Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019)
Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).


Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г.

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=4786

Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 г. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17%. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

С Анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации.

Писмо на МОН уведомява,

че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа.

Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката.

Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност.

По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес:

http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.

ПРОГРАМА  “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА “

Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие  в сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. По нея бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците.Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: – „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“. В началото тя ще е насочена предимно към децата от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири.

Модул „STEM общности на знанието“ – Учениците от всички столични училища ще могат да посещават извънкласни занимания в музеите и институтите на БАН. Там ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и др. Предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) стартира образователната част от изпълнението на програмата „Образование с наука“ насочена към подобряване значимостта на природните науки и ангажиране интереса на учениците към тези дисциплини чрез демонстрации и работа в реална среда.

В периода от 07 ноември до 13 декември 2019 г., всеки четвъртък и петък НИМХ ще има възможност да посрещне до 60 ученици, които на място ще се запознаят с работата на метеоролозите и хидролозите, как се правят измервания в метеорологичния парк, да участват с конферентна връзка при подготовката и излъчването на дневните прогнози. Фокусът на дейностите е насочен към ученици от 5-ти до 7-ми клас.

На интернет страницата на НИМХ (www.meteo.bg) е отворена специална секция, на която заинтересованите училища могат да подадат заявление за регистрация за определен ден в горепосочения период.

За допълнителна информация: Лора Йосифова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, e-mail: Lora.Yosifova@meteo.bg, тел.: +359878966524, +359 2 4624882.

Приложение: Програма. Свали документ

Модул „Образование в музея“ – ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културно-историческото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

На 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН  и ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Приложение: Информация за мероприятието – Свали документ

Модул „Летни школи“ – организиране на STEM школи в различни области на науката.

Можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

Приложение:

1. Писмо от председателя на БАН акад.Ревалски , което включва и информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Свали документ

2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

Свали документ

3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

Свали документ

4. Национален археологически институт с музей – Програма „Музеи и образование“.

Свали документ

5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

Свали документ

ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ПО ТЕМИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Фондация „Активна историческа карта” предлага  Активна Историческа Карта на адрес :

http://spatium.bg/

НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ СА:

 1. създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти;
 2. установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, улесняваща тяхното запомняне и анализиране;
 3. разкриване на мащабността и географските измерения на конкретно събитие или дело на човек;
 4. осигуряване на терен за развитие на научната общност, ученици, студенти и любители на историята;
 5. развитие и осъвременяване на картографията;
 6. популяризиране на българската история и картография;
 7. развиване на международното сътрудничество в областта на картографията и историознанието.

Разработени са образователни продукти по следните теми: „Балканска и Междусъюзническа войни 1912 – 1913 г.“, „Териториални промени на Третата българска държава“ и „Демографска карта на България в периода 1934 – 2011 г.“. Всеки един продукт включва интерактивна историческа карта, снимки, спомени и дневници, библиография. Това дава възможност теми от българската история да бъдат представени изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктите са реализирани с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военно-исторически музей.

Достъпни са на адрес: www.spatium.bg.

Интерактивните карти ще бъдат надграждани и допълвани с информация, което няма да се отрази на функционирането и възможността за ползването им.

Детски научен център „Музейко“ стартира програма „Музейко за всяко дете“.

Тя дава възможност на деца в неравностойно положение и/Или от семейства с ниски доходи да се доближат до науката – да учат, откриват, изследват, експериментират в най-големия детски научен център в Източна Европа – „Музейко“ в гр. София. Целта е да се осигури привлекателна и безопасна среда, в която учениците да се чувстват приети и участващи, без да се страхуват да задават въпроси, да правят грешки и да имат смели мечти.

Програмата покрива разходите за вход и образователни занимания в „Музейко“ на групи от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и социални услуги за деца от цялата страна.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. ПОКАНА

Свали документ

 1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Свали документ

Писмо №9105-369/21.10.2019 г. на министър Красимир Вълчев относно организация на деня след провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Свали документ

Писмо на акад. Юлиан Ревалски, Председател на Българската академия на науките, уведомява, че на 28.10.2019 г. и на 04.11.2019 г. институтите и музеите на БАН могат да бъдат посещавани свободно/безплатно от ученици от софийските училища. С цел да се осигури ефективност при посещението в институтите и музеите на БАН, директорите на училищата трябва да се свържат с посочените лица за контакт.

Музеи на БАН, които ще работят на 28.10.2019 г. и на 04.11.2019 г.:

 • Национален природонаучен музей – лице за контакт: Силвия Тошева, тел. 0879 22 65 75;
 • Национален археологически институт с музей – лице за контакт: Юлия Стоева, тел. 0898 35 41 77;
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – лице за контакт: Иглика Мишкова, тел. 0888 46 87 54;
 • Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – лице за контакт: проф. Димитър Кадийски, тел. 0887 68 65 16

Институти на БАН, които ще работят на 28.10.2019 г.:

 • Институт по математика и информатика – лице за контакт: проф. Величка Милушева, тел. 0886 62 97 54;
 • Институт по физика на твърдото тяло – лице за контакт: проф. Албена Паскалева, тел. 0895 56 60 74;
 • Институт за оптически материали и технологии – лице за контакт: гл. ас. д-р Наталия Берберова-Бухова, тел. 0876 66 33 19;
 • Институт по катализ – лице за контакт: гл. ас. д-р Петя Петрова, тел. 0897 24 11 26;
 • Национална лаборатория по компютърна вирусология – лице за контакт: доц. Димитрина Полимирова, тел. 0876 35 50 59;
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – лице за контакт: доц. Петя Трифонова, тел. 0878 60 50 03;
 • Институт за космически изследвания и технологии – лице за контакт: доц. Георги Желев, тел. 0884 15 36 54;
 • Институт за изследване на атмосферата, климата и водите – лице за контакт: Албена Ватралова, тел. 0876 14 26 10

Институти на БАН, които ще работят на 04.11.2019 г:

 • Институт по механика – лице за контакт: доц. Поля Добрева, тел. 0877 00 52 04;
 • Институт по роботика – лице за контакт: доц. Август Иванов, тел. 0889 66 06 09;
 • Институт по биология и имунология на размножаването – лице за контакт: доц. Десислава Абаджиева, тел. 0888 72 40 35;
 • Институт за български език – лице за контакт: проф. Светла Коева, тел. 0888 95 09 97 и Албена Георгиева, тел. 0884 62 86 32
 • Институт за литература – лице за контакт: Тинка Брейчева, тел. 0897 31 31 52

На 04.11.2019 г. Институтът за литература при БАН съвместно с Националния литературен музей обявяват Ден на отворените врати на всички литературни музеи в град София. Инициативата се организира в рамките на проекта „Образование с науки“.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)
  (oбн. – ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.09.2019 г.)

  Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ДВ, бр. 50 от 2018 г.)

  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127310

  Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

  Свали документ

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., … и бр. 42 от 2019 г.)
  (обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.)

  Вижте още указания за водене на личните картони и формуляр на заявка за лични картони:

  УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

  Вижте предходните изменения и допълнения и самата наредба №8:

  Наредба за изменение и допълнение на    Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.;….; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

  Приложение No 2

  ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

  СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
  Математика 1.Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици

  от VIII до XII клас, 17.01. – 19.01.2020 г., РУО – Ямбол

  2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 19.03.2020 г., 12.00 ч.

  3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на

  СУ с чуждоезиков профил, 13 – 15.03.2020 г.

  4.Пролетни математически състезания

  IV клас, 28.03.2020 г.

  V – VI клас, гр. Плевен, 27.03. – 29.03.2020 г.

  VII – VIII клас, гр. Русе, 27.03. – 29.03.2020 г.

  IХ – XII клас, гр. Габрово 27.03. –29.03.2020г.

  5.Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“,09.05.2020 г.

  Информатика 1. Национален есенен турнир по информати

  ка, 22.11. – 24.11.2019г., гр. Шумен

  2. Пролетни състезания по информатика, 24.04. – 26.04.2020 г., гр. Велико Търново

  3. Национален летен турнир по информатика, 05.06. – 07.06.2020 г., гр. Пловдив

  Информационни

  технологии

  1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

  Атанасов”, 29.11. – 01.12.2019 г., гр. София

  2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04. – 12.04.2020 г., гр. София

  Математическа

  лингвистика

  Национално състезание по матема

  тическа лингвистика, 24.01. – 26.01.2020 г.,

  РУО – Благоевград

  Физика

  Регламенти:

  Есенно национално състезание по физика

  Програма за Националното състезание по физика

  1.Есенно национално състезание по физика, 08.11. – 10.11.2019 г.,РУО – Велико Търново

  2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 07.02. – 09.02.2020г., РУО – Перник

  3. Пролетно национално състезание по физика, 13.03. – 15.03.2020 г., РУО –

  София-град

  Химия и опазване

  на околната среда

  Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 11.04. – 12.04.2020 г.,

  РУО – Стара Загора

  Природни науки

  и екология

  Представяне и защита на проекти, 22.11.-24.11.2019 г., РУО – Търговище
  Природни науки и екология

  Регламент:

  Национално състезание по природни науки и екология

  Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки

  (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 06.06. –07.06.2020 г., РУО – София-град

  Ключови

  компетентности

  по природни

  науки

  Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 15.11. – 17.11. 2019 г., РУО – София-регион, Копривщица

  Регламент:

  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

  Технологии „Виртуално предприятие”10.04. – 11.04.2020 г., РУО – София–град
  Английски език

  Регламент:

  Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

  Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

  Общински кръг – до 14.10.2019 г.

  Областен кръг – до 21.10.2019 г.

  Национален кръг – 09.11. – 10.11.2019 г.

  Немски език Национален конкурс за театър на немски език, май 2020 г.
  Немски език Национално състезание за написване на есе

  Областен кръг – м. ноември 2019 г.

  Национален кръг – м. април 2020 г., град София

  Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2020 г.
  Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2020 г.
  Английски език,

  Испански език,

  Италиански език,

  Немски език,

  Руски език,

  Френски език

  Многоезично състезание

  Областен кръг – 19.10.2019 г.

  Национален кръг – 16.11.2019 г., гр. Ловеч

  Регламент:

  Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език

  Религия Национален конкурс „Бог е любов”

  Областен кръг – до 01.04.2020 г.

  Национален кръг – юни 2020 г.

  Музика Национално състезание „Ключът на музиката“

  – Общински кръг – 24.01.2020 г.

  – Областен кръг – 21.02.2020 г.

  – Национален кръг – 20.03.– 22.03.2020 г., гр. Пловдив

  Хореография Национално състезание „Фолклорна плетеница”

  – Областен кръг – до 10.04.2020 г.

  – Национален кръг – 04.06. – 07.06.2020 г., гр. София

  Национално

  състезание по

  финансова

  грамотност

  Провежда се на 22.02.2020 г.

  ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии

  Състезания по професии Училищен

  кръг

  Регионален кръг Национален кръг

  Месец на професиите

  Състезание по приложна

  електроника „Мога и зная

  как”

  до 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.

  Регламент:

  Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как”

  Най–добър млад хлебар-

  сладкар

  до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
  Най-добър млад готвач до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

  020 г.

  Най-добър млад сервитьор. до 28.02.2020 г до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
  Най-добър млад барман до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

  020 г

  Най-добър млад строител до 28.02.2020 г. 07 – 08.03.2020 г.

  14 – 15.03.2020 г.

  21 – 22.03.2020 г.

  28 – 29.03.2020 г.

  Април 2020 г.
  Озеленяване и цветарство до 28.02.2020 г. Април 2020 г
  Стилни мебели и

  дърворезба

  до 28.02.2020 г. В месеца на „Светът на

  мебелите“ – БКДМП

  Млади таланти в модата до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
  Най-добър млад фризьор и

  гримьор

  до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
  Най-добра бизнес идея до 28.02.2020 г. 28 – 30.04.2020 г.
  Най-добър млад керамик до 16.02.2020 г. 02 – 04.04.2020 г.
  Счетоводство до 31.01.2020 г. до 01.03.2020 г. 25 – 27.03.2020

  г.

  Най-добър млад

  автомонтьор и водач на

  МПС

  до 28.02.2020 г. 14 – 15.03.2020 г.

  22 – 23.03.2020 г.

  Април 2020 г.
  Национален учебно-

  професионален конкурс

  „Най–добър млад

  инсталатор”

  до 19.02.2020 г. до 19.03.2020 г. Април 2020 г.

  Регламент:

  Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“

  Международен панаир на

  учебно-тренировъчните

  фирми „ТФ ФЕСТ-Млад

  предприемач“

  23 – 24.04.2020 г.
  Млад фермер 14.02.2020 г. до 31.03. 2020 г. Април 2020 г
  Най–добър техник в

  машиностроенето

  до 26.01.2020 г. 20 – 22.03.2020 г
  Национален преглед за

  млади изследователи

  Енергетика, икономика и

  математическо

  моделиране

  до 12.03.2020 г. Април 2020 г.

  Регламент:

  Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране”

  Горски многобой 28.02.2020 г. 07 – 09.05.2020 г.
  Състезание по

  електроенергетика „Стани

  стипендиант на ЧЕЗ“

  до 21.12.2019 г. 11 – 28.02.2020 г. Март 2020 г.

  Регламент:

  Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

  Най–добър млад заварчик до 16.02.2020 г. 26 – 28.03.2020 г.
  Европейско състезание по

  статистика

  Период на регистрация:

  от 22.10.2019 г. до

  13.01.2020 г.

  Период за провеждане на

  теста от пър-вия етап:

  от 14.01. до 03.02.2020 г.

  Публикуване на Резултати-

  те от първия

  етап: 06.02.2020 г.

  Провеждане на втория eтап:

  от 07.02. до 05.03.2020 г.

  Обявяване на

  финалистите:

  29.03.2020 г.

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
  (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.)

  Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
  (oбн. – ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.)

  1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.

  Свали документ

  1. Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната институция за учебната 2019/2020 г.
  1. Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешно институционалната и на продължаващата квалификация.

  Свали документ