Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Според влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно изпитване. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците въвежда промените във всички училища. За допълнително премахване на субективния фактор при поставянето на оценки за първи път се разписват със стандарт критериите за получаването на дадена оценка по шестобалната система. Оценките остават текущи, срочни и годишни. От I до III клас учениците ще получават качествена оценка, като всяко училище избира нейния формат. Първокласниците получават една обща оценка на базата на знанията, които са показали през цялата учебна година. Във II и III клас – по всеки предмет. От IV до XII клас оценките са по шестобалната система.

Скала за оценки:

• Отличен (5.50-6) – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

• Много добър (4.50-5.49) – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

• Добър (3.50-4.49) – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.

• Среден (3.00-3.49) – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.

• Слаб (2.00-2.99) – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

Окончателни оценки за завършен начален етап учениците получават на база оценките от предметите в IV клас. За основно образование – за предметите от V до VII клас. За първи гимназиален етап – от VIII до X клас, а за средно образование, където са включени и оценките по избираемите предмети, получават диплома на база оценките в XI и XII клас.

Създава се възможност за приравняване към международните скали за оценяване, което води до по-голяма мобилност. Минималният брой оценки, които ученик трябва да получи по даден предмет, са две. Те могат да бъдат повече в зависимост от броя на часовете за учебния срок. От учителя зависи какъв ще е броят на оценките и начинът на оценяване – устен, писмен, практически. Възможно е да се поставят групови или индивидуални проекти.

Изпитите се провеждат по график, за който са информирани родителите в началото на учебната годината. Входното ниво се провежда до три седмици след началото на срока, а НВО не по-рано от две седмици преди края на учебната година. Ако ученик не е постигнал нужните резултати за преминаване в по-горен клас, се явява на изпити –  поправителни и приравнителни, които са на две сесии.

Класните работи ще са по български език и литература, математика и чужд език, а контролните: по всички предмети. Учениците могат да решават по едно класно или контролно на ден и до две класни на седмица.

С цел затягане дисциплината на учениците, които отсъстват в над 30% от учебните часове и/или нямат минималния брой оценки, ще се явяват на допълнителен изпит.

Проектът на държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците предвижда учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, да не повтарят годината, но да бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските, за да се предотврати ранно отпадане на децата от училище. Учениците, които срещат затруднения, ще могат да посещават допълнителни часове по време на учебната година, както предвижда  и   стандарта за организация  на дейностите и приобщаващото образование. Учениците от пети до дванадесети клас, които имат слаб успех по някой предмет за годината, ще могат да се явяват, както и досега на поправителен изпит. Ще има две сесии – след приключване на учебната година и преди началото на следващата. Ако не успеят да повишат оценката си, тези ученици ще повтарят класа.


Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Записването на приетите ученици на трети етап е на 18 и на 19 юли 2016 г.

Незаетите места след трети етап на класиране ще бъдат обявени на 21.07.2016 г. на интернет страниците на РИО.

Попълването на незаетите места след третия етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище до 5 септември 2016 г.

СВОБОДНИТЕ  МЕСТА СЛЕД IІ-РО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС – 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА СА ОБЯВЕНИ НА САЙТОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07. 2016 г.

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web: http://www.rio19.escom.bg

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: http://www.rio21.escom.bg

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web: http://www.rio24.escom.bg ; http://iosz.org

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: http://rio.escom.bg/

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 05.07. до 07.07.2016 г. На 08.07.2016 г. ще бъдат обявени свободните места в РИО за трето класиране.

Ако ученик желае да участва в третото класиране, трябва да изтегли документите си и да подаде ново заявление в училищата гнезда за оставащите свободни места. Срокът за подаване на заявленията е от 11.07. до 13.07.  т.г. включително.

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07. 2016 г.

Резултатите от първия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са приети, от 28.06 до 30.06.  т.г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06.  т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

Ваканция

Атанас Душков

Ето че измина

старата година.

Ще се разделим

с тебе, клас любим!

Като малки птички

трудихме се всички.

Утре от зори

почваме игри.

Лятос на прохлада

в горската ливада

дружно ще вървим

да се веселим!

После двама с Петьо

в лагер край морето

ние ще се спрем

да се попечем.

А на есен

с песен

ще се срещнем с вас

в следващия клас!

Ваканция

Петя Йорданова

За ваканция отново

чуй звънчето как звъни.

Сбогом, моя класна стая,

сбогом, мои класни дни.

Сбогом на тетрадки сини!

Сбогом книги! Раз! Два! Три!

Чантата ми днес е пълна

само с песни и игри.

Стих про каникулы

Ура, пришли каникулы!
Ребята отдыхают!
Резвятся на полянке,
На пляже загорают!

Кто уезжает в лагерь,
Кто в отпуск улетает,
Кто в самолет играет,
Свой новый, заводной!

Про школу все забыли,
Про доску, про пенал,
И даже про тетради,
И кто как отвечал!

Vacation

In my head I hear a humming:
Summer, summer summer’s coming.
Soon we’re going on vacation
But there is a complication:
Day by day the problem’s growing-
We don’t know yet where we’re going!

Mother likes the country best;
That’s so she can read and rest.
Dad thinks resting is a bore;
He’s for fishing at the shore.
Sailing is my brother’s pick;
Sailing makes my sister sick;
She says swimming’s much more cool,
Swimming in a swimming pool.
As for me, why, I don’t care,
I’d be happy anywhere!

In my head I hear a humming:
Summer, summer, summer’s coming.
Soon we’re going on vacation
But we have a complication:
Day by day the problem’s growing-
Where oh where will we be going?

End

This school year,
has come to an end.
Say goodbye to each,
teacher and friend.

You’ve clearly done,
a lot of work.
Summer vacation,
is your reward or perk.

Just remember,
to continue to read.
That will help,
your brain cells feed.

During the summer,
you’ll get to relax.
Play outside,
and eat healthy snacks.

Remember to show,
your parents your grades.
Just be honest,
don’t hide behind shades.

Your school year,
has reached its end.
Enjoy your summer,
I recommend.

Всеки зрелостник може да провери оценките си на:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАЙ 2016 Г.

http://rezultati.zamaturite.bg
http://zamaturite.bg/rezultati

Резултатите от изпитите за НВО в  VII клас  за 2015/16 година
Всеки ученик може да провери оценките си по български език и литература и по математика, а по-нататък и по всички останали предмети на сайта  с адрес: http://7klas.mon.bg/

Задължително се въвежда   ЕГН и  входящия   номер  на ученика.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 31 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 30 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 27 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание,26 май 2016 г.

Френски език

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ,20 май 2016 г.

История и цивилизация

Национално външно оценяване – VII клас май 2016 г.

Национално външно оценяване – 30 май 2016 г.

Национално външно оценяване – 27 май 2016 г.

Италиански език

Национално външно оценяване VII клас- 18 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, 18 май 2016 г.