Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Постановление № 155 на Министерския съвет от 21.07.2020 г. за определяне на размера за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в осми клас

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 155

от 21 юли 2020 година

ЗА определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. Определя еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година в размер 250 лева.

Чл. 2. (1) Семействата, които имат право на еднократна помощ по чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, наричан по-нататък „Закона“, подават заявление-декларация по образец съгласно приложението до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес:

 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис.

(2) В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, към заявление-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
 2. удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020 – 2021 година, издадено от съответното училище;
 3. медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 5.

(3) В случаите по чл. 12а, ал. 4, т. 1 от Закона наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно.

(4) В случаите на подадено заявление по ал. 1, т. 1 и 2 документите по ал. 2 се прилагат на хартиен носител в оригинал, а при подаване на заявление-декларацията по електронен път същите се прилагат сканирани като прикачен файл.

(5) Заявление-декларацията по ал. 1 се подава след записване на детето в осми клас за учебната 2020 – 2021 година, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 – 2021 година.

Чл. 3. (1) В заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по чл. 12а от Закона лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.

(2) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

(3) При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявление-декларацията.

Чл. 4. (1) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или овластено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявление-декларацията със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(2) В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

(3) Когато в срока по ал. 2 лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или овластено от него длъжностно лице издава заповед за прекратяване на производството по отпускане на помощта, която се съобщава писмено на лицето.

(4) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 30 дни от подаването на заявление-декларацията, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 5. (1) Изплащането на помощта може да се извършва по касов или безкасов път.

(2) По желание на лицето, отразено в заявление-декларацията, помощта може да се изплаща по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Чл. 6. (1) Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се изплаща на два пъти по реда на чл. 12а, ал. 5 от Закона.

(2) Когато помощта по чл. 12а, ал. 1 от Закона е отпусната и 50 на сто от размера й е изплатен, но съгласно информацията по чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца през втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 година детето не продължи да посещава училище, плащане на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 7. (1) За установяване на обстоятелството по чл. 12а, ал. 6, т. 1 от Закона дирекциите „Социално подпомагане“ извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната 2020 – 2021 година.

(2) В случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката по чл. 12а, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона се извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола.

(3) За установяване на обстоятелствата по чл. 12а, ал. 6, т. 2 и 3 от Закона дирекциите „Социално подпомагане“ ползват информацията от ежемесечните справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 8. (1) Заповедите по чл. 12а, ал. 7 от Закона и по чл. 4, ал. 1 и 3 се издават в два екземпляра и се съобщават писмено на лицето в 7-дневен срок от издаването им.

(2) Подлежащите на възстановяване помощи по чл. 12а от Закона се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Заключителни разпоредби

 • 1. Постановлението се приема на основание чл. 12а, ал. 9 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник“.

Приложение към чл. 2, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

ГРАД……………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 година

От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ………….…………….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на …………….………., от МВР гр. ……………………

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………..………..….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………………………………………№ …..…..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………..……………

Гражданство: ……………………………

Осигурен …………………………………………………………ДА/НЕ

Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се  във висше училище…………………………………..ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона

за закрила на детето………………………………………………………………ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Семейно положение: ……………………………………………
 2. Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един настоящ адрес: …………………………………..…………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………..…..…….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….……

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………….………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ .…….…..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………..…………….…

Гражданство: …………………………..

Осигурен …………………………………………………………ДА/НЕ

Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се във висше училище……………………………………ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона

за закрила на детето………………………………………………………………ДА/НЕ

 1. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
 1. Детето/децата ми не е/не са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
 2. Детето/децата ми е/са записано/записани в държавно/общинско училище за обучение в осми клас на учебната 2020 – 2021 година;
 3. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК ………………………………….ДА/НЕ;
 4. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите №…………..…../……………………, издадено от……………………………………………
 5. Уведомена съм, че помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
 6. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната – ДА/НЕ;
 7. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца считано от месец……………2019 г. до месец…………..2020 г. е в размер на………………лв. (……………………………………………………………………………………………………………………)

словом

Средномесечен доход на член от семейството:………………………………лв.

(……………………………………………………………………………………………………………………)

словом

В това число доходи от:

І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по

Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                      ………………………………лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване ………………………………..…лв.;

ІІІ. Обезщетения:

 1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване ……………………………….лв.;
 2. обезщетения за майчинство ………………………………лв.;
 3. обезщетения за безработица           ………………………….….лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за

семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона

за хората с увреждания)                                                                                              ………………………..……лв.;

 1. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се

до завършване на средно образование, но не повече от

20-годишна възраст)                                                                                                   ……………………………..лв.

 1. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава след записване на детето/децата ми в осми клас, но не по-късно от 15 октомври за учебната 2020 – 2021 година.
 2. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/постъпят в училище, не продължи/продължат обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, или до завършване на осми клас детето/децата са допуснали в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, ще възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва.
 3. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 4. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.
 5. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си съгласие Националната агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.

Прилагам следните документи:

 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
 2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/записани като ученик/ученици в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. ……, ал. ..….);
 4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Желая сумата да ми бъде преведена по:

□       касов път – чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД…………………….ДА/НЕ

□       банков път ……………………………………………………………….ДА/НЕ

IBAN

Банка ………………………………………………………………….

Банков клон………………………………………………………..

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр …….…………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Декларатор: 1. …………………………….                                            Дата………….20……г.

 1. ……………………………

Гр. ……………………………

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………………………………

(име и фамилия, подпис)

Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година в размер на ……………………………..лв. на основание чл. 12а, ал. ……. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

в т.ч.:

 • ………… лв. (50 % от размера – след влизането в сила на заповедта за отпускането на помощта);

Име и фамилия, длъжност:……………………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                  Дата …..…………20… г., гр. ………………………….

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:……………………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……..………20… г., гр. ……………………………………

 • …..…. лв. (50 % от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище).

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – ……………………………………………………………….

Подпис: …………………………………                  Дата ……………20… г., гр. …………..………………

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………….. – ……………………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……………20… г., гр. …………………………………….

Мотиви при отказ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                  Дата ……………20… г., гр. …………………………

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……………20… г., гр. ……………………………………

Указания за попълване и подаване на заявление-декларацията

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона, и се подава по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“:

 1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат сканирани като прикачен файл).

Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.


Промени в Закона за предучилищното и училищно образование

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Националният политехнически музей (НПТМ) -София освен традиционните атрактивни демонстрации по физика и химия предлага още и следните актуални музейно-образователни програми, които могат да бъдат полезни и да допълнят обучението по природни науки:

„Архитектон – пръв строител“. Заниманието включва запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Участниците получават познания за различните архитектурни стилове и строителните материали и тестват своите умения за „построяване“ на къща. Подходяща e за ученици от 3, 4 и 5 клас.

„България на картата“. Програмата цели децата да се запознаят с основните географски понятия, да разберат повече интересни факти за културните и природни забележителности не само в България, но и в света. Приложима е за ученици от 4, 5 и 6 клас.

„Вода и техника“. Тя се фокусира върху една от най-старите използвани форми на възобновяема енергия – водата – и опитите на хората още от древни времена да я накарат да им служи. Разгледани са нейното значение, свойства, замърсителите и въздействието им върху околната среда. Участниците имат възможност самостоятелно да експериментират  с „малка пречиствателна станция“. Подходяща е за деца от 7 до 13 години.

„Какво знаем за сетивата?“ Програмата разширява познанията на децата за способностите, които позволяват на хората и на голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват. Предназначена е за ученици от 1 до 4 клас и е адаптирана за деца от предучилищна възраст.

„Космическа разходка“. Разглеждат се въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и историческото ѝ развитието в България. Засяга темите свързани с устройството на Вселената, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4 до 11 клас.

„Музика и техника”. По любопитен и достъпен начин се представят някои от елементите на музиката: тон, акорд, тоналност, глас. Демонстрират се и полифонични техники като: огледало, рак, остината и други. Програмата е интересна и полезна за ученици на възраст от 1-ви до 7-ми клас.

„Светът на светлината“. Програмата включва презентация и поредица от експерименти, свързани с цветовете, светлината и начина, по който ги възприемаме. Дава отговор на въпроси като: можем ли да виждаме без очи, как се образуват цветовете около нас и редица други. Подходяща е за  ученици от 2, 3 и 4 клас.

Текстилно печатане. Програмата запознава децата със стария занаят „басмаджийство” – художествено печатане върху текстил посредством дървени калъпи-щампи. Всеки участник  има възможност да изработи своя щампирана тениска или екоторбичка по собствен дизайн. Подходяща е за ученици над  9 години.

Музейно-образователните предложения са съобразени изцяло с учебната програма, изучавана в училище. С посещенията и участието в инициативите на музея учениците ще имат възможност да разнообразяват начините на придобиване на нови знания и умения.

В НПТМ се спазват всички предписания, свързани с противоепидемичните мерки. Пространствата са големи и това гарантира добра дистанция и минимален риск от заразяване.

Наредби 2020

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.)

Писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с възможността за използване на UV-лампи за дезинфекция на помещения на общински детски градинии училища на територията на Столична община (публ. 17.09.2020 г.)

Писмо на МОН с № 9105-292/08.09.2020 г. за  насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

Приложение:

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID – 19.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 27.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020 г.) (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)

МЗ информира за нужните документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

-          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г.:

Приложение: съгласно текста

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Календар на учебната 2020/21 година с график на учебното време и дати за провеждане на национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити.

Календар за учебната 2020/21

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

За учебната 2020–2021година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020г. –01.11.2020г. вкл. Есенна

24.12.2020г. –03.01.2021г. вкл.Коледна

30.01.2021 г. –03.02.2021г.вкл.Междусрочна

03.04.2021г. –11.04.2021г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

08.04.2021г. –11.04.2021г. вкл.пролетна за XIIклас

Неучебни дни

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

25.05.2021 г.неучебен, но присъствен

16.06.2021г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок :04.02.2021г. I –ХIІ клас

Край на втория учебен срок:

14.05.2021г .ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021г.(07.06.2021) І–III клас (14 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021г. IV –VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021г.V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 Х- ХІ (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 ХІ (за паралелки с дуална система на обучение)

 • ·Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

Държавни зрелостни изпити по желание

в периода 26 май –31май 2021г

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература –27 май 2021г., начало 10,00 часа

Математика –28 май 2021г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 08,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –по график в периода 11–15 юни 2021г. (по желание на всеки ученик)

Писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с възможността за използване на UV-лампи за дезинфекция на помещения на общински детски градинии училища на територията на Столична община (публ. 17.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1.Спазване на общите здравни мерки.

2.Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

-в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета,  стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч . от външните за институцията лица;

-в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

-в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • ·Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • ·В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • ·Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • ·Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

-Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

-Класният ръководител в начален етап на основно образование.

-Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

-Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 • ·Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение No 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • ·Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 12. клас).
 • ·Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас.

Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка.

В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план.

Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба No 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

ОТВОРЕН СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

1.Класни стаи и организация на учебния процес

 • ·Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните   паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • ·Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.
 • ·Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.
 • ·Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • ·Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище).

Базата трябва да е подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.

 • ·Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи).
 • ·Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • ·Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).
 • ·Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • ·Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 • ·Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

2.Коридори и стълбища

 • ·Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • ·Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3.Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

 • ·Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.
 • ·Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).
 • ·Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.

4.Входове

 • ·По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • ·Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където e приложимо).

Приложение No2

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ  наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

- ВСМ с ляво-десен шънт

- цианотични ВСМ

- обструктивни ВСМ

- комплексни ВСМ

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение

4. Артериална хипертония – ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

- сърдечна недостатъчност

- белодробна хипертония

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

- риск от внезапна смърт

- коморбидност с органна увреда

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези,

дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни /заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология

1.Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици

2.Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца

3.Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания

1.Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром

2.Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма

3.Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми

4.Болест на Адисон

5.Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания

1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип- органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза

2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром

3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея

4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

1. Деца след бъбречна трансплантация

2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология

1. Болест на Крон

2. Улцерозен колит

3. Автоимунен хепатит

4. Деца на домашно парентерално хранене

5. Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия

1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца

2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване

3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване

4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология

1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия

2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)

3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или  имуносупресивни медикаменти

4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология

1. Муковисцидоза

2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма

3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб

4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации

5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването

6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин

7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея

8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия

1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация.

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Таблица за попълване към СРЗИ с указания към нея за случаите на отсъствие на ученици и учители от училище

РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2020 г.)

Правителството одобри Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с развитието на учениците.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

НАЙ-НОВИЯТ  КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование

Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв.

Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв.

Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – стават 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Средствата за ДТВ за постигнати резултати от педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4,2% и не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за заплати.

КТД предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение.

Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма.

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование – 17.08.2020 г.http://www.sbubg.info/files/OTKD_17_08_2020.pdf