Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

АНЕКС  КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година. Това предвижда подписаният Анекс към  Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.

От 01.01.2019 г. минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогически специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. И на главен учител и главен възпитател -1005 лв.

Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.
Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. 1 щатна бройка ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както до сега при над 400 ученици, а 2 щатни бройки – при над 800 ученици,  до сега това се правеше при над 900 ученици в училище.

виж прикачения файл

Вижте още:

Нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 2018 – 2020

Наредба за изменение нормирането и заплащането на труда

(Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)


Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. За организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр.12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.) Обн. – ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба за изменение и допълнение на     НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) в т. 2 думите „дете с двама“ се заменят с „дете с един или двама“;

б) създава се нова т. 5:

„5. дете от семейство с повече от две деца;“

в) досегашната т. 5 става т. 6.

2. Създава се ал. 7:

„(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.“

§ 2. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници.“

§ 3. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „учениците“ се заменят с „местата“ и накрая се добавя второ изречение: „предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;“

б) създава се т. 6:

„6. до 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „30 март“ се заменят с „30 април“;

б) в т. 2 накрая думите „както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „10 април“ се заменят с „3 май“.

§ 4. Член 53 се отменя.

§ 5. В чл. 56, ал. 3 думите „по изобразително изкуство“ се заличават.

§ 6. В чл. 73, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В т. 2 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

§ 7. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3:

а) в буква „а“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“;

б) в буква „б“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В ал. 2, т. 2 думата „олимпиадите“ се заменя с „олимпиадите – само за ученици от друга област“.

Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

НАРЕДБА No10 от 01.09.2016 г.  За организация на дейностите

В училищното образование Обн . –  ДВ ,  бр . 73  от 16.09.2016  г .,  в сила от 01.09.2016   г .  Издадена от министъра на образованието и науката

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr.pdf

Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

ПРАВИЛА за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Децата и учениците ще учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. 56 часа минимално са предвидени за подготовка в училище в часа на класа, а в детските градини ще имат между пет и седем педагогически ситуации годишно. Часовете по пътна безопасност в училищата ще са в рамките на часовете на класа. В първи клас са предвидени най-малко девет часа годишно, във втори, трети и четвърти клас – шест, в пети, шести и седми клас – пет, в първия гимназиален етап до десети клас – четири, и за най-големите – един час. Обучението е съобразено с възрастта. Децата ще учат правилата за движение по пътищата като пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка, за безопасните места за игра и др. Ще бъдат запознати с най-честите причини, водещи до пътнотранспортни произшествия и последиците от тях. Най-големите ученици ще се учат как да оказват първа помощ и да решават мирно конфликти, възникнали по време на участие в движението по пътищата. Изготвени са и насоки за учителите. Според възрастта на децата те трябва да привлекат вниманието им чрез наблюдение, разговори, разкази, беседи, пътни казуси, сюжетно-ролеви игри, дидактични или компютърни игри, игрови тренинг, експерименти, практически упражнения и др. В обучението могат да се включват родители, както и специалисти от „Пътна полиция“, Института по пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст. Децата няма да получават оценки, но учителите ще трябва да ги насочват как да се справят по-добре с поставените задачи и те да участват активно в ограничаването на произшествията по пътищата.

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Вижте още:

Безопасност за децата на улицата

С писмо № 9105-292/14.09.2018 г. на МОН са посочени нормативните документи( постановления ) за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините и Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за ФВС и ЦДО:

1.ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. – ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; … изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

2.Постановление № 154 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Свали документ

3.Постановление № 179 от 24.08.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Свали документ

4. За допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 6 750 000 лв. за ученически шкафчета за държавните и общинските училища.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(Обн. – ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

ЗАЯВКА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18.09.2018 Г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

1. Име на училището
2. Област/община/населено място
3. Код по НЕИСПУО
4. Общ брой ученици от I до VII клас вкл.
5. Общ брой на учениците от I до VII клас вкл., за които са осигурени ученически шкафчета*
6. Общ брой ученици от I до VII клас вкл., за които трябва да бъдат осигурени средства за закупуване на ученически шкафчета
7. Номер на банковата сметка на училището
8. Обслужваща банка

*В т. 5 се включват всички ученици, за които са осигурени шкафчета, независимо от източника на финансиране – средства от бюджета на училището, от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”, одобрена с Решение  271 от 20 април 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието или други източници на финансиране

Декларирам, че попълнените данни са верни.

ДИРЕКТОР:

(име, подпис и печат)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г.

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни: 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дати за провеждане на НВО в IV клас:

09.05.2019 г. -НВО по БЕЛ

10.05.2019 г. – НВО по математика

14.05.2019 г. – НВО по „Човекът и обществото“

16.05.2019 г. -НВО по„Човекът и природата“


Дати за провеждане на НВО в VII клас :

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Оценяване на дигитални компетентности в Х клас- от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г.


Дати за провеждане на ДЗИ /матури/:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

28 май – 31 май 2019 г.- ДЗИ по желание


Дати за провеждане на  ДИ за СПК:

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК


Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на обучението на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията:

Български език

Литература

Английски език за постигане на ниво B1.1
Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B1.1
Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B1.1
Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B1.1
Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1
Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B1.1
Руски език за постигане на ниво B2.1

Математика

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2020-2021 година

Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на обучението на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията:

Български език

Литература

Английски език за постигане на ниво B1.1
Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B1.1
Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B1.1
Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B1.1
Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1
Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B1.1
Руски език за постигане на ниво B2.1

Математика

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански и руски), физическо възпитание са утвърдени. Преподаването по тях ще започне  от учебната 2020/2021 година. С утвърждаването на тези програми се затваря пълният цикъл за осигуряване на обучението по общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас.

Новият предмет гражданското образование е насочен не само към практическа ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне. По-голямото внимание към формирането на политическа култура цели да подпомага младите хора да взимат самостоятелни и отговорни решения по актуалните въпроси. Гражданското образование търси и по-високо развитие на гражданската среда в училище, която да бъде активен фактор за цялостното развитие на българското гражданско общество. Постигането на тази цел се реализира с включване на основни за гражданското образование теми за политиката и демокрацията, правата и отговорностите, идентичността и различията в обществото, властта и държавата, икономиката и глобалните проблеми.

По време на обсъжданията на програмата беше изтъкнато положителното допълване на темата за гражданските свободи с акцент към структурите и механизмите на държавата и обществото и осъзнатото отношение на учениците към тях. Получените становища за предмета гражданско образование подкрепят програмата. Добавени са като нови понятия – медийна грамотност и омбудсман.

Окончателният вид на програмата по литература е изработен след много широко и продължително обществено обсъждане. В МОН бяха получени писмени предложения. От април до края на юни бяха проведени  14 срещи с експерти от РУО и над 1000 учители от цялата страна и с Асоциацията на учителите по български език и литература.

Задължителните текстове са подредени по предложения на преподавателите хронологично в различните теми – „Родното и чуждото“, Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“ „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“ и „ Изборът и раздвоението“. Дава се възможност на учителите към всяка тема да избират допълнителни текстове според своите лични виждания и методически решения и според нивото, интересите и желанията на учениците. По този начин, на практика, не са налице автори и произведения, които да липсват или отпадат от програмите по литература.

Замяната на дадени текстове е продиктувана от настояването на учителите за изучаване на повече творби от съвременната българска литература. В окончателната програма по литература са включени нови произведения. Стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова ще се изучава в XII клас. Единадесетокласниците ще изучават текста „Бай Ганьо журналист“ на Алеко Константинов, като се дава възможност на учителите да подбират допълнителни текстове, като например „Бай Ганьо прави избори“. Комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ и „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков също са нови произведения, както и „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев.

Лятната ваканция е време за отдих, за лагери и екскурзии, за почивка на море и планина, за гостуване на село и създаване на нови познанства и приятелства. Изплетете и подарете гривни от конци в знак на дружба и дълготрайна връзка с новите ви приятели.

Традицията да се  подаряват и носят плетени от разноцветни конци гривни в знак на приятелство и побратимяване идва от   древната култура на индианците ацтеки. През шестдесетте години на миналия век тази традиция  е възобновена от хипитата и е жива и днес.  Освен знак за дружба индианците са смятали  гривната от конци и за амулет, който предпазва от зло и нещастия  приятелят, на когото е подарен.

За да получите плетена гривна с достатъчна дължина и за завързване, най- добре е дължината на конците, които сплитате да е 80-90 см. При плетенето се използва техника „макраме“ и си служим с ляв и десен възел, които се връзват по два един след друг по начина показан на картинката.

Ще ви представим няколко начина на изплитане на гривна. Имайте пред вид, че ширината на гривната зависи от броя и дебелината на конците, които използвате. Най лесно ще изплетете гривните, ако закрепите горния край на конците с безопасна игла върху задната част на тапицираната облегалка на стол, който сте поставили пред себе си.

Първи начин-Гривна „Рибя опашка“

Това е най-лесната за изплитане гривна.

Вземете пет цвята конци с дължина около метър, прегънете ги на две, завържете ги заедно на възел, защипете възела с безопасна игла и ги подредете конците симетрично /огледално/ по цветове в две групи лява и дясна така:

5 4 3 2 1           1 2 3 4 5

Вземете най-десния конец №5, прехвърлете го над останалите четири в ляво и го пъхнете в средата. По същия начин прехвърлете левия конец №5. Двата конеца се кръстосват в средата, така че левият конец да мине в дясно, а десния в ляво.Продължете по същия начин да кръстосвате следващите по ред  конци с еднакъв цвят- десните на ляво, а левите на дясно. След като извършите една пълна ротация на всичките цветове моделът“рибя опашка“ ще започне да се откроява. Продължете така, докато изплетете гривна с желаната от Вас дължина.

Втори начин:Гривна“Райе“

Може да изплетете гривна с вертикални или диагонални райета.

Подредете конците по цветове, така както искате да са подредени райетата. Работете от ляво на дясно, като отначало с първия конец вържете върху всички следващи го конци леви възли и изплетете едно райе. Първият конец ще се окаже последен в дясно. После пак от ляво на дясно вържете с втория конец леви възли върху всички следващи го конци и ще получите второто райе . Продължете така и с останалите по ред конци, докато изредите всичките пет. Повтаряйте цикъла на описаните по горе действия , докато получите гривна с желаната от вас дължина.
За да получите диагонални райета, или в първия ред връзвайте възлите върху третия, четвъртия и петия конец по-надолу, или вместо по два последователни, вържете върху тях по три възела и последния четири възела.

Трети начин:Гривна „Шеврон“ . Това е гривна с шарки на стрелички.

1.Вземете 4 различни конеца с дължина около 180 см, прегънете ги на две и вържете заедно във възел.Закрепете възела и подредете конците в лява и дясна група огледално по цветове така: 1 2 3 4    4 3 2 1.

2.Започнете да плетете от ляво на дясно,  като с първия конец вържете двойни леви възли върху конци №2,№3 и №4 от лявата група.

3. Сега преминете от дясно и с десния конец № 1 вържете десни двойни възли последователно върху десните конци №2,№3 и №4.

4. Двата конеца №1 се оказаха в средата на гривната и ги вържете заедно с двоен възел.

5. Повторете стъпките  от 2  до  4, последователно със следващите крайни конци, т. е. №2, №3 и №4 и после повтаряйте целия цикъл, докато получите гривна с нужната Ви дължина.

Четвърти начин:Гривна с украса „Ромб“

Пети начин:Гривна с украса“Сърце“

Шести начин: Гривна -синджир от халки