Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Поради необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и на другите служители в системата на предучилищното и училищното образование се наложи повторно преустановяване през тази календарна година на присъствения образователен процес и преминаване на всички ученици към обучение от разстояние в електронна среда (OPEC).

Времето от пролетта насам даде възможност за провеждане на множество анкети и за осъществяване на редица анализи относно ефективността на OPEC. Наред с предимствата, които предлага такова обучение, всички са категорични в едно – OPEC е добър поддържащ и компенсаторен механизъм, но не и основен, способен да замести присъственото обучение в училище. Ефективността му е най-голяма при работа с ученици от средната степен и значително намалява при работа с ученици от прогимназиалния етап, а за учениците в началния етап и особено в 1. и във 2. клас OPEC не просто не е ефективно и работещо, но често е и невъзможно поради дигиталните умения на учениците, поради вредата от по-продължителен престой на малките пред електронни устройства, а и поради необходимостта от постоянно сътрудничество и присъствие на родителите вкъщи.

Тревожни от натрупаното вече изоставане в предходната учебна година и загрижени за качеството на образованието множество отговорни учители в начален етап и родители са споделили пред министъра на образованието и науката притеснението си, че в момента, когато се полагат основите на базовата грамотност по четене, писане, математика, когато се учат да спазват правила и да създават свой режим за работа в екип, учениците са отделени от съучениците си, бързо губят мотивация и натрупват пропуски, които трудно може да се компенсират в движение. В тази връзка са предложили краят на учебното време за учениците от 1. до 6. клас да се измести с две седмици.

В отговор на това, след обсъждане със социалните партньори, в МОН се е оформило решението за изместване на края на учебните занятия за учениците в I-VI клас с две седмици. Това не значи повече допълнителни часове по учебен план за тези ученици, т.е. за тях няма да се увеличат учебните седмици, а ще се осигури възможност в рамките на две допълнителни седмици да се организират компенсиращи мерки в зависимост от възможностите на училището и от конкретните нужди и интересите на учениците. Тези две седмици може да се използват по преценка на училището и на преподаващите учители за ангажиране и мотивация на децата, за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти и т.н., като дневната им ангажираност, ако дейностите са в електронна среда, не може да надвишава ангажираността през един учебен ден.

Тъй като дните за такива дейности няма да са учебни, на учениците няма да се пишат отсъствия, но те трябва да бъдат мотивирани за участие, защото това, освен че ще поддържа връзката им с учителите и със съучениците им, ще спомогне за по-лесното усвояване на учебния материал в останалите напред часове по учебния план. Извън тези две седмици, нормативната уредба предвижда и една допълнителна седмица за творчески и проектни дейности за учениците 1.-3. клас, с което за тях седмиците с неучебни дни, но за ангажиране на тяхното внимание, стават три.

Поради убедеността, че такива решения са най-ефективни, когато се вземат на училищно равнище, при отчитане на конкретната ситуация, възрастта, възможностите и потребностите на конкретните ученици, със заповед ще бъде дадено право на всяко училище да избере кога да организира посочените по-горе дейности. От това ще зависи и на коя дата ще приключи първият учебен срок и ще започне вторият за учениците в 1 .-6. клас във всяко конкретно училище. Така например, ако училище избере да организира трите седмици за 1.-3. клас във времето до началото на коледната ваканция, първият учебен срок за тези ученици ще приключи с 3 седмици по-късно, т.е. на 23 февруари, а вторият ще започне на 25 февруари. Ако същото се приложи за учениците в 4.-6. клас, тъй като те може да ползват само две седмици за допълнителни занимания, първият учебен срок за тях ще приключи с 2 седмици по-късно, т.е. на 16 февруари, а вторият ще започне на 18 февруари.

И обратно, ако училище реши да използва дните до началото на коледната ваканция за OPEC, може да разположи допълнителните седмици по своя преценка – напр. след приключване на коледната ваканция, след приключване на първия учебен срок и т.н., като във всеки конкретен случай ще трябва да прецени кога ще излязат в междусрочна ваканция учениците в съответното училище, отчитайки, че първият учебен срок включва 90 учебни дни (18 седмици).

В дните, предвидени за компенсиращи дейности, не е необходимо, от една страна, да се включват всички преподаващи учители, а от друга, по преценка на директора може да се ангажират и учителите от групите за целодневна организация на учебния ден или външни лектори, които водят занимания по интереси. За осъществени в рамките 5 часа дневно или 25 часа седмично (при 5 дневна работна седмица) дейности, надлежно отразени в съответната училищна документация, на всеки педагогически специалист се заплаща дължимото възнаграждение. Обръщаме внимание, че тези дейности не може да се припокриват по време с дейности, осъществявани по проекти.

В съответните дни учителите, които не са ангажирани с работа с учениците, може да се възползват от възможностите по Кодекса на труда.

Министърът на образованието и науката изказва своята увереност, че с тези промени в графика на учебното време се отговаря на обществените потребности и се осигурява възможност за компенсиращи мерки, които да предотвратят дългосрочните последствия на COVID-19 кризата върху образованието.


Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

Виртуално събитие „Европейска нощ на учените“ : (https://nauka.bg/su-nosht2020/)

Програма на Есенния ден на отворените врати на Съюза на физиците в България:

Приложение:

Програма на Есенния ден на отворените врати.

Научната лаборатория за деца на Байер вече е дигитална

В сайта : https://www.bayer.com/bg/bg/baylab-bulgaria , “БАЙЕР“ провежда временна научна лаборатория за деца, като предоставя дигитални ресурси под формата на експерименти, които нагледно обясняват природни явления.  Материалите са с безплатен достъп и без нужда от регистрация от 23.11.2020 г.. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 5 до 12 г. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията, предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин и ще подкрепи усилията на преподаватели и родители в настоящата ситуация.

С писмо на МОН № 9105-392/18.11.2020 г.,  за улесняване на обучението от разстояние в електронна среда, имате възможност да се ползвате безвъзмездно от електронно четими учебници за гимназиалния етап, от VIII до XII клас, предоставени от следните издателства:

 • „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – за предоставяне на свободен достъп до електронно четимите учебници е необходимо директорите на училищата, в които се ползват учебниците на издателството, да се свържат с издателството: имейл – info@danielaubenova.com; тел. – (02) 9433808; 0896616208;
 • Домино“ ЕООД – към всяко книжно тяло на учебника има код за едногодишно ползване на съответния електронен учебник. Всички учители получават кодове за неограничено ползване на всички електронни учебници по съответния учебен предмет.
 • „Едюкейшънъл център“ ЕООД – учителите могат да се обърнат към издателството: имейл – office@educationalcentre.bg; тел. – (02) 980 90 33
 • „Изкуства“ ЕООД – издателството предоставя напълно свободен достъп до всички свои електронни ресурси и електронно четими учебници без регистрация чрез своите платформи – bg; izkustva.net
 • „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – всички одобрени учебници за XI клас по новите учебни програми (задължителна и профилирана подготовка), както и учебниците за гимназиален етап, които се допечатват, се предлагат към потребителите с код за достъп до съответния електрон учебник. Това дава възможност на учениците да разполагат освен с електронно четимия учебник на съответния учебник, но и с възможностите на електронния вариант на съдържанието му: аудио и видеоматериали, интерактивни задачи и др. Иновативната образователна дигитална среда IZZI https://bg.izzi.digital/продължава да е напълно свободна за ползване от всички, като осигурява модерни дигитални ресурси по учебния предмет чужд език за гимназиален етап.
 • „Колибри“ ООДкодът за достъп до електронно четимия учебник е върху самия учебник. Издателството предоставя за безплатно ползване в интернет електронни ресурси. За въпроси желаещите могат да се свържат със: за учебници по френски език – Атанас Сугарев – 0887 609 418 и Антонина Сагаева – 0899 621 652; за учебници по испански език, италиански език и руски език – Екатерина Виткова – 0885 425 275
 • Фондация „Образование 5.0″ – издателството е осигурило достъп до дигитален формат на учебниците „Предприемачество за 11. клас“, ПП – Модул 1 и Модул 2. Желаещите могат да потърсят допълнителна информация на официалната страница на издателството – https://edu5.0.bg
 • Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“ – издателството е осигурило на всички учители безплатни кодове за достъп до електронни учебници с много допълнителни функции (не само pdf файлове), включващи аудио, видео, гласови и текстови бележки, онлайн речник и други. Предоставили са правата на всеки учител да споделя със своите ученици (screen sharing) чрез платформите MS Teams, Google Classroom и т.н. цялото съдържание, до което безплатните кодове дават достъп. Предоставили са методическа подкрепа (под формата на видео инструкции, документи, уебинари) на учителите.
 • СД „Педагог 6″ – Делев, Луизова и сне – предоставят безплатен достъп за времето на дистанционното обучение. За целта е необходимо учениците и учителите да си направят акаунт (ако все още нямат) с имейл и парола на pedagog6.com
 • „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. — ПРО“, и САНПРО – достъпът на учениците до електронно четимите учебници е осигурен в платформата на издателството pearson.bg. Достъпът се осъществява чрез персонални кодове за всеки ученик, които изпращат при поискване до учителите, използващи съответния учебник със своите ученици.
 • Издателска група „Просвета“ – предлага за безвъзмездно ползване PDF-и на учебници и на създаденото от нея електронно образователно съдържание – електронни учебници, видеоуроци, кратки електронни уроци, тестове и др. Към момента – в партньорство с мобилен оператор са предоставили 15-дневен безвъзмезден достъп за всички до цялата платформа е-просвета чрез метода try & buy (опитай и купи), като всеки може да ползва платформата до 15 дни и след това да реши дали да продължи с абонамента си или да се откаже. От 18 ноември 2020 г. тази възможност за безвъзмездно ползване ще се удължи на един месец. От 23 ноември 2020 г. ще предоставят възможност на всеки директор на училище, в което има паралелки на дистанционно обучение, да поиска и да получи безвъзмезден 15-дневен достъп до цялата платформа е-просвета за всички ученици от съответната паралелка, съответно – за цялото училище, ако паралелките от всички класове се обучават дистанционно.

В помощ на учителите за провеждане на дистанционното обучение е предоставянето им на безвъзмезден достъп до съответните електронни учебници чрез е- prosveta.bg . Допълнителна информация издателството ще публикува на 23 ноември 2020 г. на официалната си страница.

 • „Регалия 6″ ЕООД всички учители, които преподават по учебниците на издателството, получават безвъзмездно достъп до електронно четимите учебници. При желание от тяхна страна могат да ги споделят и със своите ученици.
 • ИК „Рива“ АД – линкът за свободен достъп до електронно четими учебници е: https://uchebnicite.bg/. Достъпът се осъществява свободно, без да е необходима регистрация за достъп до съдържанието, но при желание, потребителите могат да се регистрират. Към момента не предоставят информацията офлайн, т.е. pdf-ите на електронно четимите учебници „не се свалят“.
 • „ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ – всички одобрени учебници и учебни тетрадки имат кодове (поставени в самите хартиени носители), които осигуряват безплатен достъп до съответните електронни варианти, обогатени с интерактивност, аудио и видео.

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) (публ. 18.11.2020 г.)

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която нарежда в учебните часове учениците от прогимназиален и гимназиален етап (от 5 до 12 клас включително) да носят лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем).

Както и досега продължава да е задължително поставянето на лични предпазни средства в общите части на училищата от ученици и учители.

В училищния двор учениците и учителите ще могат да са без маска/шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка.

Изключения се допускат и за учителите на 1-4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между тях и учениците.

Допуска се учениците да бъдат без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За учениците от 1-4 клас носенето на маска/шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час.

По време на учебен час, по преценка на учителите, както и във времето извън учебните часове, учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

ЗАПОВЕД №РД 09-3158/11.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА С РАЗПИСАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

За до 50 на сто от паралелките  от 5-12 клас директорите могат сами,  след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището, да решават за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда в условията на обявената извънредна епидемична обстановка.


Със заповед на здравния министър от 12 до 30 ноември се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки в цялата страна.

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11 ноември. Решението за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
 • Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на организираните при недопускане на смесване на деца от различни паралелки/групи.
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.
 • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) могат да работят само между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 • Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
 • Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
 • Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна  дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Във връзка с писмо на МОН относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, докладите трябва да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището:

П Р И М Е Р

 • в ОУ………………………….. се обучават 481 ученици;
 • към момента има висок брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и голям брой карантинирани учители и ученици в училището;
 • общо засегнати са 26,4%, като 83 ученици са под карантина, 45 ученици с грипоподобни симптоми и 1 ученик с COVID-19;
 • 6 учители са в болнични, от които 2 учители са с COVlD-19;
 • цифрите са динамични и постоянно се покачват.

Решението за отправяне на предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) е взето от педагогическия съвет, с протокол № 1/04.11.2020 г., съгласувано с Обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с попълване на онлайн анкета. 61%, от гласувалите родители са за преминаване към ОЕСР.“

Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. във връзка с Постановление № 283 от 15 октомври 2020 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за определяне на условия и ред за разпределяне и предоставяне на средствата на държавните и общинските училища  (публ. 27.10.2020 г.)

Държавен вестник, брой 90 от 20.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137206451/issue/6269/postanovlenie-%E2%84%96-283-ot-15-oktomvri-2020-g-za-odobryavane-na-dopalnitelni-razhodi/transferi-za-2020-g-za-zakupuvane-na-prenosimi-kompyutri-za-nuzhdite-na-uchilishtata

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

Писмо № 9105-381/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно използването на предпазни маски за лице-писмо № 9105-381/09.11.2020 г., вх. № РУО1-31389/09/11/2020 г., на министъра на образованието и науката

заповед № РД-09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката

От четвъртък, 29 октомври, учениците в гимназиите и студентите минават на дистанционно обучение, въвеждат се нови противоепидемични мерки

Със заповед на здравния министър от четвъртък, 29 октомври, до 12 ноември в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
 • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
 • Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;
 • Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 • Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация така, че да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
 • На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 • Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ:

Съгласно писмо на МОН с № 9105-374/02.11.2020 г. и прилагане на Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министьра на здравеопазването:

 1. Практическите обучения за придобиване на правоспособности за управление на МПС, на товароподемни кранове, на селска и горска техника и др., които се провеждат и отчитат индивидуално за всеки ученик, се организират при спазване на указания на съответните компетентни ведомства и на противоепидемичните мерки определени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Насоките на МОН за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на Covid-19.
 2. Организацията на дуалното обучение/дуалната система за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка следва да е в съответствие с приложените указания към училищата и към работодателите. Подобно на дуалното обучение би могло да се организира и провеждането на производствената практика в предприятия.

Указания за провеждане на дуалната форма на обучение в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2020/2021 г.

Във връзка с писмо на министъра на образованието и науката № 9105-373/02.11.2020 г. с вх. № РУО1-30557/02.11.2020 г., относно заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката, с които се преустановява присъствения учебен процес, изключения се допускат за:

 1. Провеждането на часовете по учебна и по производствена практика за придобиване на професионално образование, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Тези часове е необходимо да се осъществяват присъствено, при спазване на регламентираната дистанция и задължително носене на защитни маски.
 2. Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма за придобиване на професионална квалификация, която включва и практическо обучение в реална среда, при което учениците са с различен статут на територията на предприятието, обучението продължава да се осъществява присъствено при задължително спазване на противоепидемичните мерки.
 3. Полагане на изпитите при самостоятелна и при задочна форма на обучение, ако няма техническа възможност за осигуряване на надеждност при провеждане на изпитите в електронна среда. В тези случаи изпитите могат да се провеждат на територията на училището при спазване на противоепидемичните изисквания за дистанция, използване на защитни маски и дезинфекция. Очните занятия при задочната форма могат да се провеждат и електронно.
 4. Провеждането на олимпиади и състезания за всички ученици, като не се допуска смесване на ученици от различни паралелки. Необходимо е да се спазват противоепидемичните мерки за дистанция, носенето на защитни маски и дезинфекция. Изключението се въвежда тъй като е недопустима неравнопоставеност на участниците.
 5. Учители, които работят на територията на училището, докато учениците са в обучение от разстояние в електронна среда.
 6. За всички други дейности, за които е невъзможно или неуместно провеждането им в електронна среда от разстояние, след получено разрешение от министъра на образованието и науката.

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение  във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции,  в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването (МЗ). Когато се намират в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ  се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира преминаване към обучение от разстояние.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от  родителите.

Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучение.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката (МОН) препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап -  при обективна невъзможност да се продължи присъствено.

Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

 1. Предложението за преминаване към дистанционна форма се изпраща до МОН с копие до РУО.
 2. Решение за предложение се взема само ако са изпълнени изброените в заповедта условия.

За преминаване към обучение от разстояние в електронна среда съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, предложенията  трябва да бъдат мотивирани с конкретни аргументи, изразени в цифри и проценти.

Аргументите трябва да дават ясна представа за състоянието на  училището по отношение заразени/карантинирани ученици и педагогически и непедагогически персонал спрямо общия им брой.

 1. Брой ученици с положителна проба за COVID-19;
 2. Брой карантинирани ученици и паралелки;
 3. Брой педагогически персонал с положителна проба за COVID-19;
 4. Брой карантиниран педагогически персонал;
 5. Брой отсъстващи ученици по здравословни или лични причини;
 6. Брой отсъстващи лица от екипа с грипоподобни симптоми;
 7. Процент общо отсъстващи ученици спрямо броя ученици в училището;
 8. Процент общо отсъстващ педагогически персонал спрямо броя педагогически персонал в училището;
 9. Начална и крайна дата на предложеното обучение от разстояние в електронна среда (препоръчително е да е до една или две седмици).

Трябва да са изпълнени условията в заповедта на министъра на образованието и науката, като се посочи и доказателство, че решението е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците.

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

Във връзка с писмо на МОН относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището:

П Р И М Е Р

 • в ОУ………………………….. се обучават 481 ученици;
 • към момента има висок брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и голям брой карантинирани учители и ученици в училището;
 • общо засегнати са 26,4%, като 83 ученици са под карантина, 45 ученици с грипоподобни симптоми и 1 ученик с COVID-19;
 • 6 учители са в болнични, от които 2 учители са с COVlD-19;
 • цифрите са динамични и постоянно се покачват.

Решението за отправяне на предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) е взето от педагогическия съвет, с протокол № 1/04.11.2020 г., съгласувано с Обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с попълване на онлайн анкета. 61%, от гласувалите родители са за преминаване към ОЕСР.“

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19, СА:

1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина.

2.Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в продължителен контакт със заразения ученик/дете:

• 2 дни преди появата на оплаквания или

• 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

3.Контактни от първи ред,подлежащи на карантиниране са:

•ученици от същата паралелка/деца от групата

–Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на обучение от разстояние в електронна среда;

•класният ръководител в начален етап на основно образование;

•учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице;

•други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице.

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.

5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ:

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната институция.

2. Болният/инфектираният се освобождава и поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

3.Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:

-2 дни преди появата на оплаквания

или

-2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

4.Контактни лица от първи ред са:

•учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската градина;

Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;

•учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице), се поставят под домашна карантина за срок разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;

•други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице) се поставят под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

6. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

III. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната институция.

2. Болният/инфектираният се освобождава и се поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

3.Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:

-2 дни преди поява на симптомите

или

-2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

4. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се предприемат от директорите на образователните институции незабавно, след получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по дадения алгоритъм.

Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми.

Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе мерки, без да изчакват предписание или указания от РЗИ.

ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Мерки за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-346/19.10.2020 г., с оглед на продължаващата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване на учебен процес чрез обучение от разстояние, Министерство на образованието и науката създаде електронни профили при необходимост на всички нови за системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. учители и ученици – учениците в I клас, връщащите се от чужбина ученици и нови учители. Данните за новите акаунти са качени в OneDrive на администраторския профил на всяко училище и са достъпни след вход с код_по_админ@edu.mon.bg (Приложение 1).

За преместените от друга образователна институция ученици, които по някаква причина не знаят електронния си профил и не е получена информация от училището, в което са се обучавали, е създадено приложение на адрес: https://egnlookup.azurewebsites.net/ В него директорът може да направи справка за потребителското име на произволен ученик. Начинът за достъп и евентуална смяна на паролата на акаунта с временна, която да бъде предоставена на ученика/учителя, са описани в Приложение 2.

Актуализират се и връзките между класове, предмети и учители в Teams, след което учителите, ползващи платформата ще видят автоматично създадените си класни стаи.

За училищата, ползващи Classroom, връзките следва да се създадат от учителите или администратора на училището.

Всички директори на училища трябва да създадат организация, за незабавното предоставяне (независимо от използваната платформа) на създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на всички учители и ученици. Отново обръщам внимание, че електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до XlI клас.

При преместване на ученик и постъпило искане за предоставяне на електронен профил от директор на приемащо училище към директор на училището, в което ученикът се е обучавал, профилът следва да бъде предоставян незабавно.

Чрез тези профили на учителите и учениците ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Приложение:

 1. Инструкции за учителите и учениците за активиране на акаунти @edu.mon.bg и достъп до платформата
 2. Инструкция за директорите за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg на учителите и учениците