Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Заповед № РД 09-831/07.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училищата на територията на Столична община.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-831/07.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.Във връзка с писмо на МОН с № 9105-116/05.04.2021 г.  предстои изпълнението на Националната програма на Министерство на образованието и науката и на Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Програмата е публикувана на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, Национални програми 2021 и включва два модула. Модул А) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ на програмата е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година ще провеждат обучение на ученици от VIII до X клас.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – ……….. на хартиен носител в срок  до 45 дни след датата на одобрението на програмата – до 10.05.2021 г., включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по програмата. Максималният размер на един училищен проект е 3000 лв. Размерът на средствата, който се предоставя на класираните училища, не може да превишава посочената обща сума на бюджета от проектното предложение на съответното училище.

Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година и за утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. с приложения. (приложение 2, приложение 2_1-3)

Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 31.03.2021 г.)

От 22 март (понеделник) за 10 дни се преустановяват присъствените занятия в детските градини и училищата в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването. Учебният процес за учениците от 1. до 12. клас, практиките, стажовете, дуалната система на обучение, изнесените учебни часове и изпитите в училищата ще се провеждат от разстояние.

Дейностите в центровете за подкрепа за личностното развитие ще бъдат онлайн, доколкото и ако е възможно. По изключение, за децата и учениците със специални образователни потребности, при заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени отделни дейности за подкрепа за личностно развитие може да се осъществяват присъствено, ако се извършват индивидуално с детето или ученика и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Педагогическото взаимодействие с децата от детските градини ще се провежда, ако има такава възможност, от разстояние в електронна среда с участието на родителите, съобразно възрастта на децата, до 30 минути дневно, според заповед на министъра на образованието.

Предвидените ученически олимпиади и състезания за този период от време се отлагат. Новите дати ще бъдат определени до 8 април.

Заповед № РД09-753/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на индивидуални занимания в центровете за личностна подкрепа и индивидуални терапевтични и рехабилитационни дейности (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отмяна на национални кръгове на олипиади и национални състезания (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, включително и провеждането на учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (публ. 19.03.2021 г.)

Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно провеждане на педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите (публ. 19.03.2021 г.)

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:

 • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
 • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
 • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
 • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.

Със същата заповед, считано от 18 март, се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03 и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.

Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.

Национални програми за развитие на образованието, одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са получили финансиране по модула през учебната 2019 — 2020 г.

Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100930.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“в МОН.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: tihozar.krastev@mon.bg;

Гергана Ночева – специалист в Дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: g.nocheva@mon.bg

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 16.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се изпращат на хартиен носител в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“ – до 05.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, ще намерите видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

В срок до 15.04.2021 г. следва да попълните и изпратите в РУО –……….  формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, документите може да се сканират и изпратят на  имейл.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: d.savova@mon.bg и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: s.vladimirova@mon.bg

Разработва се онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата). Държавните и общинските детски градини и училища ще могат да въвеждат необходимата информация за планираните средства по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Дейност 1. „Подпомагане на екипите за обхват“ от Модул 1. „Екипи за обхват“ за 2021 година за членовете на екипите от съответната институция в Платформата в периода от 20.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително.

Допълнителна информация за реализиране на дейностите по НП “ Иновации в действие“-2020г., касаеща корекция на дати за мобилности и форуми

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-13/14.04.2021 г., е необходимо при реализиране на дейностите по НП“ Иновации в действие“ – 2020 да ги синхронизирате със заповедите, касаещи противоепидемичните мерки (заповед № РД 01-220/08.04.2021 на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-856/09.04.2021 на министъра на образованието и науката), а именно:

1 .Планираните дейности изцяло се съобразяват със заповедите. Не са допустими дейности изцяло проведени онлайн.

2. Мобилности. Организацията и провеждането на дейностите изцяло се съобразяват със заповедите.

2.1.Планираните дати за мобилности в този период могат да се анексират след предварително уточняване с екипите от избраните училища. За тази цел, иновативното училище, което е домакин на мобилността е нужно да попълни новите дати за мобилност в електронната платформа https://ischools.mon.bg, секция анекси към договора. В 3.1. Корекция на период за посещение се посочват новите дати. Не е необходимо да се подписват нови анекси. Допуска се промяна на участващите ученици по класове, а също така и корекция на броя им при необходимост, като се запазва общият брой за учители и ученици от 8. В Раздел III Коментар към анекса. При необходимост се посочват други възникнали промени.

Предстоящите мобилности се осъществяват при строго спазване и гарантиране от директорите на противоепидемичните мерки в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и техните изменения и допълнения.

Не се допускат мобилности без ученици, освен ако иновацията не е в областта на нов или усъвършенстван начин на управление на училището Допустимо е да се редуцира или промени техният брой за сметка на учители.

2.2. Допустимо е хибридно съчетаване на мобилностите, като едно от трите участващи в мобилността училища се включва онлайн, а не на място, или част от участниците от трите училища са на място, а останалите онлайн, с оглед изпълнение и спазване на изискванията за използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най- малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всеки участник.

3. Форуми

3.1. Планираните дати за провеждане на форуми, при необходимост и след съгласуване с РУО могат да бъдат променяни с оглед на епидемичната обстановка от училището-домакин, като промяната се отрази в електронната платформа https://ischools.mon.bg., секция анекси към договора в Раздел III Коментар към анекса.

3.2. Не е допустимо провеждане на форуми изцяло онлайн.

Допустимо е провеждането им в хибридна форма като се съчетава присъствено и онлайн участие, при спазване на изискванията за използването на не повече от 30% от капацитета на помещението , в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всеки участник. Преките участници и презентатори присъстват на място, а част от наблюдателите – онлайн. Организаторите на форума, след приключването му, следва да изготвят архив с представените материали и презентации.

4. Съгласно националната програма отчитането на разходите следва да се извърши до 31.08.2021 г., като дейностите следва да бъдат извършени до 31.07.2021 г., т.е. сега се извършват дейности, а не отчитане. Ето защо, подменюто „Разходи за училищата“ ще бъде отворено на по-късен етап.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.

Директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, следва да имат предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост трябва да осигурят свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не.

Държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 25.04.2021 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, старши експерт в дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev @mon.bg и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП, тел. 02/ 9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg.

продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

 1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

 • директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;
 • кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО – София-град – e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
 • в центъра за административно обслужване в РУО – София-град.

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – София-град – до 31.03.2021 г.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

 • препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател;
 • декларация за избор на университет.

Приложения:

 1. Образец на заявление
 2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
 3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

насочена към изграждане на партньорство, на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. С нея за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от тяхна страна и по предварително посочени от тях теми. За първи път с тази национална програма се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

По националната програма могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап на основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката (МОН) в рубриката „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване са подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН (17.03.2021 г.), с което чрез РУО сте уведомени за кандидатстването по националната програма. Документите могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са подадени в определения срок и са кандидатствали за всички дейности (Дейност 1 и Дейност 2) по националната програма. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова, директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН.

Лица за контакт:

Георги Динев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg

Радостина Рачева – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 66, e-mail:r.racheva@mon.bg

Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.
 2. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Информация за проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

Във връзка с предстоящата верификация на Осмия междинен отчет за изпълнението на проект BG05M20P001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ,  от предходни проверки са получени бележки за неточности и констатирани повтарящи се грешки на училищата, свързани с попълването на индивидуалните карти на учениците, включени в групите за допълнително обучение по проекта.

Установени са противоречия между отбелязвания в индивидуалната карта статус „няма риск от отпадане“ съгласно Инструмент № 15 и останалата информация от картата, която не доказва, че съответните ученици са част от целевата група на проекта, т.е. с идентифициран риск от отпадане от образователната система.

В срок до 18.03.2021 г. да се извършат  проверки и  да се направят корекции в попълнената информация, както следва:

 1. Да се попълни липсваща информация в картите, свързана с липса на мнение на родител, непопълнени идентифицирани конкретни затруднения по учебен предмет и пр.
 2. Да се отбележи коректно информацията в картите, свързана с пропуските в знанията на учениците по т. 1 и т. 3 и с рисковия му потенциал по т. 4 от нея, така че като цяло да показва, че ученикът е в риск от отпадане.
 3. Попълваната информация в картите да съответства на въведената информация в електронната платформа (например различия в посочения брой часове, определени за допълнително обучение на ученика).
 4. В случай че информацията в картите по т. 1 и т. 3 показва наличие на системни пропуски в овладяването на учебното съдържание, а в т. 4 е отбелязано, че няма риск от отпадане, в индивидуалното портфолио следва да бъдат налични доказателства за съответните пропуски, които при поискване на УО да се приложат и в информационната система на проекта. Необходимо е във всяка индивидуална карта да бъде вписано изрично пояснение, че съответният ученик е в риск от отпадане и затова има нужда от допълнително обучение по проекта.
 1. В случай че при проверката се констатира наличие на неактуализирани индивидуални карти, в които е посочено, че „Няма риск от отпадане“, е необходимо да се предостави доказателство за попълваната информация за установен риск в т. 3, с което ще се гарантира, че всеки ученик, включен в група за допълнително обучение по проекта, е в риск от отпадане от образователната система.

В групите за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ следва да се включват ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения, за които, в резултат от прилагането на тестовете по проекта, е определена еднаква продължителност на допълнителното обучение по съответния учебен предмет.

Писмо на МОН с № 9105-69/01.03.2021 г.  за изпълнение, Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложенията към нея, както и информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

 1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1- 6937/01.03.2021 г.;
 2. Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложение 1 и приложение 2 към нея;
 3. Информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Заявлението за участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е активно до 23:59 часа на 19.04.2021 г. В този период имате възможност да попълвате и да актуализирате информация. Заявлението за участие и необходимата информация относно проекта е изпратена на служебната Ви електронна поща в edu.mon.bg.

Във връзка със стартиране на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, писмо на МОН  с № 9105-72/02.03.2021 г.:

Писмо на МОН с № 9105-72/02.03.2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с  № 9105-72/02.03.2021 г. относно стартиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, допълнителни уточнения:

 1. Към настоящия момент не следва да попълвате формуляра на заявлението за участие в дейностите по проект BG05М2ОР001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в частта Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза“. Приложеното електронно заявление по Дейност 1 към настоящия момент е само за Ваша информация относно определения бюджет за училището, както относно типовете устройства, които може да избирате. Конкретна заявка от Ваша страна ще бъде направена след определяне на изпълнители по съответните позиции на обявената обществена поръчка, когато станат ясни конкретните технически параметри на устройствата и съответно техните цени. За целта ще Ви бъде изпратен актуализиран формуляр, с въведена в него информация за точните характеристики и модели на устройствата, както и за стойността им.
 2. Точка 4 от писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г. се изменя, както следва: „4. Съгласно Механизма за избор на училища, който е част от одобреното от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 проектно предложение, с цел управление и мониторинг, използването на техническите средства ще е възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. Това няма да възпрепятства потребителите на устройствата да имат достъп до електронни ресурси, които училищата поддържат в тяхна облачна среда.“

Ако сте попълнили в заявлението и частта за Дейност 1, към момента не е необходимо да предприемате допълнителни действия.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/02.03.2021 г.,  е прието изменение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Съгласно изменението на чл. 1, т. 1 и т. 2 паричните средства за физическо възпитание и спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетна година са 3 лв. на дете в държавните, общинските и частните детски градини и училища, включително тези в подготвителните групи, и 5 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските, частните и духовните училища.

Приложение:

 1. ПМС № 46/19.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г.

Кандидатстване с проекти по ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/15.02.2021 г за 2021 г. предстои изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 1, т.1 и т. 2 от ПМС № 46/19.03.2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2 лв. на дете и 3 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и училища. Финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се предоставят по одобрени проекти, както следва:

 1. Проектите на общинските детски градини и училищата, финансирани чрез бюджетите на общините се предоставят в срок до 31 март на съответната година в общината за съгласуване с финансиращия орган. Проектите на общинските детски градини и училища се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацията на общината, в срок до 31.03.2021 г.

 1. За училищата, финансирани от бюджета на МОН проектите се предоставят в срок до 31 март на съответната година в регионалните управления на образованието. Проектите се изготвят в два екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, а вторият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят в Регионално управление на образованието, чрез Системата за сигурно електронно връчване, в срок до 31.03.2021 г.

 1. Проектите на частните детски градини и училища се предоставят в срок до 31 март на съответната година за съгласуване в общината, чрез която се осъществява финансирането. Проектите се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият – в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацята на общинтаа, в срок до 31.03.2021 г.

Директорът на общинското или частното училище, в което има организирани и подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума, съответно по 2 лв. и по 3 лв., се записват поотделно – в Справка-Образец №1 и в Справка-Образец 1а.

Приложение:

 1. ПМС № 46/19.03.2020 г.

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити за учебната 2021/22 учебна година

Аграрен университет – Пловдив

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Академия на МВР – София

Американски университет в България – Благоевград

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Висше училище по мениджмънт – Варна

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Военна академия Георги С. Раковски”– София

Европейски политехнически университет – Перник

Икономически университет – Варна

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Колеж по туризъм – Благоевград

Лесотехнически университет – София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – София

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Национална музикална академия „Проф. Панчо Ввладигеров” – София

Национална спортна академия „Васил Левски” – София

Национална художествена академия – София

Нов български университет – София

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов

Технически университет – Варна

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Оценките от матурите по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети ще могат да се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година. В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такива са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет “ Епископ Константин Преславски“ и Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Оценките от зрелостни изпити важат за всички специалности в УНСС. В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов с резултати от всички матури отново ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химико-технологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 25 различни специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия и български език и литература.

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности.

В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с ДЗИ или с изпит по теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия.

В Националната спортна академия (НСА) ще приемат с оценка от ДЗИ в специалности „Спорт“, „Физическо възпитание“ и „Кинезетерапия“.

С матура ще се влиза и в Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно.

Няма да може да се кандидатства само с резултатите от ДЗИ в останалите 11 от 52 акредитирани висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военна академия „Георги С. Раковски“, както и по военните специалности във военните училища във Велико Търново и Долна Митрополия.

Същата е ситуацията и с медицинските университети. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на състезателния бал при специалностите „Здравен мениджмънт“ „Логопедия“ и „Медицински оптик“ в Медицинския университет във Варна. В МУ в Плевен в балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от матурата, но не за всички специалности.

Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище.

Със заповед на министъра на здравеопазването:Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-

от 15 февруари 2021 г. се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази връзка ви уведомяваме, че отделните училища, в които имат такива паралелки, самостоятелно ще решат кога да възстановят присъствените занятия – от понеделник или от вторник, като уведомят родителите за това.

На 15.02.2021 г.  училищата с учебен процес по новото допълнение на заповедта на МЗ няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват.

При невъзможност, поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците, училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.

График за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:

 • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
 • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
 • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
 • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.

Със същата заповед, считано от 18 март, се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03 и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.