Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“

РАЗДЕЛ I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Състезанието за ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година се организира и провежда в съответствие със Заповед NoРД09–1036/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката във връзка с необходимостта от своевременно възстановяване на провеждането на олимпиадите и националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед NoРД09–2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019-2020 година, изменена със Заповеди NoРД09–67/16.01.2020 г., NoРД09–159/27.01.2020 г., NoРД09–227/29.01.2020 г. и NoРД09–499/21.02.2020 г.

1.Цели на състезанието са:

1.1.предоставяне на възможност за интелектуална и творческа изява на ученици със задълбочени знания и придобити практически умения;

1.2.ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;

1.3.осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици и учители и популяризиране на постигнатите резултати;

1.4.предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на обучението по математика и да се прояви математическият талант у потенциалните бъдещи национални състезатели на България по математика;

1.5.да даде възможност на желаещите да участват в държавен-прием след IV клас в гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

2.Състезанието се провежда в един кръг в една състезателна група за ученици от IV клас.

3.Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от експерта по математика в МОН, от началника на РУО, от директорите на институциите, определени за координатори, от директорите на училищата домакини, от училищните комисии, от областните комисии и от националната комисия за математическо състезание „Математика за всеки“.

4.Контролът по провеждането на състезанието се осъществява от началника на РУО, от директора на институцията, определена за координатор, и от директорите на училищата домакини.

5.В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

6.За организиране и провеждане на състезанието не се допуска събиране на такса за участие или дарение от учениците.

7.За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, в срок до края на 24 юни 2020 година заявление за участие (по образец), декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на:

7.1.резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

7.2.снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на състезанието.

8.Директорът на институцията, определена за координатор, по свое решение създава организацията за подаването на заявления и декларации по точка 7, съобразявайки се с правилата за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания.

9.При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.1, резултатите от състезанието на съответния ученик се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо имената и училището на ученика, като институцията, определена за координатор, предоставя генерирания идентификационен код на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, при подаването на заявление за участие в състезанието.

10.При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.2, съответният ученик не бива да е включван в снимковия и/или видео материал.

11.Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право да оттегли дадените съгласия по точка 7.1 и/или точка 7.2 чрез писмено заявление до директора на институцията, определена за координатор.

12.С участието на ученик в това национално състезание родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за същия, декларира, че е запознат и приема правилата на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ II.ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

13.Състезанието се провежда на 28 юни 2020 година, съгласно заповед No РД09–1036/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.

14.Началото на състезателния ден е в 09:00 часа.

15.Състезанието е анонимно за всички участници.

16.Началникът на РУО определя със заповед:

16.1.училище или друга институция в системата на предучилищното и училищното образование за координатор на състезанието, като институцията, определена за координатор, може да бъде определена и за домакин на състезанието;

16.2.училища или други институции в системата на предучилищното и училищното образование за домакин(и) на състезанието;

16.3.квесторите, които не може да бъдат специалисти по математика;

16.4.назначава комисии/-я за засекретяване и за разсекретяване;

16.5.комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

17.Началникът на РУО по свое решение:

17.1.може да определи със заповед комисия за техническо въвеждане на резултатите от състезанието от специалисти с компютърни умения, чиято работа се контролира от председателя на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците;

17.2.може да определи със заповед комисия за контролно сверяване на резултатите от състезанието, чиято работа се контролира от директора на институцията, определена за координатор.

18.Членовете на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците не предоставят обучение на ученици от IV клас за участие в състезания срещу заплащане, ако то е от името и за сметка на учениците, включително и със средства на училищното настоятелство. Те декларират отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване, като подават в РУО декларация по образец, която се прилага към проекта на заповед на началника на РУО за определяне състава на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

19.Длъжностните лица, ангажирани с организирането и провеждането на състезанието, удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване.

20.Директорът на институцията, определена за координатор на състезанието:

20.1.издава заповеди, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на състезанието, с които:

20.1.1.назначава комисия за прием на заявления за участие в състезанието;

20.1.2.назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;

20.2.осигурява логистиката, включително подписването на граждански договори и изплащане на възнагражденията на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците;

20.3.координира дейностите с училищата домакини от областта;

20.4.публикува резултатите на учениците на сайта на институцията, след получаването на протокол с окончателните резултати на учениците от комисията за проверка и оценка;

20.5.изпраща предложение до началника на РУО за квестори, които не може да бъдат специалисти по математика;

20.6.изпраща предложение до началника на РУО за комисии/-я за засекретяване и за разсекретяване;

20.7.изпраща предложение до началника на РУО за комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

21.Директорът на училище домакин:

21.1.издава заповед, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на състезанието, с която назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;

21.2.координира дейностите си с институцията, определена за координатор в областта;

21.3.осигурява размножаването на състезателните материали.

22.Националната комисия съставя състезателната тема (задачите за състезанието) и я предоставя на експерта в МОН в деня за провеждане на състезанието – не по-рано от 90 минути преди началото на състезателния ден и не по-късно от 60 минути преди началото на състезателния ден, а той/тя я предоставя по електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието, който я препраща на училищата домакини.

23.Националната комисия съставя системата за оценяване и я предоставя на експерта в МОН в първия работен ден след състезанието, а той/тя я предоставя по електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието.

24.Член на националната комисия може да бъде член на комисия за организиране и провеждане на състезанието в съответния регион.

25.Член на националната комисия може да бъде член на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

26.Член на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците не може да бъде член на комисия за засекретяване и/или разсекретяване, не може да бъде член на комисия за техническо въвеждане на резултатите от състезанието, не може да бъде член на комисия за контролно сверяване на резултатите от състезанието.

РАЗДЕЛ III.ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

27.Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части: Модул-1 с продължителност 90 минути и Модул-2 с продължителност 90 минути.

28.При провеждане на състезанието няма почивка между Модул-1 и Модул-2. След изтичането на времето за работа по задачите от Модул-1 ученикът няма право да се връща и да работи по бланката за отговори на Модул-1.

29.Модул-1 на състезанието се състои от:

29.1.десет задачи (с номер от 1. до 10.), които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи е от общообразователната подготовка;

29.2.петнайсет задачи (с номер от 11. до 25.), които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи е от общообразователната и/или от допълнителната подготовка;

29.3.пет задачи (с номер от 26. до 30.) с кратък числов свободен отговор – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

30.Модул-2 на състезанието се състои от две задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

31.Модул-1 на състезанието е анонимен и отговорите се попълват на определена за целта бланка.

32.Модул-2 на състезанието е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта бланка.

33.По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература.

РАЗДЕЛ IV.ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

34.Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците изпълнява задълженията си в съответствие с указанията на националната комисия.

35.Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват, като ученик не може да получи точки за решения, написани върху чернови.

36.Модул-1 на състезанието се оценява от 0 до 60 точки, като:

36.1.за десетте задачи (с номер от 1. до 10.) със структуриран (избираем) отговор с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по една точка;

36.2.за петнайсетте задачи (с номер от 11. до 25.) със структуриран (избираем) отговор с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по две точки;

36.3.за петте задачи (с номер от 26. до 30.) с кратък числов свободен отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по четири точки.

37.Модул-2 на състезанието се оценява от 0 до 40 точки, като за всяка от две задачи с разширен свободен отговор ученикът получава от 0 до 20 точки, съгласно указания за оценяване от националната комисия.

38.Всяка писмена работа се проверява и оценява:

38.1.от двама проверители за Модул-1 на състезанието, независимо един от друг;

38.1.1.задачи с номер от 1. до 10. се оценяват задължително с нула точки или с една точка;

38.1.2.задачи с номер от 11. до 25. се оценяват задължително с нула точки или с две точки;

38.1.3.задачи с номер от 26. до 30. се оценяват задължително с нула точки или с четири точки;

38.2.от двама проверители за Модул-2 на състезанието, независимо един от друг, като по решение на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците, може Модул-2 на всяка писмена работа да бъде проверена и оценена от четирима проверители – двама проверители за първата задача и други двама проверители за втората задача. В случай на разлика в оценяването на дадена задача, то тогава същата се арбитрира от трето лице. Оценката от арбитъра е окончателна.

39.Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.

40.Индивидуалният резултат от състезанието се изразява освен в брой точки и като процент от максималния според този регламент брой точки и се вписва в протокола с резултати.

41.Непроверените според изискванията писмени работи, разсекретени или съдържащи собствените имена на ученика или други собствени имена или знаци, които биха нарушили анонимността на работата, се анулират, за което се съставя протокол.

42.В срок до 9 календарни дни комисията за проверка и оценка предоставя протокол с окончателните резултати на учениците от състезанието на директора на институцията, определена за координатор, който след това предоставя протокола на началника на РУО.

43.В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа, в институцията, определена за координатор на състезанието.

43.1.Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

43.2.Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън опреденото за разглеждане на работите помещение.

43.3.По решение на началника на РУО или по решение на директора на институцията, определена за координатор: запознаването с оценената работа може да се осъществява задължително при стриктно спазване на правилата за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, включително носене на лична предпазни средства, а лица без предпазни средства да не се допускат в сградата/помещението за запознаване с работата.

43.4.Не се допуска удължаване на срока по точка 43.

44.Началникът на РУО в срок до 15 работни дни от състезателния ден заверява с подпис и печат предоставените му чрез директора на институцията, определена за координатор:

44.1.справка за общия брой работи, проверени и оценени от областната комисия за проверка и оценка, която се изпраща по електронен път на експерта по математика в МОН;

44.2.протокол с окончателните резултати на учениците – съдържа имената на учениците, училището, населеното място, областта, входящия номер от заявлението за участие и брой точки.

45.Писмените работи от състезанието и всички други материали, свързани с организирането и провеждането на състезанието, се съхраняват до края на учебната година от институцията, която е определена за координатор.


ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Информация  и указания на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” в писмо   № 9105-186/02.06.2020 г:

 1. Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г.

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г.

Зрелостниците с най-високи резултати от изпитите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет в професионални направления, които са важни за българската икономика – педагогически, физически, химически и инженерни науки. Право на тази стипендия ще имат студентите, които са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература, а на втория ДЗИ имат резултат, равен или над средния за страната. Същата стипендия могат да получат приетите в приоритетни направления във висшите училища, ако са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“. Зрелостниците с право да се възползват от тази стипендия ще получат съобщение, когато проверяват резултатите си от ДЗИ на zamaturite.bg Допълнителната стипендия се отпуска за първи път от предстоящата учебна 2020/2021г.

Държавни зрелостни изпити по желание, 02 юни и 04 юни 2020 г.

Цикъл „Философия“

Биология и здравно образование

Математика

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

Немски език

Френски език

Испански език

Италиански език

Руски език

Втори задължителен държавен зрелостен изпит, 03 юни 2020 г.

Математика

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

История и цивилизация

География и икономика

Цикъл „Философия“

Английски език

Немски език

Френски език

Испански език

Италиански език

Руски език

Български език и литература, 01 юни 2020 г.

ПЪРВИ МОДУЛ (60 минути)

Отговорите на задачите от 1. до 30. Включително отбелязвайте в листа за отговори.

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) разгорели, отлетели, затрептяли

Б) сърдечен, порядачен, списъчен

В) семейна, бездействие, портфейл

Г) свързвам, завързвам, подвръзвам

2.В кой ред е допусната правописна грешка?

А) летеж, екипаж, алерголог

Б) разпадна, подслоня, подканя

В) бездна, доблестна, безкорисна

Г) отборен, сдобрявам, отговорен

3. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А) Пред очите ни планинското село се скриваше под плаща на нощта.

Б) Според рекламната брошура в момента тече разпродажба на одеала.

В)Туристите се заблудиха във заснежената гора и трудно намериха пътя.

Г) Зетът на нашите съседи се оказа роднина на новата колежка на майка ми.

4. В кое изречение е допусната правописна грешка?

А) Очаква се на предстоящата среща да се обсъдят френско-българските отношения в областта на образованието.

Б) Проверката на здравноосигурителния статус е задължителна при постъпването за болнично лечение.

В) Пътниците попитаха началник-влака дали може да се преместят на свободните места в последните вагони.

Г) Новата ѝ тъмно-синя блуза не беше изгладена и затова тя реши да облече отново зеления пуловер.

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

А)Сериалът ще се излъчва всяка вечер по Българската Национална Телевизия.

Б) Новината беше разпространена веднага от Българската Телеграфна Агенция.

В) Страните от Западните Балкани ще подпишат нов документ за сътрудничество.

Г) Следващата седмица Виенската Филхармония ще представи новия си репертоар.

6. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Фирмата открива два нови търговски обекти(А), за които търси да назначи четирима продавача (Б), двама рекламни агента(В),както и няколко общи работници(Г).

7.В кое изречение е допусната грешка при членуването?

А) Френските и немските участници в турнира получиха от спонсорите много и разнообразни подаръци.

Б) Капризната и изтънчена певица отново се оплакваше на организаторите от лошите условия в залата.

В) Планинската служба съветва туристите върха да се изкачва само при добри атмосферни условия.

Г) След ремонта в Софийската зоологическа градина на животните ще се осигурят по-добри условия.

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?

А)Съобщиха, че движението на камиони през Шипченския и през Троянския проход ще бъде ограничено през целия ден.

Б)За предстоящия изпит възнамеряваме още веднъж внимателно да преговориме всички въпроси от програмата.

В)Спазвайки стриктно физическа дистанция по време на епидемия, ние опазваме и себе си, и другите.

Г)Бащата се успокои, когато големият му син построи новата си къща и се нанесе в нея  заедно с цялото си семейство.

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Витоша, както и Лозенската планина, са предпочитани места за разходка.

Б) Често си спомням детските години, изпълнени с веселие и много игри.

В) Вдигайки очи към мрачното небе, старецът прокле тъжната си участ.

Г) Не трябва обаче да се отказваме от работата си по този проект.

10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

А) Човек не осъзнава своята уязвимост, преходност и обреченост, забравя за реалността и често спира да се съобразява с нея.

Б) Очаквам те в кабинета си, понеже ако не предадем до утре готовите материали, ще изгубим средствата по проекта.

В) Актьорът, който се прочу с ролята си в хитовия сериал, е сред най-активните в социалните мрежи.

Г) Потърси ме не защото искаше да се извини за некоректното поведение, а защото отново се нуждаеше от услуга.

11. В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

А) Катедралата в центъра на града е с внушаващи размери и е построена във формата на кръст.

Б)Древният град Помпей е бил напълно унищожен благодарение на изригването на вулкана Везувий.

В) Бяха тактични, затова се впуснаха да му досаждат с неудобни въпроси.

Г) Текстът на предварителния договор съдържа клауза за конфиденциалност.

12. Кое фразеологично словосъчетание е различно по смисъл от останалите?

А) гърмян заек съм

Б) дялан камък съм

В) врял и кипял съм

Г) вътре в играта съм

13. От коя творба са стиховете?

След него припна плачуща жена,

протегнала в ръцете си дете.

Но озарен от бледата луна,

безшумно в тягостната тишина

отмина той и всичко опусте.

А) „Един убит“

Б) „Йохан“

В) „Заточеници“

Г) „Ралица“

14. В кой ред авторът на всички творби е Пенчо Славейков?

А) „Моята молитва“, „Кочо“ , „Спи езерото; белостволи буки“

Б) „При Рилския манастир“, „Ралица“, „Песента на човека“

В) „Ни лъх не дъхва над полени“, „Cis moll“, „Ралица“

Г)„Самотен гроб в самотен кът“, „Майце си“, „Заточеници“

15. Джапар и Величко са герои от творби на:

А) Алеко Константинов

Б) Йордан Йовков

В) Иван Вазов

Г) Елин Пелин

16. Коя от творбите НЕ е разказ?

А)„Другоселец“

Б)„Серафим“

В) „Андрешко“

Г) „Чичовци“

17. Коя от посочените идеи се утвърждава в творбата на Димчо Дебелянов „Да се завърнеш…“?

А)Човекът е спокоен, сигурен и щастлив, когато е далеч от родния си дом.

Б)Домът е духовното пространство, за което копнее скитащият се човек.

В)Завръщането в родния дом е реално осъществимо за  странстващия човек.

Г)Бащината обич е сила и духовно упование в тъжния свят на бездомника.

18. В коя творба НЕ се открива мотивът за несправедливото устройство на света?

А)„Септември“

Б)„На оня свят“

В)„Cis moll“

Г)„Йохан“

19. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) В повестта на Елин Пелин „Гераците“ се представя конфликтът между поколенията и разпадането на родовия свят.

Б) В основата на повестта на Елин Пелин „Гераците“ е представянето на човека, който губи своите патриархални ценности.

В) Страданието на Елка в повестта на Елин Пелин „Гераците“ е следствие от нахлуването на порочното и неморалното в семейната общност.

Г) Сплотеността между членовете в семейството на Йордан Герака е основна тема в повестта на Елин Пелин „Гераците“.

20. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за естетическия индивидуализъм?

А) Обвързва литературата с актуални социални проблеми.

Б) Отстоява европеизацията на българската литература.

В) Насочва вниманието към духовния свят на личността.

Г)Откроява ролята на твореца като духовен и културен водач.

21. В коя творба е използвана ретроспекция?

А)„Занемелите камбани“

Б)„Андрешко“

В)„Индже“

Г)„Йохан“

22. Какво е подчертаното изразно средство?

Мъглата се сгъстяваше повече. Стрехите на старата черква плачеха с едри сълзи.Капките тупаха тъжно и правеха вадички по мокрия пясък.

А) антитеза

Б) гротеска

В) метафора

Г) литота

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително).

ТЕКСТ 1

Днес в редовната ни рубрика „Запознайте се с…“ ще ви заведем в едно медникарско ателие и ще ви разкажем как се наследява един старинен занаят.

–Как избрахте своята професия?

–Баща ми е самоук медникар, навремето научил и майка ми на този занаят. Растях с нагласата, че това ще е и моето бъдеще. Така и стана –аз съм второ поколение медникар и четвърто поколение занаятчия. Затова казвам, че моят дядо е прокарал пътечка в гората, баща ми я е павирал, аз я асфалтирам, а ако дъщеря ми продължи, ще направи магистрала по този път. Няма нищо по-хубаво от приемствеността!

–Как се е променяло медникарството през годините?

–Преди 200 и повече години медникарите са се занимавали с изработка на съдове, използвани всекидневно в бита. Тогава занаятът е в невероятен апогей. Знаете ли, че по това време имотността на едно младо семейство се е измервала в медни съдове? Днес малко хора пият кафе от медно джезве и още по-малко са тези, които ползват медни съдове в домакинството. Така медникарството се пренася в областта на изкуството. В момента занаятчиите като мене се броят на пръсти, а в цяла България сме само три жени. Аз изработвам медни чинии за сувенири, малки икони, а от 20 години правя и уникални картички с метални орнаменти.

–Трудностите на занаята Ви?

–Открай време медникарството се е смятало за тежък занаят, защото, освен да познаваш тънкостите на метала, трябва да разбираш и от стругарство, трябва да си и ковач.Но най-трудно винаги ми е било да измисля какво да се роди от едно парченце мед.

–Има ли история чукчето, с което работите?

–Това чукче е на 110 години, наследство от дядо ми. Бащата на баща ми е бил ножар и най-младият участник в изложението в Лондон през 1900 година. На връщане му свършват парите, затова остава в Германия и започва работа като ножар. По-късно се връща в родината си, прави собствена мелница и маслобойна и се отказва от ножарството. Тогава завещава това чукче на сина си, а той –на мен.

–Освен занаята какво друго научихте от предците си?

–Че ако обичаш работата си, дори най-непривлекателният труд носи радост.

ТЕКСТ 2

Съществуват археологически свидетелства, че медникарството е старинен занаят по българските земи, упражняван още от древните траки. Той се е развивал самостоятелно, макар и с известни чужди (византийски) влияния, още от създаването на българската държава. През ХIХ в., когато медните съдове започват да заемат важно място във всекидневието на българина, настъпва най-големият разцвет на медникарството по нашите земи. Възникват множество медникарски центрове: Велико Търново, Панагюрище, Видин, Стара Загора, София, Карлово, Троян, Шумен, Пловдив, Устово и мн. др.

Именно по време на Възраждането, когато вече е оформена диференциацията на металообработващите занаяти, медникарството се специализира в изработката на домашни съдове и на църковни предмети. Това се дължи на свойствата на медта, която е най-мекият, най-ковкият и най-топлопроводимият от всички метали, използвани в занаятчийството. До Освобождението медникарите сами са леели медта, после от нея изработвали листове, от които са правели съдовете. От края на XIX век започва вносът на медни листове от Цариград. В медникарството се използват редица инструменти, по-важни от които са различните видове наковални (мухлия, циция, макерта) и различни видове малки и големи железни и дървени чукове. Изработвали се над трийсет вида медни съдове, едните от които за бита: котли,сахани, тави, купи, чашки, кани, джезвета, тасове, подноси, гюмове, казани, а другите –свързани с църковните обреди: свещници, дискоси, котленца за светена вода, купели за кръщаване и др.

Една от особеностите на българското медникарство е, че то се е придържало стриктно към принципа за функционалност –както по отношение на формите, така и при украсата. Дълго време се е давало предимство на практичността на изделието пред художествената му стойност. С годините обаче майсторите медникари са се научили да използват все по-оригинални елементи в украсата на съдовете, поради което медникарството днес  спада към художествените занаяти.

23. От коя сфера на общуване е Текст 1?

А) от научната сфера

Б) от медийната сфера

В) от битовата сфера

Г) от институционалната сфера

24. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за Текст 1?

А) Текстът информира за родовата приемственост в медникарския занаят.

Б) В текста се упоменават специфики на медникарския занаят в България.

В) Текстът проследява подробно етапите в развитието на медникарството.

Г) В текста се споменават особености на медникарството в миналото и днес.

25. Какво е значението на думата апогей, използвана в Текст 1?

А) начало, старт

Б) разцвет, подем

В) застой, упадък

Г) завършек, край

26. Кое от посочените твърдения е вярно според Текст 1?

А) По количеството притежавани медни съдове в миналото се е определяло дали едно семейство е заможно.

Б) Медникарството се смята за тежък занаят, защото е много лесно да се измисли първоначалната идея.

В) Чукчето, което жената е наследила от дядо си и с което тя работи в ателието си, е на повече от два века.

Г) Жената е научила от предците си, че ако клиентите са доволни, занаятчията започва да обича работата си.

27. От коя сфера на общуване е Текст 2?

А) от битовата сфера

Б) от научната сфера

В) от естетическата сфера

Г) от институционалната сфера

28. Каква функция изпълнява Текст 2?

А) да анализира

Б)да информира

В) да регламентира

Г) да пропагандира

29. Използваната в Текст 2 дума диференциация е:

А) жаргонна дума

Б) диалектна дума

В) архаична дума

Г) чужда дума

30. Кое от посочените твърдения е вярно според Текст 2?

А) Изработваните медни съдове в миналото са били използвани основно за придаване на уют в дома.

Б) В миналото занаятчиите медникари са се концентрирали Само върху художествената страна при изработката на своите изделия.

В) Изделията на медникарите са разнообразни съдове и предмети за битова и религиозна употреба.

Г) Разцветът на медникарството у нас е след Освобождението, когато се преустановява вносът на медни листове.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути)

Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към  тях (от 31. до 34. включително).

ТЕКСТ 1

Днес в редовната ни рубрика „Запознайте се с…“ ще ви заведем в едно медникарско ателие и ще ви разкажем как се наследява един старинен занаят.

–Как избрахте своята професия?

–Баща ми е самоук медникар, навремето научил и майка ми на този занаят. Растях с нагласата, че това ще е и моето бъдеще. Така и стана –аз съм второ поколение медникар и четвърто поколение занаятчия. Затова казвам, че моят дядо е прокарал пътечка в гората , баща ми я е павирал, аз я асфалтирам, а ако дъщеря ми продължи, ще направи магистрала по този път. Няма нищо по-хубаво от приемствеността!

–Как се е променяло медникарството през годините?

–Преди 200 и повече години медникарите са се занимавали с изработка на съдове, използвани всекидневно в бита. Тогава занаятът е в невероятен апогей. Знаете ли, че по това време имотността на едно младо семейство се е измервала в медни съдове? Днес малко хора пият кафе от медно джезве и още по-малко са тези, които ползват медни съдове в домакинството. Така медникарството се пренася в областта на изкуството. В момента занаятчиите като мене се броят на пръсти, а в цяла България сме само три жени. Аз изработвам медни чинии за сувенири, малки икони, а от 20 години правя и уникални картички с метални орнаменти.

–Трудностите на занаята Ви?

–Открай време медникарството се е смятало за тежък занаят, защото, освен да познаваш тънкостите на метала, трябва да разбираш и от стругарство, трябва да си и ковач. Но най-трудно винаги ми е било да измисля какво да се роди от едно парченце мед.

–Има ли история чукчето, с което работите?

–Това чукче е на 110 години, наследство от дядо ми. Бащата на баща ми е бил ножар и най-младият участник в изложението в Лондон през 1900 година. На връщане му свършват парите, затова остава в Германия и започва работа като ножар. По-късно се връща в родината си, прави собствена мелница и маслобойна и се отказва от ножарството. Тогава завещава това чукче на сина си, а той –на мен.

–Освен занаята какво друго научихте от предците си?

–Че ако обичаш работата си, дори най-непривлекателният труд носи радост.

ТЕКСТ 2

Съществуват археологически свидетелства, че медникарството е старинен занаят по българските земи, упражняван още от древните траки. Той се е развивал самостоятелно, макар и с известни чужди (византийски) влияния, още от създаването на българската държава. През ХIХ в., когато медните съдове започват да заемат важно място във всекидневието на българина, настъпва най-големият разцвет на медникарството по нашите земи. Възникват множество медникарски центрове: Велико Търново, Панагюрище, Видин, Стара Загора, София, Карлово, Троян, Шумен, Пловдив, Устово и мн. др.

Именно по време на Възраждането, когато вече е оформена диференциацията на металообработващите занаяти, медникарството се специализира в изработката на домашни съдове и на църковни предмети. Това се дължи на свойствата на медта, която е най-мекият, най-ковкият и най-топлопроводимият от всички метали, използвани в занаятчийството. До Освобождението медникарите сами са леели медта, после от нея изработвали листове, от които са правели съдовете. От края на XIX век започва вносът на медни листове от Цариград. В медникарството се използват редица инструменти, по-важни от които са различните видове наковални (мухлия, циция, макерта) и различни видове малки и големи железни и дървени чукове. Изработвали се над трийсет вида медни съдове, едните от които за бита: котли,сахани, тави, купи, чашки, кани, джезвета, тасове, подноси, гюмове, казани, а другите –свързани с църковните обреди: свещници, дискоси, котленца за светена вода, купели за кръщаване и др.

Една от особеностите на българското медникарство е, че то се е придържало стриктно към принципа за функционалност –както по отношение на формите, така и при украсата. Дълго време се е давало предимство на практичността на изделието пред художествената му стойност. С годините обаче майсторите медникари са се научили да използват все по-оригинални елементи в украсата на съдовете, поради което медникарството днес  спада към художествените занаяти.

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на отговорите, с които са означени ЧЕТИРИТЕ факта, ОТСЪСТВАЩИ в посочените текстове.

А)По медните съдове в миналото често пъти били издълбавани дати, надписи, посвещения и нравоучения.

Б)Медните съдове били предпочитан сватбен подарък, защото се смятало, че носят на младото семейство усещане за топлота и уют.

В) Днес в България твърде малко хора упражняват медникарския занаят, като сред тях са и три жени.

Г) Работата на медникаря изисква доста добри умения на стругар и ковач, както и познаване на тънкостите на метала .

Д) Има сведения, че медникарският занаят се упражнява по българските земи още от времето на древните траки.

Е)За разлика от сребърните и златните съдове и предмети медните изделия лесно се окисляват.

Ж)Медникарските инструменти включват разнообразни по вид наковални и чукове.

З)Декоративните мотиви върху медните съдове обикновено са геометрични фигури и изображения на животни.

32. В свитъка за свободните отговори запишете ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКО кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

33. В свитъка за свободните отговори в рамките на 2–3 изречения формулирайте собствена теза по една от посочените теми:

Бъдещето на старите занаяти

Трудът –тежест или радост

34. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко(в резюме) основното от съдържанието на Текст 2.

35. За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Гербът представлява графично ………… (А), създадено по определени правила, което принадлежи на даден род, град, държава, организация и т.н. Той е …….. …. (Б) знак, съчетаващ фигури и предмети с определено символно значение. Всяка съвременна държава има свой герб, който е неин ………… (В) символ и е израз на нейния суверенитет. Науката, която ………… (Г) гербовата символика и описва гербовете, се нарича хералдика.

А) изражение, изображение, изложение

Б) отличителен, почтителен, увеличителен

В) основен, основаващ, основателен

Г) изобличава, научава, изучава

36. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скобите.

А) Членуване

През тази година именно (необходимост) от нови средства наложи да се актуализира (бюджет) на (Национална) здравноосигурителна каса.

Б) Местоимения

Жената се успокои, когато не видя (никой/никого) пред вратата.

Познавам художника, (чийто/чиито) живописни платна са изложени в новата галерия.

Те трябваше да преодолеят (техните/своите) собствени различия, за да постигнат общата (им/си) цел.

В) Учтива форма

Господине, бихте ли ми (отговорил) на един въпрос? Сам ли сте (проявил) интерес към новите ни продукти, или бяхте лично (информиран) от нашите представители?

37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Човек, който иска да намали теглото си трябва да потърси специалист. Контролът на теглото трябва да бъде непрекъснат, но ако цял живот сме на диета ще се лишим от много храни. Известен диетолог твърди Храната приемана ежедневно от нас, ни зарежда с енергия, от която ние не трябва да се лишаваме.

Прочетете творбата „Ще бъдеш в бяло“ и изпълнете 38. и 39. задача.

Ще бъдеш в бяло –с вейка от маслина

и като ангел в бяло облекло…

Аз мисля днес: света прогнил от зло

не е, щом той е твоята родина.

И ето усъмних се най-подир

в невярата тревожна –искам мир.

И с вяра ще разкрия аз прегръдки,

загледан в две залюбени очи.

И тих ще пия техните лъчи, –

ще пия светлина, лечебни глътки.

И пак ще се обърна просветлен

света да видя цял при ярък ден.

И нека съсипни се той окаже!

(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,

залутан из среднощни тъмнини?)

Аз бих намерил и тогава даже

обломки, от които да създам

нов свят за двама ни, и свят, и храм.

38. В свитъка за свободните отговори запишете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА (С ПО ЕДИН СТИХ), които се отнасят до представянето на любимата като неземно създание.

39. В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ запишете ДВА ПРИМЕРА за това как любовта променя лирическия герой.

40. Свържете името на героинята с името на автора, от чиято литературна творба е всяка от тях. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

А) Тиха                                                           Алеко Константинов

Б) Ралица                                                       Елин Пелин

Йордан Йовков

Пенчо Славейков

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.

В) чорбаджи Марко                                „Албена“

Г) Станчо                                                     „Под игото“

„Последна радост“

„Задушница“

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

Д) „До моето първо либе“                        Иван Вазов

Е) „Миг“                                                         Христо Ботев

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

ТРЕТИ МОДУЛ ( 120 минути)

Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място.

41. Прочетете откъсите от разказа „Чорба от греховете на отец Никодим“ на Елин Пелин и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Човекът и неговите съмнения. Преди текста отбележете жанра му –интерпретативно съчинение или есе.

Отец Никодим живееше самотен в малката си стаичка и не пожела да общува с мене. Хранеше се сам, редовен и точен бе на всички служби, на утринните и вечерните. С любов и старание той отглеждаше цветята в градината ,и особено обичаше белите рози, от които тук е насадил различни видове. През хубавите майски сутрини, когато тия рози нацъфтяваха и дворът сякаш се изпълваше с малки бели ангелчета, отец Никодим слизаше между тях, дълго се разхождаше, миришеше ги и откъсваше само една. Интересно бе, че тая роза всякога намираха оставена на пейката зад манастирската ограда, гдето се простира най-хубавата ливада. Днес вече знам, че тая странност не е била без значение, макар и да е забулена в тайна.

[...]

Отец Никодим бе дошъл в манастира още младеж, на двадесетгодишна възраст, и си е бил все такъв чудак. Много пъти са му предлагали да стане игумен, но той смирено е отказвал. Сега той почива успокоен под своята дюля,която е навела над него кичестия си храст, отрупан с млад и зелен още плод. А ние ще ядем чорба от неговите грехове.

Отец Сисой се усмихна мъдро, повдигна ръце, за да се дръпнат дългите ръкави на расото му, и продължи:

–Вчера в дъното на едно скрито долапче в килията на отец Никодим, която сега е празна, се намери едно гърне, пълно с фасул, захлупено с молитвеника на покойния. Всяко зърно поотделно бе завито в книжка.

Върху първата бяла страница на молитвеника пише…

Отец Сисой извади от пазвата си малка, със стара подвързия книга и прочете: „За всяко мое прегрешение, с дело или с помишление, оставям тук по едно бобено зърно –черно за непростимите и бяло за тия, които хвърлят душата ми в съмнение и мисълта ми не може да разграничи грях ли са, или не. За черните пред Бога се разкайвам дълбоко, за белите се моля за прошка.“

Отец Сисой затвори книжката, сложи я на масата и извади от джеба си една кърпа, в която бе увито нещо. Като я разви, той изтърси от нея на масата цял куп малки смачкани книжки, които се пръснаха от въздишката му.

–Това са книжките, с които бяха обвити фасулените зърна. На всяка от тях е написан грехът, който отец Никодим е сторил. Прочетох ги едно по едно и виждам, че душата на бедния монах може би се е терзала напразно и че бог милостив е приемал молитвите му с блага и добродушна усмивка. Нека прочетем някои:

„Спомних си за светския живот и за младостта си. Спомних за любовта си, която стана причина да постъпя в манастира. Спомних за тая, която обичах, и за белите рози, с които тя обичаше да се кичи“ –черно зърно.„

За спомен на нейните бели рози, насадих в градината три“ –черно зърно.

„Върху пейката на ливадата зад манастира оставям всеки ден по една бяла роза за тоя, който я намери. Нека ѝ се радва една непозната душа, както се е радвала някога тя“ –бяло зърно.

„Една мисъл ми не дава мира –защо избягах от живота. Спасих ли себе си, или се погубих?“ –бяло зърно.

„Като спасява човек душата си, не погубва ли тялото си?“ –бяло зърно.

„Мисля и не знам кое е върховното в човека –душата или тялото. Не са ли те същност неразделна и не тържествува ли душата пред влеченията радостни на тялото?“ –бяло зърно.

И тъй във всички написани книжки, пущани в гърнето, бяха отбелязани не сторени грехове, а спомени от младини, мисли, които са раждали съмнения, и съмнения, които са мъчили душата на покойния отец Никодим.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Задачи с избираем отговор

Задача Верен отговор Брой точки
1 В 1
2 В 1
3 А 1
4 Г 1
5 В 1
6 Г 1
7 В 1
8 Д 1
9 А 1
10 Б 1
11 Г 1
12 Г 1
13 Б 1
14 В 1
15 Б 1
16 Г 1
17 Б 1
18 В 1
19 Г 1
20 А 1
21 В 1
22 В 1
23 Б 1
24 В 1
25 Б 1
26 А 1
27 Б 1
28 Б 1
29 Г 1
30 В 1

Задачи със свободен отговор

Задача Верни отговори Бройточки
31 А, Б, Е, З 4
32 медникарският занаят /медникарството 1
33 Теза 2
34 текс 4
35 А) изображение

Б) отличителен

В) основен

Г) изучава

4
36 А) необходимостта, бюджетът,Националната

Б) никого, чиито, своите, си

В) отговорили, проявили, информиран

10
37 Човек, който иска да намали теглото си,трябва да потърси специалист. Контролът на теглото трябва да бъде непрекъснат, но ако цял живот сме на диета,ще се лишим от много храни.

Известен диетолог върди:„Храната,приемана ежедневно от нас, ни зарежда с енергия, от която ние не трябва да се лишаваме“.

5
38 Възможни отговори:„Ще бъдеш в бяло –с вейка от маслина“

„и като ангел в бяло облекло“

„И тих ще пия техните лъчи“

„ще пия светлина, лечебни глътки“

2
39 Примерни отговори:Героят възвръща вярата си/проглежда за красотата.

Героят преодолява терзанията и тревогите си/ безпокойствата си.

Героят променя мисленето си / представата си за света.

Любовта лекува неверието/дава сили на героя.

Любовта просветлява / пречиства / вдъхновява героя.

2
40 А) Йордан ЙовковБ) Пенчо

Славейков

В) „Под игото“

Г) „Задушница“

Д) Христо Ботев

Е) Димчо Дебелянов

6
41 ТЕКС 30

писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката,, относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

I.Изпити по БЕЛ и Математика за Национално външно Оценяване

Българскиезик и литература-15 юни 2020 г.:

Част 1. -Времетраене: 60 минути

25 задачи от три вида:

 • ·18 със структуриран отговор
 • ·6 с кратък свободен отговор
 • ·1 с разширен свободен отговор

Част 2.:-Времетраене: -90 мин.

Създаване на текст (преразказ с дидактическа задача)

Математика- 17 юни 2020 г.

Част 1. -Времетраене: 60 минути

20 задачи от два вида:

•18 със структуриран отговор

•2 с кратък свободен отговор

Част 2. -Времетраене: 90 мин.

•3 задачи с разширен свободен отговор

 • Начало на изпитите –9,00 часа; едновременно за всички ученици; пишат с черен химикал;
 • За работа  по всяка от частите учениците имат определено време и след изтичането му трябва да  затворят в плик съответната част, без да могат да се връщат и да работят отново по нея;
 • Между двете части няма почивка; учениците могат да излизат от стаята едва след първите 60 минути от началото  на изпита и след затварянето на първа част в плика;
 • Учениците работят върху изпитни комплекти с уникален баркод, подобни на тези за ДЗИ;
 • Изпитът се оценява с максимален брой точки -100 т. и  не се превръщат в оценка по шестобалната система;
 • Краен срок за обявяване на резултатите от НВО–до 29 юни 2020 г.

ИЗПИТНИ КОМПЛЕКТИ, които се раздават на учениците

 • Указания за работа;
 • Идентификационна бланка;
 • Лист за отговори;
 • Свитък за белова, в т. ч. и листове за чернова.
 • Изпитните материали за НВО по математика съдържат лист с формули, който се раздава с изпитните материали за първа част и се използва  от учениците в двете части на изпита.
 • Подмяна на компонент от  изпитния комплект се допуска  само  във времето , определено за работа по първата част.

II. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Балът за класиране е сбор от точките от НВО+ оценки, превърнати в точки по 2 предмета (по решение на Педагогическият Съвет на приемащото училище) от свидетелството за основно образование (възможен е и трети елемент по решение на ПС + точки от олимпиади и/или състезания от календара на МОН)
 • Класираните на първите три места на националните олимпиади по БЕЛ и по математика са с резултат  съответно 100 т. и директно се въвеждат в системата (не е необходимо да се искат удостоверения за класиране, получени лично от МОН).

Превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки

Оценка Точки
Отличен 6 50 точки
Много добър 5 39 точки
Добър 4 26 точки
Среден 3 15 точки
 • Издаване на свидетелствата за основно образование –до 03 юли 2020 г.
 • Когато ученик не се яви на НВО, участва в класирането само с оценките от свидетелството за  основно образование.
 • Заявлението  за участие в приема се подава само по електронен път!
 • Заявления за участие във втори етап на класиране се подават  в училището, в което ученикът е приет на първо класиране. Неприетите участват  автоматично.
 • Нови заявления с пренаредени желания могат да се подават едва за трети етап на класиране.
 • Корекции след окончателното въвеждане на желанията не се правят.

Националният инспекторат по образованието (НИО), на основание чл. 271, ал. 1 и ал. 3, чл. 274, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 3, т. 14 и ал. 4 от Правилника за устройството и функциите на НИО, изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на 71 училища и детски градини в цялата страна.

Направените анализи след пилотното прилагане на Рамката за инспектиране ясно открояват необходимостта от по-подробно ръководство, което да предостави на всички участници в образователния процес възможност за запознаване с процеса на експертно анализиране и оценяване на качеството на предоставяното образование в детските градини и в училищата, извършвано от Националния инспекторат по образованието.

Изводите от апробирането и прегледа на публикуваните изследвания от международната Асоциация на инспекторатите в образованието SICI очертават актуалните изисквания към осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи и са основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в процеса на оценка на качеството на образованието в детските градини и в училищата.

Качеството на образованието изисква образователна свобода въз основа на ясни стандарти, но с редовна отчетност за постигнати резултати.

Националният инспекторат по образованието изпълнява стратегическата задача да координира и направлява обществените усилия за по-добро качество на образованието, като изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на училища и детски градини в цялата страна.

Направените анализи от апробирането и актуалните изисквания към  осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи, станаха основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в оценка на качеството на образованието в детските градини и училищата.

Ръководство за инспектиране


Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

писмо № 9105-184/29.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката , относно указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  В ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини

/ясли.

В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща  постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в  условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу.

Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето -своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

1.Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите , когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт –вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.

2.Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина /ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска  градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.

За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба No 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба No 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Посещението на детска градина /ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.

3.Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май-1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само след осигурени  строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки.

Посещението на детска градина /ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година.

Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото, както и заявената в проведената анкета с родители готовност да пуснат децата си на детска градина, очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца.

В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.

В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите този график следва да се актуализира своевременно.

4.Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват –на двора или на специално обособено пространство,осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.

Приемът в детската градина /ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства –маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина/ясла следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.

5.С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла , не се провеждат педагогически ситуации , а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост -и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.

6.При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.

Когато това е възможно,храненето на децата също се организира и осъществява на открито.

7.Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина /ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група.

Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е ясно, че:

 • ·спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • ·физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • ·физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 • ·физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина/ясла.

При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина/ясла директорите следва :

 • ·да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да информират родителите за правилата за работа на детската градина /ясла и да могат да планират разпределянето на децата в групи
 • ·в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващата седмица;
 • ·най-малко един работен ден преди началото на новата седмица да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят възможността за посещение на детска градина/ясла от детето;
 • ·да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина/ясла;
 • ·да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно, да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;
 • ·да организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начин да се уверяват, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина /ясла;
 • ·да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията;
 • ·да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция;
 • ·почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца;
 • ·да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряваттези материали преди отваряне на детската градина/ясла, както и

да ги осигуряват след това редовно и в необходимите количества;

 • ·да организират подреждането на помещенията с възможност и за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 • ·да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му;
 • ·да обособят пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки;
 • ·при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/ясла ,да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;
 • ·да разработят график за пристигане на персонала на детската градина/ясла , който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособят помещение за тази цел;
 • ·при необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/ясла, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях (в изпълнение на принцип No 3)и спазването на дистанция между децата от отделните групи;
 • ·по решение на педагогическия съвет на детската градина/ясла да изготвят промени в правилника за дейността на детската градина/ясла;
 • ·да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
 • ·да осигурят медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина/ясла, или упълномощени и предварително инструктирани лица за осъществяване на приема;
 • ·да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи;
 • ·да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
 • ·да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;
 • ·да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група;
 • ·да не допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла , се очаква:

 • ·най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния мупрестой;
 • ·да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати исолидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина /ясла;
 • ·да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина /ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 • ·да водят детето си на детска градина /ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • ·да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • ·да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 • да организират незабавното вземане на детето в случаите,когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла , че то проявява признаци на заболяване;
 • ·да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина /ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 • ·да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла(след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи,които са предварително почистени вкъщи);
 • ·да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия /личния лекар на детето.

Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:

 • ·се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;
 • ·използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
 • ·измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем ) веднага след влизане в детската градина/ясла;
 • ·отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
 • ·въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
 • ·в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група;
 • ·да дезинфекцират след всяка употреба контактния термометър и да слагат латексови ръкавици при неговото използване;
 • ·незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли , в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;
 • ·предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
 • ·придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна , след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома).

Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.

 • ·използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун , но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);
 • ·да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба;
 • ·организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
 • ·организират срещи с родителите само при необходимост,и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция;
 • ·да сменят на памперсите на децата в детските ясли с латексови ръкавици, които да се сменят след всяка процедура;
 • ·лигавниците на децата в детските ясли, когато се използват такива, да се сменят възможно най-често.

По отношение на хигиената в сградата се очаква:

 • ·проветряване на всички помещениячесто за поне 10 мин–сутрин пред пристигане на децата,по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 • ·дезинфекция на помещенията се извършва поне 4пъти дневно;
 • ·почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
 • ·предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
 • ·трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
 • ·почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 • ·недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки и др.);
 • ·недопускане да се използват плюшени играчки;
 • ·миене на играчките с топла вода и сапун , отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 • ·осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба No 12 за здравните изисквания към обществените перални;
 • ·изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 • ·разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
 • ·дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
 • ·дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на

здравеопазването;

 • ·да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група;
 • ·при възможност храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните .

Важно е общината и собствениците на детските градини/ясли да подкрепят, като при необходимост осигурява допълнителен медицински персонал или други специалисти, в т.ч. психолози (напр. от училищата), които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно.

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

1.Първоначално поведение

 • ·Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • ·Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • ·На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват –да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • ·След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • ·Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 • ·Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

2.В случай на положителен тест на дете

 • ·Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.

Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.

 • ·В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детскаградина/ясла.
 • ·Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 • ·Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • ·Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
 • ·При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

3.Първоначално поведение

 • ·Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • ·Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • ·След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • ·Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

4.В случай на положителен тест

 • ·Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 • ·Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • ·Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.
 • ·В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • ·Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 • ·Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • ·Да се извършат щателно по чистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
 • ·При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.

Кратка полезна информация

Какво е COVID-19?

 • ·Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.

Признаци на заболяване

 • ·Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.

Хора с повишен риск

 • ·Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60 г.

Предпазни мерки

 • ·Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)
 • ·Спазване на дистанция и ограничаване на контактите

ПРИМЕРНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТОТО В ДЕТСКА ГРАДИНА/ЯСЛА
Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

Заповед за промяна на правилата за информационна сигурност и инструктажи относно ДЗИ

заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:

– Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ);
– инструктаж за зрелостника;
– инструктаж за квестора;
– инструктажи за учителите консултанти по чужд език;
– инструктаж за консултантите за учениците със специални образователни потребности.

Учениците ще могат да се явят на националните кръгове на олимпиадите освен на 27 и 28 юни, в още два дни – на 29 и 30 юни. Промяната в заповедта на министъра на образованието и науката е направена, за да могат класираните на повече от една олимпиада, да се явят и на други, ако желаят.

На 27 юни от 8,00 часа ще се проведе националният кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда, философия, информационни технологии, руски и италиански език и състезанието „Знам и мога“. В същия ден от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски, френски и испански език, както и по астрономия.

На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по български език и литература, по физика и по гражданско образование. След обяд в този ден са кръговете по история и цивилизации, математическа лингвистика и информатика.

На 29 юни от 9,00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VII клас – по региони.

На 29 и 30 юни от 9,00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII клас, която се провежда НПМГ в София.

От 14,00 часа на 29 юни са кръговете по география и икономика и по английски език.

Учениците ще имат възможност да проверят знанията си по биология и здравно образование на 30 юни от 14,00 часа.

На 28 юни ще се състои и Националното състезание „Математика за всеки“ – за ученици от 4. клас, което ще замени останалите математически състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия. Тогава е и състезанието по природни науки „Акад. Любомир Чакалов“ (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София.

Всички олимпиади и състезанието „Математика за всички“ се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участниците, с изключение на националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII до XII клас.

НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИ
Заповед № РД09-1036/12.05.2020 г. oтносно възстановане организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1072/14.05.2020 г. относно възстановяване организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование  (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1037/12.05.2020 г. относно условията при организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 15.05.2020 г.)

 • Националният кръг на олимпиадите по „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и икономика“, „Астрономия“„Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски език“, „Испански език“ и „Италиански език“ ще се проведе на 27 юни 2020 г. от 8,00 часа.
 • В същия ден на 27 юни 2020 г. от 14,00 часа ще са олимпиадите по немски и по френски език.
 • На 28 юни от 8,00 часа ще бъдат олимпиадите по „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“, „Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“.
 • А  от 14,00 часа на 28 юни– по „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“.
 • На 28 юни ще се състои и Националното състезание „Математика за всеки“за ученици от 4. клас, което ще замени всички други състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия.
 • Тогава , на 28 юни е и състезанието по природни науки „Акад. Любомир Чакалов“ (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София .
 • Всички други олимпиади и състезанието по математика се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участници.
 • Ако ученик е класиран на национален кръг на повече от една олимпиада или състезание, може да се яви по свой избор и на други.
 • При провеждането трябва да е осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите. В зависимост от големината на залите участниците трябва да са разпределени между 10 и 15.
 • Изискването е за засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения, както и в коридорите, в т.ч., дезинфекция и проветряване и недопускане на хора с прояви на остри заразни заболявания.
 • Преди началото на състезателната част директорите са длъжни да инструктират учениците за спазване на изискванията за лична хигиена.
 • Засега състезанията по професии се отлагат.
 • 1 и 3 юни, когато са изпитите за зрелостниците, ще са учебни дни за всички останали ученици.
 • На 15 и 17 юни, когато ще е Националното външно оценяване за седмокласниците, другите ученици също трябва да се обучават в електронна среда.
 • Дните, които първоначално бяха определени за неучебни заради ДЗИ и НВО – 20 и 22 май и 9 и 11 юни 2020 г., също ще бъдат учебни.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ДВ, бр. 43/13.05.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците обн., ДВ, бр.74 от 2016г.; изм. и доп., бр.78 от 2017г., бр.82 от 2018г. и бр.71 от 2019г.)

§1. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.

2. Създават се §1а и §1б:

„§1а. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за втория учебен срок на учебната 2019–2020г. е не по-малко от две.

(2) Срочна оценка за втория учебен срок на учебната 2019–2020г. се формира при спазване на чл.22, ал.1, като се вземат предвид и текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда.

§1б. През учебната 2019–2020г. изпитът по чл.51, ал.4 не се провежда.“

Заключителни разпоредби

§2. В Наредба No10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование обн., ДВ, бр.73 от 2016г.; изм. и доп., бр.12, 46 и 77 от 2017г., бр.48 и 82 от 2018г., бр.32 и 72 от 2019г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. След чл.112 се създават допълнителни разпоредби с §1 и §2, както следва:

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (1) Право на участие за приемане за учебната 2020–2021г. на места по държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат учениците, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН.

(2) Учениците се класират от профилираната гимназия на местата по ал.1 въз основа на:

1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието

„Математика за всеки“, а когато ученикът се е явил и на двете–въз основа на по-високия му резултат;

2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл.73, ал.2–оценките от служебната бележка за признаването по чл.110, ал.2 от Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр.74 от 2016г.; изм. и доп., бр.78 от 2017г., бр.82 от 2018г. и бр.71 от 2019г.).

(3) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанието и/или олимпиадата.

(4) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището и които осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.

(5) Решенията по ал.3 и 4 се представят на началника на РУО и се обявяват на електронната страница на училището и на РУО в срок до 30 май 2020г.

(6) За участие в класирането учениците подават:

1. заявление до директора на съответната профилирана гимназия;

2. копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“–само за ученици от друга област;

3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците–за учениците от училища на чужди държави по чл.73, ал.2.

(7) Приемът за учебната 2020–2021г. се извършва от профилираната гимназия до 30 юли.

(8) В срока по ал.7 директорът на профилираната гимназия уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.

§2.(1) Балът за класиране на ученици за места по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2020–2021г. се формира като сбор от окончателните оценки по два учебни предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, определени с решение на педагогическия съвет и превърнати в точки по реда на Наредба No11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

(2) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата, те се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

(3) За участие в допълнителния държавен прием в XІ клас за учебната 2020–2021г. учениците от обединените училища подават до приемащото училище по ред, определен от директора на училището, следните документи:

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;

3. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.82, ал.1, т.2, издадено от лекуващия лекар на ученика–за кандидатстващите за специалност от професия, за която учениците не са се обучавали в първия гимназиален етап.“

2. Досегашните параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

§3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:Красимир Вълчев

Национални програми 2020

Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

1.Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд или обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд, провеждане на инициативи в училищните библиотеки и/или в „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

По модула могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до XII клас. Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН- 14.05.2020 г.. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100817.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок от 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, който могат да получат, е 100. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: m.milanova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: Tihozar.Krastev@mon.bg

2.Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2020/2021 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО…………. в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 11.06.2020 г. В случаите, в които документите се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване, важи датата на изпращане.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

3.С писмо на МОН № 9105-187/ 02.06.2020 г. е обявена възможността за кандидатствате за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модула, както и формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване следва да бъдат сканирани и изпратени по имейл (предвид епидемичната обстановка) в РУО – ……… в срок до 22.06.2020 г.

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Бенефициенти са всички общински училища и детски градини, за които може да бъде проследена приемствеността от детска градина към училище и/или от начален към прогимназиален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за двата модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО –………………в срок до 15 юли 2020 г.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка. По Модул 2 е допустима приемственост между подготвителна група и първи клас и между IV клас и V клас.

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици като могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на МОН до 30.06.2020 година. Могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ като се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 30 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лицата за контакт: Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg и Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 66, e-mail: r.racheva@mon.bg

Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната. Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка.

 • В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.
 • В малката категория ще се финансират проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.
 • Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.
 • По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – www.stem.mon.bg.
 • На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите.
 • Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на уебсайта и на страницата на програмата във Фейсбук – Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. https://www.facebook.com/STEM.MON.BG

На 18.05.2020 г. (понеделник) от 17:30 до 19:00 ч. ще се проведе Информационен уебинар за НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Уебинарът има за цел да запознае училищата кандидати със същността и целите на програмата, както и с условията на финансиране и изпълнение на проектите.
Програмата ще представи г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката. В уебинара ще вземат участие и експерти с опит в създаването на училищна STEM среда.

Всяко държавно или общинско училище на територията на Република България може да кандидатства с концепция за училищен STEM център до 23:59 ч. на 01.06.2020 г.
Изчерпателна информация за програмата и за процеса на кандидатстване можете да намерите тук:  https://stem.mon.bg/

1.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Държавни зрелостни изпити 2020 г.

Сесия май-юни

 • Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание по:

 • ·немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08,00 часа;
 • ·математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;
 • ·биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020г., начало 08,00 часа;
 • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.

График на дейностите :

 • Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по чужд език за четене на текст до 27.05.2020 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали  до 29.05.2020 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г.
 • Оценяване на изпитните работи  03 – 14 юни 2020 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15 юни 2020 г.
 • Връчване на дипломите за завършено средно образование до 26 юни 2020 г.

2.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката

Национално външно оценяване в VII клас 2020г.

 • Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

График на дейностите:

 • Определяне на квесторите, на учителите консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст до 11 юни 2020 г.
 • Оценяване на изпитните работи от НВО 17 – 28 юни 2020 г.
 • Обявяване на резултатите от НВО до 29 юни 2020 г.

3.Заповед , относно определяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 май 2020 г.

Заповед № РД09-1035/12.05.2020 г. относно oпределяне за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г.,
изменяща Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г., изм. със  Заповед № РД09-746/ 08.04.2020 г. (публ. 12.05.2020 г.)