ

Свали документ

Образци на документи:

 • инструктаж за ученика

Свали документ

 • иструктаж за квестора

Свали документ

 • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

 • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

 • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до генералния директор на Главна дирекция „Образование, младеж, култура и спорт“ към ЕК г-жа Темис Кристофидо с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE.

Искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне опцията „друго“ или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив. В писмото се посочва, че инструментът SELFIE помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване и затова е необходимо казусът да бъде разрешен възможно най-скоро.

Платформа SELFIE

Всички училища трябва да направят своята регистрация в платформата в срок до 28.03.2019 г. и да създадат организация учениците (над 9 години), учителите и училищните ръководители да участват в SELFIE като попълнят анкетите.

В приложение  вижте  „Стъпки за работа в SELFIE“ и „Какво представлява SELFIE“ с указания за извършване на регистрацията в платформата на SELFIE и попълване на анкетните карти.

Приложения:

 1. „Стъпки за работа в SELFIE“;

Свали документ

2. „Какво представлява SELFIE“.

Свали документ

SELFIE България: Инструмент в подкрепа на училищата в ерата на дигиталните технологии

Вашето училище използва ли в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаването и обучението? Искате да откриете цифровия потенциал на Вашето училище и да го развиете, заедно – училищно ръководство, учители и ученици?

Научете всичко за SEFLFIE България на специалният портал на изследването на български език, създаден от организаторите на SELFIE, Европейската Комисия, в партньорство с МОН: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

SELFIE накратко

SELFIE е безплатен, лесен за използване инструмент, който може да се адаптира, с чиято помощ училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на дигиталните технологии.

В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.

Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на нуждите Ви.

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.

Платформата позволява едновременна работа на стотици потребители, и лесна и лека за работа, по данни от пилотиралите я в България училища.

При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии.

Основни насоки за въвеждане на SELFIE България

SELFIE България обхваща шест ключови за дигиталното образование области: преподаване и учене; училищно управление; инфраструктура и оборудване; професионално развитие; практики за оценяване; дигитална компетентност на учениците.

Инструментът е предвиден да се използва в началото и в края на всяка учебна година, за да може всяко училище да проследи своя напредък. Попълването му отнема между 20 и 30 минути.

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, инструментът обединява учениците, учителите и ръководството в платформа, в която трите групи заедно обмислят и оценяват как като общност могат да използват в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаване и учене – учене чрез и учене на технологии. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни.

Пълна информация:

 • за това как да използвате SELFIE във Вашето училище на български език;
 • какви са въпросниците и как да добавите въпроси само за Вашето училище;
 • как да въведете учителите и учениците в проекта чрез ангажиращи видеа;
 • отзивите от използването на инструмента до момента,
  можете да намерите тук (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg)

За директна връзка към самият инструмент SELFIE, и за да създадете SELFIE изследване за вашето училище, моля да натиснете тук (https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/signup?lang=bg )

Цели на SELFIE България

Първите аналитични данни от SELFIE България 2018 г. се очаква да бъдат готови през м. март 2019 г. Посредством SELFIE България 2018 г. МОН си поставя за цел да подкрепи иновативните училища, отворени към основано на дигиталните технологии преподаване и учене. В допълнение, посредством инструмента МОН цели да създаде първата представителна карта на различните технологиите в българските училища, информация която ще бъде използвана за планираните през 2019 г. проекти за подкрепа на иновативните училища в страната.

За повече информация за SELFIE България

Към момента във всички РУО има обучени експерти, които могат да окажа методическа подкрепа на всяко училище, желаещо да се включи и срещащо затруднения.

За допълнителна информация, моля обърнете се към координатора на проекта в МОН, г-жа Силвия Кънчева държавен експерт (s.kantcheva@mon.bg).