Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Весели и красиви етикети за надписване на тетрадки и учебници. Принтирайте, изрежете, намажете с лепило и залепете! С такива етикети уроците  се учат по-приятно и домашните се пишат по-лесно.


Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН, под мотото“Един ден мир“. Инициативата  „Един ден мир“ дава възможност на милиони хора да засвидетелстват подкрепата си, съгласуват и насочат своите усилия  за един мирен и сигурен свят.

Най-хубавата дума

Какво ни свързва нас -децата -

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Тя в приказките ни звънливо

звучи и лее се безспир

и в песничките ни прелива -

най-хубавата дума-мир.

За мир борбата е голяма.

Мир искат всичките деца.

Мир шепнем, както шепнем мама,

със обич в нашите сърца…

Какво ни свързва нас- децата

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Калина Малина


Създадена е и вече е отворена електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“.

По проекта са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. До средата на октомври на сайта:

http://tvoiatchas.mon.bg/

училищата трябва да се регистрират, след което да опишат услугите, които предлагат и търсят. За целта ръководствата им трябва да се допитат до децата за желаните извънкласни дейности или да определят кои деца имат нужда от допълнителна подкрепа.

Паралелно с регистрацията на училищата в електронната платформа ще върви и вписване на външни лектори, читалища, културни институции, неправителствени организации, спортни школи или треньори и др., които могат да предложат допълнителни занятия на учениците. Според проекта тези външни организации могат да предлагат не само ръководители на дейности, но и материална база за провеждането им.

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта като всяко от тях ще получи средно по 24 000 лв. Ръководители на извънкласни групи ще получават по 12 лв. на час. Училищата трябва да планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всяко дете ще може да се включи в повече от една дейност по интереси.

В платформата може да намерите предлагани извънкласни дейности.

На платформата на проекта „Твоят час“ могат да се предлагат и електронни продукти за обучение – електронни уроци, лабораторни упражнения и дидактически материали.  Важно е тези дейности за повишаване на образователното равнище в извънучебно време да се провеждат по различен начин от нормалните занятия през деня .

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им, определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

За целите на проекта училищата се групират в 8 групи, въз основа на които се определят вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма и размера на финансирането.

В зависимост от концентрацията на ученици с обучителни затруднения и в риск от преждевременно напускане на образователната система, вида на извънкласните дейности в училищната програма „Твоят час“ и финансирането на училищата са диференцирани в 7 групи. Обособена е самостоятелна осма група – специални училища, в която за целите на проекта се включват помощните училища, поради липсата на количествени оценки свързани с резултатите от обучението на учениците.

Видът на извънкласните дейности при разработването на училищните програми „Твоят час“ се определя в зависимост от целевите стойности на показателите за изпълнение на програмите, определени от групата на училището.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на училищната програма определят изискванията за минимален брой на обхванатите ученици в отделните видове извънкласни дейности.

Минималният брой на обхванатите ученици в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и на обхванатите ученици в извънкласни дейности за занимания по интереси се изчислява като процент от общия брой на учениците в дневна форма на обучение, както следва:

Група на училището Целеви стойности на показателите за изпълнение на училищна програма
Минимален процент от общия брой на учениците в училището, за включване в дейности за преодоляване на обучителни затруднения Минимален процент от общия брой на учениците в училището, за включване в дейности по интереси
I 36 35
II 31 35
III 25 36
IV 21 36
V 15 36
VI 8 37
VII 5 37
Специални у-ща х х

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Минимален брой ученици в дейности за преодоляване на образователни затруднения – 200 х 25% =50 ученици

Минимален брой ученици в дейности по интереси – 200х36%= 72 ученици

Финансирането на училищните програми „Твоят час“ също се определя от групата на училището, като за всяка една от групите са обособени по три подгрупи в зависимост от общия брой на учениците в училището. Размерът на средствата за финансиране е както следва:

Група на училището БРОЙ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ
до 80 от 81 до 250 над 250
Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи
I 179 3600 109 8800 89 13300
II 165 3300 104 7800 79 13800
III 159 2700 91 7400 68 12800
IV 138 2600 80 6600 58 11900
V 119 2400 70 6000 51 10400
VI 101 2000 54 5300 46 7200
VII 91 1800 48 4700 40 6800
Специални у-ща 119 2400 х х х х

Годишният размер на средствата за финансиране на училищната програма се определя като общия брой на учениците в дневна форма на обучение се умножи по норматива за 1 ученик и към тях се прибавят условно-постоянните разходи за съответната група.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Годишен размер на средствата – 200 х 91+7400 = 25 600 лв.

Разпределението на годишния размер на средствата за финансиране на отделните видове извънкласни дейности се извършва като приоритетно се планират средства за групите за преодоляване на обучителните затруднения, определени от  посочените по-долу минимални изискваниия за съответната група.

Минималният размер на средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения се определя като процент от общият размер на средствата за финансиране на училищната програма „Твоят час“ за всяка учебна година, както следва:

1. за училищата от І група – не по-малко от 60 на сто;

2. за училищата от ІІ група – не по-малко от 56 на сто;

3. за училищата от ІІІ група – не по-малко от 50 на сто;

4. за училищата от ІV група – не по-малко от 41 на сто;

5. за училищата от V група – не по-малко от 32 на сто;

6. за училищата от VІ група – не по-малко от 20 на сто;

7. за училищата от VІІ група – не по-малко от 8 на сто.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Минималният размер на средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения

25 600 лв. х 50 %= 12 800 лв.

Средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения могат да се определят и в по-голям размер от минималния, в зависимост от фактическия брой на учениците с идентифицирани обучителни затруднения и броят на учениците, за които е установена потребност от включване в повече от една извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

Размерът на средствата за финансиране на извънкласните дейности за занимания по интереси се получава като от общия размер на средствата се приспаднат средствата за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Средства за финансиране на извънкласните дейности за занимания по интереси 25 600 -12 800 = 12 800 лв.

Общият размер на средствата за финансиране на дейностите в училищната програма „Твоят час“ се коригират веднъж годишно, след приключване на учебната година, въз основа на фактическия брой на обхванатите ученици в извънкласни дейности и определените целеви стойности за изпълнение на училищната програма. Когато броят на фактически обхванатите ученици за съответния вид извънкласни дейности е по-малък от определените целеви стойности, общият размер на средствата за финансиране на училищната програма ще бъдат намалявани пропорционално на неизпълнението. Корекция в увеличение на общия размер на средствата за финансиране на училищните програми ще се извърши само при възможност на бюджета на проекта, след анализ на показателите за изпълнение на ниво проект.

Максималният брой на учениците в група се определя както следва:

-         в групите за преодоляване на обучителни затруднения до 10 ученици;

-         в групите за занимания по интереси – до 25 ученици.

Броят на часовете за извънкласните дейности по проекта за една учебна година е съответно:

-        80 часа за дейности за преодоляване на обучителните затруднения.

-       70 часа за занимания по интереси

Възнагражденията на ръководителите на извънкласни дейности се определят в размер до 12,00 лева за астрономичен час, включващи осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице.

Конкретните размери на часовите ставки за ръководителите на извънкласни дейности, служители на училището се определят във Вътрешните правила за работната заплата в зависимост от професионалния опит.

За ръководители притежаващи професионален опит в съответната тематична област на извънкласна дейност до 3 години, размера на часовата ставка е до 8,00 лева за астрономичен час.

Часовите ставки на външните за училището физически и юридически лица се определят с договора за възлагане на изпълнението на извънкласните дейности, като размерът им е еднакъв с този определен за служителите на училището.

В рамките на годишния размер на средствата за финансиране на училищната програма, освен средства за възнаграждения и осигурителни и здравноосигурителни плащания за сметка на работодател се планират и средства за материали, консумативи и външни услуги, пряко свързани с изпълнението на извънкласните дейности. Видовете допустими разходи по проекта са определени в Насоките за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, като конкретните видове допустими разходи  за училищата ще бъдат определени с Инструкцията за работа по проекта.

Посрещнете първолаците с венец от моливи и пастели на вратата на класната стая в първия учебен ден. Колкото повече тематична украса има, толкова по-траен и радостен ще остане за тях спомена от деня, в който за първи път са прек-

рачили прага на родното училище.

 • Изрежете два еднакви кръга от корк, шперплат или дебел твърд картон.
 • Залепете по периферията в кръг моливи, флумастри  и пастели. Ако работите върху корк или шперплат е добре да лепите със силикон и горещ пистолет.
 • Закрепете прегъната на две панделка в центъра на кръга и в периферията, като я опънете по радиуса, с която ще  закачите готовия венец на вратата.
 • Залепете втория кръг отгоре върху моливите.
 • Боядисайте втория кръг от лицевата страна на  венеца с черна боя, или залепете черна хартия, за да напомня на традиционна училищна дъска.
 • Украсете венеца с надпис: „2016/17″  или „Добре дошли“ и графити или картинки с цифри и букви.

Този венец може да послужи за постоянна украса през учебната година и да отбелязвате на него бележити дати и празници, като сменяте надписите и картинките .

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Целева група:

Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на  училище.

Специфични цели на проекта:

 • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Всяко училище разработва  и прилага училищни механизми за идентифициране на:

 • индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;
 • образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;
 • междуучилищни инициативи и изяви.

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите – анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 • Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организирани изяви.

Извънкласни дейности по интереси

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите.

Съвет „Твоят час“

 • За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“;
 • Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Очаквани резултати:

 • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
 • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
 • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
 • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта

НАРЕДБА № 10 от 01 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същата е в сила от 01 септември 2016 г.обнародвана в Държавен вестник, бр. 73 от 16.09.2016 г.

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Екипът на Министерство на образованието и науката направи промени  в дизайна на ученическите бележниците за новата 20016/17  учебна година. Графата „забележки” се трансформира в  графа „Отзиви и информация“, където ще се отразяват  наблюденията   на учителите върху поведението и изявите на учениците, и ще се вписват заслужените похвали.

В помощ на  кариерното ориентиране на учениците

На адрес  (http://orientirane.mon.bg) се намира Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. В него може да се запознаете със:

 1. Структурата на българската образователна система;

2Видовете образователна подготовка в България;

3.  Като се регистрирате и следвате инструкциите, да попълните няколко въпросника  за кариерно ориентиране  и да получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

 • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
 • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
 • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

4.Информация за всички професии и профили, които се изучават в средното образование. Професиите и профилите са представени в 12 професионални групи и подгрупи към тях. Имате възможност да ги откриете по определени критерии, или ключова дума, посочена от Вас. Можете да се информирате къде се изучават тези професии или профили, както и да влезете директно в сайта на интересните за Вас училища;

5. Информация за всички училища в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др. ;

6.Информация за всички висши училища и университети в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др.;

7. Информация за  ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦКО) във всеки областен град и Връзки към Регионалните управления по образованието.В тези центрове се осъществява индивидуална и групова работа за:

- подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
- провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
- провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
- провеждане на тренинги с ученици от VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа;

-индивидуално информиране и консултиране;
- групово информиране и консултиране;

8. Информация за реда и условията за прием на ученици и студенти;

9. Информация за потребностите на пазара на труда;

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, порталът до края на 2017 г. ще се разшири с допълнителен модул по проекта BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.Целта на модула „Училище – пазар на труда“  е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда в процеса на тяхното  търсене на работа.

1.Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

2.Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.

3.Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация.

4.Учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа.

5.Ще се предлага и  онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство.

6.Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.

7.Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

За преодоляване на проблема на ранно отпадане на учениците от училище, в рамките на проектa, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат изработени специализирани тестове за възрастовите групи 5.-6. клас, 7.-8. клас и 9.-12. клас. Резултатите от тези тестове ще предоставят обективни данни на кариерните консултанти от центровете за кариерно ориентиране и на педагогическите специалисти от училище, за да могат те да работят с учениците, които са застрашени от отпадане. Целта е през тях да им създадат мотиви за учене и посещаване на училище, както и да им помогнат в избора на образование/обучение или професия.

Ще има и специални модули за учениците със специални образователни потребности, като упражнения за кариерно ориентиране на брайлов шрифт или жестомимични записи.

Тестовете ще бъдат интегрирани към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Предвижда се и обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г.

Примерни теми и дейности по кариерно ориентиране на учениците в часа на класа

За оказване на методическа помощ  при  изготвяне на график и провеждане  на видовете  дейности  е необходимо да се обърнете към кариерните консултанти от Центъра за  кариерно ориентиране към РУО  в областта.

1.За  учениците от началния етап на основното образование

(І –ІV клас)- създаване на първите и най-ранни кариерни проекти на учениците. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да открият и да участват в интересни за тях дейности и занимания (в училището, в семейството, в общността и др.);
 • да формират умения за общуване и работа в екип, за изразяване на интереси и предпочитания към определени видове дейности (вербални умения, лично творчество и др.);
 • да събират информация за различни професии ( на родителите и на членовете на семейството, най-важни за икономическото развитие на техния град/населено място и др.);
 • да изявяват своите способности и придобити умения (специални, математически, технически, литературни, спортни и др.) –състезания, викторини, конкурси и др.
 • да започнат създаване на собствено портфолио (събиране и систематизиране на материали и документи за техните изяви и постижения).

Примерни теми и дейности:

 • „Моите интереси и хоби”-включване на учениците в различни извънкласни дейности за осъзнато определяне на техните интереси и способности.
 • „Аз съм на работа”- На учениците се предлага да изберат дейност, в която да се включат през голямото междучасие, през обедната почивка или в друго време при целодневното обучение –напр. в училищната библиотека, в училищния стол, във физкултурния салон/кабинет по учебен предмет, охраната на училището и т.н.Идеята е учениците да се докоснат до практически опит в реална среда, да формират преносими умения, да се провокира интереса към придобиването на работен опит.
 • „Интервюта с възрастните”-Учениците получават задача да интервюират своите родители, учители или познати,  за да научат как те са избрали своите професии.
 • „  Екскурзия в предприятие”- Учениците стават наблюдатели в реална работна среда. Идеята е те да придобият най-обща представа за професии в определена професионална област (изкуство, транспорт, техника, строителство, производство, спорт и др.), както и непосредствени и лични наблюдения за дейностите, които вършат хората и условията, при които работят.

2. За учениците от прогимназиалния етап на основното образование (V-VІІІ клас)-дейности, които подпомагат учениците да се подготвят за прехода от основната към гимназиалната степен на образование. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да разширяват и задълбочават информацията си за професиите и за света на труда;
 • да проучват възможностите и алтернативите за обучение и квалификация, които предлага образователната система;
 • да формират умения за свързване на личностните си характеристики (интереси, мотиви, способности) с желаното кариерно развитие;
 • да формират умения за вземане на решения за избор на вид училище за продължаване в гимназиалната степен на образование.
 • да допълват и използват собственото си портфолио в процеса на избор на образование и училище.

Примерни теми и дейности:

 • „Обсъждане -моята бъдеща професия”- Класът се разделя на 2 групи.Всяка група заедно,в екип, обмисля кои професии са най-подходящите професии за всеки ученик от другата група . Последователно всеки ученик споделя пред другите кои професии смята, че са подходящи за него. Веднага след това член на другия отбор представя тяхното аргументирано мнение. Целта на дискусията е да бъде поощрено самооценяването на собствените възможности, както и приемането на мнението на другите.
 • „ Изследване на професии”- Идеята е учениците да бъдат подпомогнати да открият връзката между изискванията на професията, видовете  трудовите дейности при упражняването и, и собствените им възможности,  нужното образование и квалификация. Класният ръководител представя професиите и специалностите, които учениците могат да изучават в средните училища. Учениците изследват различни професии и ги сравняват със  собствените си интереси, способности и умения.

3. За учениците от гимназиалната степен на образование(ІХ-ХІІ)клас- насочени към подготовка на учениците за:

 • създаване на умения за вземане на решение за избор на кариера и търсене на работа;
 • самостоятелно планиране на възможностите за образователна, професионална и личностна реализация и за кариерно развитие;
 • насърчаване и стимулиране на учениците да представят своите умения пред представителите на местния и регионалния пазар на труда;
 • осъществяване на преход от образование към заетост, навлизане и адаптиране към нова работна среда.

Примерни теми и дейности:

 • „Моят път към целта”- Сформират се групи с ученици от IХ –ХII клас, които участват в дейности, свързани с избора на специалност в университет. Примерни варианти:-кандидати за специалност  „Журналистика” се обединяват в „Клуб на бъдещия журналист”, кандидати за специалност „Социални дейности” се включват в група „Корпус за подкрепа”- Те разработват материали за подходящи работни места за ученици със СОП или  за настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи и др. Идеята е учениците  да получат  възможност да придобият директни впечатления и опит в конкретна работна среда, за основните дейности, необходимите умения и изискванията на професията към качествата на личността за желаната от тях професия.
 • „Интервю за постъпване на работа“-как да се подготвим и държим на интервю за назначаване на работа и разиграване на примерни ситуации.

ПРОМЕНИ за  НОВАТА 2016/17  година СПОРЕД НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование, учебната 2016-2017 година   стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1. и 5. клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1. и в 5. клас, и промени в графика на учебното време.

1.Според новия график за учебното време  децата в 1. клас ще учат до 31 май 2017 г. 2.Четвъртокласниците ще  завършват с национално външно оценяване по 4 предмета,  като математиката е възможен вариант за вход в гимназиите с профил математика и/или природни науки.

2.Според новия Стандарт  за организация на дейностите в училище, часовете могат да започват не по-рано от 8.00 часа,  с изключение на училищата, в които се учи на две смени. При двусменен режим сутрешните занятия ще започват не по-рано от 7.30 часа, а втората смяна ще приключва до 19.00 часа.

Междучасията трябва да се не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. По изключение може да се дават до 2 междучасия от по 5 минути при учене на две смени.

При целодневна форма на обучение в началния и прогимназиалния етап се допуска и разместване на броя на часовете в занималнята. В дни, когато програмата е по-трудна, часовете за самоподготовка може да се увеличат до 4, а в дните преди ваканцията часовете за отдих и занимания по интереси да са повече.

3.В 7. клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Резултатите от изпитите за национално Външно Оценяване  след  7. клас, както и след IV и X клас ще се измерват в точки.

след ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

4.Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в срок  до 22 юни 2017 г.

Според новия Държавен образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  се увеличава броят на предметите, по които може да се държи    втория  задължителен зрелостен изпит. Включени са още: музика, изобразително изкуство, предприемачество, информационни технологии и информатика.

5.Нов учебен план през учебната 2016-2017 г. влиза в сила само за 1  и за 5  клас. За  първи и пети клас обучението ще  е по нови учебни програми, но ще се работи по действащите до момента учебници. Експертите в МОН подготвят методически насоки за прилагането на новите програми със сега действащите учебници, които ще бъдат раздадени на дискове по време на предстоящите в началото на септември съвещания.

Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5. клас, който ще бъде в училищата до 14 септември. Успоредно с това върви процедурата по оценяването на новите учебници за 1 и 5 клас по останалите предмети, които ще влязат в училищата през следващата учебна година.

6.Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза в сила само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1. и в 5. клас.

 • В 1. клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка.
 • За 5. клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/.
 • Няма промяна в оценяването за 2. и 3.
 • В 4. клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател.
 • От 5. до 12. клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6).

7.До 4. клас децата няма да повтарят. За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5. клас ще има при оценка слаб 2.

8.Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

9.През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което:

 • да направи избор на учебните планове за всяка паралелка в 1. и 5. клас;
 • да създаде организация за целодневно обучение на учениците от  1. до 7. клас;
 • да избере двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7. клас. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

10.От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Важна част от портфолиото са и публикациите в научно-методически издания, както и участието в различни свързани с образованието дейности.

11.От 2016/2017 г. започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

12.В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.

13.От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

14. От тази учебна година ще започне изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

15.За 7. клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история-раздел Средновековие, география-раздел континента Европа, биология-раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

16.В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага  актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.

17.С влизащата в сила от 15 септември т.г., Наредба за информацията и документите, се  въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.

18.Започват  процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.

19.Променя се акцента на дейността на регионалните инспекторати към МОН, наричани вече РУО, не само да инспектират, а да управляват като поставят ясни задачи и помагат за решаването им.  Особено важно е това за учителите в I и V клас, които ще преподават по нови учебни програми. Министър Кунева препоръча на експертите в РИО да дадат свобода на учителите да постигнат резултати в обучението. Засилва се ролята на РУО за квалификацията на учителите. На РУО се пада задачата да организира и координира ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, на работата на регионалните екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на екипите в детските градини и училищата, на предоставянето на подкрепа на децата и учениците в образователните институции, включително на деца и ученици с изявени дарби, предоставяне на психологическа подкрепа и др.

20. През новата учебна година трябва на училищно и на регионално ниво ще се анализират слабите резултати от Националното външно оценяване и ще се планират конкретни мерки за повишаване на резултатите по математика. При тематичните проверки, които ще се правят, ще се акцентира върху квалификацията на учителите по математика в Националната програма за квалификация. Тази учебна година се очакват резултатите от международното изследване TIMSS (резултатите на четвъртокласниците по математика и природни науки, което е проведено през 2015 г. и български четвъртокласници участват за първи път в него), както и от международното изследване PISA, част от което е и математиката.

21.Увеличава се броят на   отсъствията на един ученик по уважителни семейни причини от 3 на 10 дни. До три  дни по заявление на родителя отсъствията се извиняват с разрешение на директора. До 10 дни одобрението ще се дава от педагогическият съвет по подадено заявление от родителя.

Директорите могат да обявяват и до 3 неучебни дни  за цялото училище,  при възникнали извънредни обстоятелства: грипна епидемия, природни бедствия, или авария в училището.

22. Според новия Стандарт  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, учителският стаж няма да е единственият критерий за тяхното кариерно развитие. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането.Една от новите стъпки в следващия 4-годишен период е атестирането на учителите и директорите от специална комисия, като от резултатите ще зависи заплатата им. Например,ако един току-що прохождащ млад учител има инициативност, работи много, посещава всички организирани курсове от и извън училището, посещава предложените степени за квалификация, то за 4 г., колкото е атестационният период, той би могъл да премине през 5-та и 4-та квалификационна степен, натрупвайки кредитите, които се дават за училищната квалификация, и да достигне до нивото „старши учител „. Това ще доведе до повишение на заплатата му средно със 100-150 лв. Първата атестация на директори и учители ще е през учебната 2020/2021 г. В крайната оценка влиза самооценката, която всеки сам си е поставил, както и оценката, дадена му от членовете на комисията поотделно. Когато учителят не е доволен от оценката, му се дава възможност в писмен вид да изложи възраженията си до работодателя. Той, от своя страна, преразглежда още веднъж атестационната дейност и атестационната карта и или потвърждава оценката, или я променя с до 1 единица нагоре или надолу. Когато оценката е критично ниска, се предвижда подкрепа, за да може учителят в рамките на година да коригира  своите дейности по отношения на преподаване, квалификация, ангажираност към училището и др.. Ако работодателят реши, то Кодексът на труда му позволява да прекрати трудовия договор с учителя при показани при атестацията слаби резултати. Същото се отнася и за директорите. Атестацията се извършва на базата на атестационна карта, която съдържа 25 показателя. 5 от тях са посочени от работодателя, останалите са централизирани. Последните са еднакви за съответните педагогически специалисти – учител, психолог, педагогически съветник, и за съответните длъжности – старши учител, главен учител и т.н.

23. Засилва се родителският контрол в училищата и детските градини,. Предвижда се обществен съвет да се създава към всяка детска градина и училище,  което  получава средства от държавния бюджет. Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището, ще приема годишния отчет на директора за изпълнението й, ще съгласува училищния учебен план, избора от учителите на безвъзмездните учебници и учебни комплекти и ще дава становище по училищния план-прием. Освен това Съветът ще участва със свой представител в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища и в комисиите за атестиране на директорите. Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му. Ще съгласува и предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета. В заседанията на Обществения съвет към училищата с право на съвещателен глас ще участват и поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. В детските градини това ще е само представител на настоятелството.

НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.)

17 септември (събота) 2016 г. ще бъде учебен ден за всички училища( с програмата за петък ) , заради обявения  за неработен 23 септември 2016 г. (петък),който е след  официалния празник 22 септември – Денят на обявяване на независимостта на България.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ към УЧИЛИЩАТА

Правилникът касае създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. С обществени съвети се цели отваряне на образователните институции към обществото, по-голяма прозрачност и контрол.

1.Общественият съвет ще одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2.Ще участва и в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3.Ще може да предлага политики и мерки за подобряване качеството на образованието въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището.

4.Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му при изразходване на средства от държавния бюджет.

5.Общественият съвет съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета.

6.Съгласува училищния учебен план, както и избора на учебници.

7.Представител на родителите ще участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и ще има представител при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

8.В заседанията на педагогическия съвет представителите на Обществения съвет ще имат право на съвещателен глас. С право на съвещателен глас в заседанията участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

В проекта на правилник са разписани ясни процедури и критерии за излъчването на представителите на родителите, общини, държава и представители на бизнеса към съветите в професионалните училища.

Предвидено е, че за представители на родителите могат да бъдат избирани:

1. Родители на деца или ученици от детската градина или училището;

2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.

Представителят на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, член на настоятелството на детската градина или на училището или гражданин, който е в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител по договор, възложен от съответната образователна институция.

Родителите в обществените съвети се избират на събрание, на което се попълват присъствени списъци и се води протокол. Задължително е преди събранието директорът да отправи писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището. Съобщение трябва да се постави и на видно място в сградата на детската градина или училището и на интернет страницата на детската градина или училището.

Бележки, становища и предложения по проектa на правилника могат да бъдат изпращани към дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на e-mail: p.ivanova@mon.bg до 29 август 2016 г. включително.