Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОМЕНИ за  НОВАТА 2016/17  година СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, учебната 2016-2017 година   стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1. и 5. клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1. и в 5. клас, и промени в графика на учебното време.

1.Според новия график за учебното време  децата в 1. клас ще учат до 31 май 2017 г. 2.Четвъртокласниците ще  завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход в гимназиите с профил математика и/или природни науки.

3.В 7. клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в 7. клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

4.Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в срок  до 22 юни 2017 г.

5.Нов учебен план през учебната 2016-2017 г. влиза в сила само за 1  и за 5  клас. За  първи и пети клас обучението ще  е по нови учебни програми, но ще се работи по действащите до момента учебници. Експертите в МОН подготвят методически насоки за прилагането на новите програми със сега действащите учебници, които ще бъдат раздадени на дискове по време на предстоящите в началото на септември съвещания.

Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5. клас, който ще бъде в училищата до 14 септември. Успоредно с това върви процедурата по оценяването на новите учебници за 1 и 5 клас по останалите предмети, които ще влязат в училищата през следващата учебна година.

6.Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза в сила само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1. и в 5. клас.

 • В 1. клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка.
 • За 5. клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/.
 • Няма промяна в оценяването за 2. и 3.
 • В 4. клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател.
 • От 5. до 12. клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6).

7.До 4. клас децата няма да повтарят. За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5. клас ще има при оценка слаб 2.

8.Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

9.През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което:

 • да направи избор на учебните планове за всяка паралелка в 1. и 5. клас;
 • да създаде организация за целодневно обучение на учениците от  1. до 7. клас;
 • да избере двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7. клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

10.От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Важна част от портфолиото са и публикациите в научно-методически издания, както и участието в различни свързани с образованието дейности.

11.От 2016/2017 г. започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

12.В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.

13.От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

14. От тази учебна година ще започне изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

15.За 7. клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история-раздел Средновековие, география-раздел континента Европа, биология-раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

16.В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага  актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.

17.С влизащата в сила от 15 септември т.г., Наредба за информацията и документите, се  въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.

18.Започват  процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

19.Променя се акцента на дейността на регионалните инспекторати към МОН, наричани вече РУО, не само да инспектират, а да управляват като поставят ясни задачи и помагат за решаването им.  Особено важно е това за учителите в I и V клас, които ще преподават по нови учебни програми. Министър Кунева препоръча на експертите в РИО да дадат свобода на учителите да постигнат резултати в обучението. Засилва се ролята на РУО за квалификацията на учителите. На РУО се пада задачата да организира и координира ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, на работата на регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на екипите в детските градини и училищата, на предоставянето на подкрепа на децата и учениците в образователните институции, включително на деца и ученици с изявени дарби, предоставяне на психологическа подкрепа и др.

20. През новата учебна година трябва на училищно и на регионално ниво да се анализират слабите резултати от Националното външно оценяване и да се планират конкретни мерки за повишаване на резултатите по математика. При тематичните проверки, които ще се правят, ще се акцентира върху квалификацията на учителите по математика в Националната програма за квалификация. Тази учебна година се очакват резултатите от международното изследване TIMSS (резултатите на четвъртокласниците по математика и природни науки, което е проведено през 2015 г. и български четвъртокласници участват за първи път в него), както и от международното изследване PISA, част от което е и математиката.

21.Увеличава се броят на   отсъствията на един ученик по уважителни семейни причини от 3 на 10 дни. До три  дни по заявление на родителя отсъствията се извиняват с разрешение на директора. До 10 дни одобрението ще се дава от педагогическият съвет по подадено заявление от родителя.

22. Една от новите стъпки в следващия 4-годишен период е атестирането на учителите и директорите от специална комисия, като от резултатите ще зависи заплатата им. Например,ако един току-що прохождащ млад учител има инициативност, работи много, посещава всички организирани курсове от и извън училището, посещава предложените степени за квалификация, то за 4 г., колкото е атестационният период, той би могъл да премине през 5-та и 4-та квалификационна степен, натрупвайки кредитите, които се дават за училищната квалификация, и да достигне до нивото „старши учител „. Това да доведе до повишение на заплатата му средно със 100-150 лв. Първата атестация на директори и учители ще е през учебната 2020/2021 г. В крайната оценка влиза самооценката, която всеки сам си е поставил, както и оценката, дадена му от членовете на комисията поотделно. Когато учителят не е доволен от оценката, му се дава възможност в писмен вид да изложи възраженията си до работодателя. Той, от своя страна, преразглежда още веднъж атестационната дейност и атестационната карта и или потвърждава оценката, или я променя с до 1 единица нагоре или надолу. Когато оценката е критично ниска, се предвижда подкрепа, за да може учителят в рамките на година да коригира  своите дейности по отношения на преподаване, квалификация, ангажираност към училището и др.. Ако работодателят реши, то Кодексът на труда му позволява да прекрати трудовия договор. Същото се отнася и за директорите. Атестацията се извършва на базата на атестационна карта, която съдържа 25 показателя. 5 от тях са посочени от работодателя, останалите са централизирани. Последните са еднакви за съответните педагогически специалисти – учител, психолог, педагогически съветник, и за съответните длъжности – старши учител, главен учител и т.н.

23. Засилва се родителският контрол в училищата и детските градини,. Предвижда се обществен съвет да се създава към всяка детска градина и училище,  което  получава средства от държавния бюджет. Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището, ще приема годишния отчет на директора за изпълнението й, ще съгласува училищния учебен план, избора от учителите на безвъзмездните учебници и учебни комплекти и ще дава становище по училищния план-прием. Освен това Съветът ще участва със свой представител в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища и в комисиите за атестиране на директорите. Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му. Ще съгласува и предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета. В заседанията на Обществения съвет към училищата с право на съвещателен глас ще участват и поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. В детските градини това ще е само представител на настоятелството.


НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.)

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА

Правилникът касае създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. С обществени съвети се цели отваряне на образователните институции към обществото, по-голяма прозрачност и контрол.

1.Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2.Ще участва и в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3.Ще може да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището.

4.Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му при изразходване на средства от държавния бюджет.

5.Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета.

6.Съгласува училищния учебен план, както и избора на учебници.

7.Представител на родителите ще участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и ще има представител при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

8.В заседанията на педагогическия съвет представителите на Обществения съвет ще имат право на съвещателен глас. С право на съвещателен глас в заседанията участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

В проекта на правилник са разписани ясни процедури и критерии за излъчването на представителите на родителите, общини, държава и представители на бизнеса към съветите в професионалните училища.

Предвидено е, че за представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. Родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, член на настоятелството на детската градина или на училището или гражданин, който е в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител по договор, възложен от съответната образователна институция.

Родителите в обществените съвети се избират на събрание, на което се попълват присъствени списъци и се води протокол. Задължително е преди събранието директорът да отправи писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището. Съобщение трябва да се постави и на видно място в сградата на детската градина или училището и на интернет страницата на детската градина или училището.

Бележки, становища и предложения по проектa на правилника могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на e-mail: p.ivanova@mon.bg до 29 август 2016 г. включително.

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна

04.02.2017 г.  – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за І – ХІ клас

04.02.2017 г.  – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за ХІІ клас

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни

07.11.2016 г.  ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура

3. Начало на втория учебен срок

09.02.2017 г.  за І – ХІ клас

07.02.2017 г. за ХII клас

4. Край на втория учебен срок

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г.  VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

Общата средновековна история, Географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са седми клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска. За да може всяко училище да прецени според спецификата си как най-добре и най-плавно да компенсира това учебно съдържание, Министерството на образованието и науката предлага на училищата три варианта разписани в писмо от министър Меглена Кунева до началниците на регионалните управления на образованието.

Компенсацията на учебното съдържание по предметите се налага заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нова образователна структура и  въвеждането на нови учебни програми. За да няма неравнопоставеност спрямо другите випуски, темите няма да влизат във въпросите за Националното външно оценяване. Обучението по тези теми ще е по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

 • Според първия вариант учебното съдържание по тези три предмета ще се навакса през годишния хорариум от 34 часа по задължителноизбираема  или свободноизбираема подготовка от училищния учебен план в VII клас. Предложението е той да се разпредели в 12 часа за история и цивилизация, 11 часа за география и икономика и 11 часа за биология и здравно образование.
 • Според втория вариант в училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може  да се заложи по един учебен час седмично за всеки от трите предмета.
 • Третият вариант предвижда годишното тематично разпределение по всеки от предметите да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас.

Всеки от предложените варианти дава възможност при завършване на основно образование в изпълнение на разпоредбите на новия закон учениците след VII клас да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап. Това ще позволи и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образованието и придобиване на ключови компетентности в края на задължителното им образование.

Експертите на МОН са в готовност за подкрепа и методическо подпомагане във връзка с осъществяваната реформа.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА

В периода 10-14 септември ще се състоят родителски срещи с родителите на децата в I и V клас, които ще учат по нови програми. На тях родителите трябва да бъдат запознати с :

1.правилника за дейността на училището;

2.училищния учебен план;

3.избраните учебници/избраните до 29 август нови учебници по история и цивилизации за петокласниците/;

4.възможните форми за обучение, които предлага училището и правата и задълженията на учениците и на родителите;

5.възможности за целодневно обучение;

6.възможности за обща и допълнителна подкрепа;

Държавните зрелостни изпити на предстоящата през август-септември 2016 г. сесия ще се проведат на модули.  Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори)  и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.

В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.

Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

Предмет Модули
Модул1 Модул 2 Модул 3
Времетраене в астрономически час Времетраене в астрономически час Времетраене в астрономически час
БЕЛ 1 1 2
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5 2,5 Няма
Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5 Няма
Биология и здравно образование 1,5 2,5 Няма
Физика и астрономия 1,5 2,5 Няма

Всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни изпити се запазват.

1.Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

2.Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име,  и той трябва да го заеме не по-късно от 7,30 часа;

3.Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.

4.От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

5.Не се допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез  поставяне на знаци,  записване на име и др. В противен случай изпитната работа не се оценява.

До 26 август т.г. зрелостниците трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до участие в предстоящата сесия на държавните зрелостни изпити.

Министерството на образованието и науката създаде специален

САЙТ НА МОН С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА ОТ 1 АВГУСТ 2016 г. на  НОВИЯ ЗАКОН ЗА  УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

http://zareformata.mon.bg/

В сайта има информация и за квалификация на учителите.

Въпроси може да се задават и на електронна поща с адрес: reforma@mon.bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.

Според влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно изпитване. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците въвежда промените във всички училища. За допълнително премахване на субективния фактор при поставянето на оценки за първи път се разписват със стандарт критериите за получаването на дадена оценка по шестобалната система. Оценките остават текущи, срочни и годишни. От I до III клас учениците ще получават качествена оценка, като всяко училище избира нейния формат. Първокласниците получават една обща оценка на базата на знанията, които са показали през цялата учебна година. Във II и III клас – по всеки предмет. От IV до XII клас оценките са по шестобалната система.

Скала за оценки:

• Отличен (5.50-6) – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат.

• Много добър (4.50-5.49) – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.

• Добър (3.50-4.49) – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се справя с познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.

• Среден (3.00-3.49) – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации. Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат.

• Слаб (2.00-2.99) – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

Окончателни оценки за завършен начален етап учениците получават на база оценките от предметите в IV клас. За основно образование – за предметите от V до VII клас. За първи гимназиален етап – от VIII до X клас, а за средно образование, където са включени и оценките по избираемите предмети, получават диплома на база оценките в XI и XII клас.

Създава се възможност за приравняване към международните скали за оценяване, което води до по-голяма мобилност. Минималният брой оценки, които ученик трябва да получи по даден предмет, са две. Те могат да бъдат повече в зависимост от броя на часовете за учебния срок. От учителя зависи какъв ще е броят на оценките и начинът на оценяване – устен, писмен, практически. Възможно е да се поставят групови или индивидуални проекти.

Изпитите се провеждат по график, за който са информирани родителите в началото на учебната годината. Входното ниво се провежда до три седмици след началото на срока, а НВО не по-рано от две седмици преди края на учебната година. Ако ученик не е постигнал нужните резултати за преминаване в по-горен клас, се явява на изпити –  поправителни и приравнителни, които са на две сесии.

Класните работи ще са по български език и литература, математика и чужд език, а контролните: по всички предмети. Учениците могат да решават по едно класно или контролно на ден и до две класни на седмица.

С цел затягане дисциплината на учениците, които отсъстват в над 30% от учебните часове и/или нямат минималния брой оценки, ще се явяват на допълнителен изпит.

Проектът на държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците предвижда учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, да не повтарят годината, но да бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските, за да се предотврати ранно отпадане на децата от училище. Учениците, които срещат затруднения, ще могат да посещават допълнителни часове по време на учебната година, както предвижда  и   стандарта за организация  на дейностите и приобщаващото образование. Учениците от пети до дванадесети клас, които имат слаб успех по някой предмет за годината, ще могат да се явяват, както и досега на поправителен изпит. Ще има две сесии – след приключване на учебната година и преди началото на следващата. Ако не успеят да повишат оценката си, тези ученици ще повтарят класа.

Резултатите от третия етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:

1. Ако ученикът кандидатства в региона, в който е полагал изпитите, проверката на класирането се извършва с въвеждане на ЕГН и входящ номер на служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит.

2. Ако ученикът кандидатства в регион, в който не е полагал изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на желания регион.

Записването на приетите ученици на трети етап е на 18 и на 19 юли 2016 г.

Незаетите места след трети етап на класиране ще бъдат обявени на 21.07.2016 г. на интернет страниците на РИО.

Попълването на незаетите места след третия етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище до 5 септември 2016 г.

СВОБОДНИТЕ  МЕСТА СЛЕД IІ-РО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС – 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА СА ОБЯВЕНИ НА САЙТОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ

Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 15.07. 2016 г.

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web: http://www.rio19.escom.bg

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: http://www.rio21.escom.bg

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web: http://www.rio24.escom.bg ; http://iosz.org

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: http://rio.escom.bg/

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/