Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. във връзка с Постановление № 283 от 15 октомври 2020 година на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата и за определяне на условия и ред за разпределяне и предоставяне на средствата на държавните и общинските училища  (публ. 27.10.2020 г.)

Държавен вестник, брой 90 от 20.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137206451/issue/6269/postanovlenie-%E2%84%96-283-ot-15-oktomvri-2020-g-za-odobryavane-na-dopalnitelni-razhodi/transferi-za-2020-g-za-zakupuvane-na-prenosimi-kompyutri-za-nuzhdite-na-uchilishtata


заповед № РД-09-2980/28.10.2020 г. на министъра на образованието и науката

От четвъртък, 29 октомври, учениците в гимназиите и студентите минават на дистанционно обучение, въвеждат се нови противоепидемични мерки

Със заповед на здравния министър от четвъртък, 29 октомври, до 12 ноември в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
 • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
 • Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;
 • Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 • Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация така, че да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
 • На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 • Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение  във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции,  в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването (МЗ). Когато се намират в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ  се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира преминаване към обучение от разстояние.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от  родителите.

Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучение.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката (МОН) препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап -  при обективна невъзможност да се продължи присъствено.

Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

 1. Предложението за преминаване към дистанционна форма се изпраща до МОН с копие до РУО.
 2. Решение за предложение се взема само ако са изпълнени изброените в заповедта условия.

За преминаване към обучение от разстояние в електронна среда съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, предложенията  трябва да бъдат мотивирани с конкретни аргументи, изразени в цифри и проценти.

Аргументите трябва да дават ясна представа за състоянието на  училището по отношение заразени/карантинирани ученици и педагогически и непедагогически персонал спрямо общия им брой.

 1. Брой ученици с положителна проба за COVID-19;
 2. Брой карантинирани ученици и паралелки;
 3. Брой педагогически персонал с положителна проба за COVID-19;
 4. Брой карантиниран педагогически персонал;
 5. Брой отсъстващи ученици по здравословни или лични причини;
 6. Брой отсъстващи лица от екипа с грипоподобни симптоми;
 7. Процент общо отсъстващи ученици спрямо броя ученици в училището;
 8. Процент общо отсъстващ педагогически персонал спрямо броя педагогически персонал в училището;
 9. Начална и крайна дата на предложеното обучение от разстояние в електронна среда (препоръчително е да е до една или две седмици).

Трябва да са изпълнени условията в заповедта на министъра на образованието и науката, като се посочи и доказателство, че решението е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците.

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

I. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19, СА:

1. Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и се извежда от образователната институция за поставяне под домашна карантина.

2.Освобождават се и се поставят под домашна карантина лицата, били в продължителен контакт със заразения ученик/дете:

• 2 дни преди появата на оплаквания или

• 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

3.Контактни от първи ред,подлежащи на карантиниране са:

•ученици от същата паралелка/деца от групата

–Контактната паралелка се поставя под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването и преминава на обучение от разстояние в електронна среда;

•класният ръководител в начален етап на основно образование;

•учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице;

•други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице (на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути) без носене на защитна маска за лице.

4. След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях.

5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

II. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ УЧИТЕЛ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ:

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната институция.

2. Болният/инфектираният се освобождава и поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

3.Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:

-2 дни преди появата на оплаквания

или

-2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

4.Контактни лица от първи ред са:

•учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител/децата от обслужваната група на детската градина;

Паралелката преминава на дистанционно обучение за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;

•учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице), се поставят под домашна карантина за срок разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването;

•други ученици/деца, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути (без носене на защитна маска за лице) се поставят под домашна карантина за срок, разпореден с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

5. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.

6. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

III. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ:

1. Инфектираното/болното лице информира директора на образователната институция.

2. Болният/инфектираният се освобождава и се поставя под домашна карантина за срок, съобразен с действащата към момента Наредба на Министъра на здравеопазването.

3.Под домашна карантина се поставят контактните лица от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице:

-2 дни преди поява на симптомите

или

-2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

4. Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в помещенията, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

5. Директорът на образователната институция уведомява веднага по телефон РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците/децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Мерките за освобождаване и извеждане спрямо болни и инфектирани лица се предприемат от директорите на образователните институции незабавно, след получаване на информация за носител или болен от коронавирусна инфекция по дадения алгоритъм.

Родители и настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми.

Директорите на образователни институции предприемат посочените по-горе мерки, без да изчакват предписание или указания от РЗИ.

ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Мерки за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-346/19.10.2020 г., с оглед на продължаващата извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и с цел подсигуряване на учебен процес чрез обучение от разстояние, Министерство на образованието и науката създаде електронни профили при необходимост на всички нови за системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. учители и ученици – учениците в I клас, връщащите се от чужбина ученици и нови учители. Данните за новите акаунти са качени в OneDrive на администраторския профил на всяко училище и са достъпни след вход с код_по_админ@edu.mon.bg (Приложение 1).

За преместените от друга образователна институция ученици, които по някаква причина не знаят електронния си профил и не е получена информация от училището, в което са се обучавали, е създадено приложение на адрес: https://egnlookup.azurewebsites.net/ В него директорът може да направи справка за потребителското име на произволен ученик. Начинът за достъп и евентуална смяна на паролата на акаунта с временна, която да бъде предоставена на ученика/учителя, са описани в Приложение 2.

Актуализират се и връзките между класове, предмети и учители в Teams, след което учителите, ползващи платформата ще видят автоматично създадените си класни стаи.

За училищата, ползващи Classroom, връзките следва да се създадат от учителите или администратора на училището.

Всички директори на училища трябва да създадат организация, за незабавното предоставяне (независимо от използваната платформа) на създадените от Министерство на образованието и науката @edu.mon.bg електронни профили на всички учители и ученици. Отново обръщам внимание, че електронните профили са персонални, т.е. всеки акаунт отговаря на точно определен потребител и следва да се дават единствено на учителя/ученика, за когото са предназначени или на родителите на ученици под 14 годишна възраст или със СОП. Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до XlI клас.

При преместване на ученик и постъпило искане за предоставяне на електронен профил от директор на приемащо училище към директор на училището, в което ученикът се е обучавал, профилът следва да бъде предоставян незабавно.

Чрез тези профили на учителите и учениците ще се осигурява всяка бъдеща интеграция както с информационните системи и платформи на МОН, така и с допълнителните ресурси, осигурявани от министерството.

Приложение:

 1. Инструкции за учителите и учениците за активиране на акаунти @edu.mon.bg и достъп до платформата
 2. Инструкция за директорите за достъп и разпределение на електронни профили @edu.mon.bg на учителите и учениците

заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (публ. 12.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

Министерство на образованието и науката създава информационна база „заместващи учители“, за регистриране на желаещи педагогически специалисти, други специалисти и студенти в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19, която е достъпна на адрес: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

В информационната база могат да се регистрират:

 • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ (учебен предмет);
 • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“;
 • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Постановление № 155 на Министерския съвет от 21.07.2020 г. за определяне на размера за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в осми клас

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 155

от 21 юли 2020 година

ЗА определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. Определя еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година в размер 250 лева.

Чл. 2. (1) Семействата, които имат право на еднократна помощ по чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, наричан по-нататък „Закона“, подават заявление-декларация по образец съгласно приложението до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес:

 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис.

(2) В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, към заявление-декларацията по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
 2. удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020 – 2021 година, издадено от съответното училище;
 3. медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 5.

(3) В случаите по чл. 12а, ал. 4, т. 1 от Закона наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно.

(4) В случаите на подадено заявление по ал. 1, т. 1 и 2 документите по ал. 2 се прилагат на хартиен носител в оригинал, а при подаване на заявление-декларацията по електронен път същите се прилагат сканирани като прикачен файл.

(5) Заявление-декларацията по ал. 1 се подава след записване на детето в осми клас за учебната 2020 – 2021 година, но не по-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020 – 2021 година.

Чл. 3. (1) В заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по чл. 12а от Закона лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.

(2) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

(3) При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадено заявление-декларацията.

Чл. 4. (1) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или овластено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявление-декларацията със заповед по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(2) В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

(3) Когато в срока по ал. 2 лицето не отстрани нередовностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или овластено от него длъжностно лице издава заповед за прекратяване на производството по отпускане на помощта, която се съобщава писмено на лицето.

(4) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 30 дни от подаването на заявление-декларацията, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 и 5 от Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 5. (1) Изплащането на помощта може да се извършва по касов или безкасов път.

(2) По желание на лицето, отразено в заявление-декларацията, помощта може да се изплаща по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Чл. 6. (1) Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се изплаща на два пъти по реда на чл. 12а, ал. 5 от Закона.

(2) Когато помощта по чл. 12а, ал. 1 от Закона е отпусната и 50 на сто от размера й е изплатен, но съгласно информацията по чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца през втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 година детето не продължи да посещава училище, плащане на остатъка не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява по реда на чл. 14, ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 7. (1) За установяване на обстоятелството по чл. 12а, ал. 6, т. 1 от Закона дирекциите „Социално подпомагане“ извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната 2020 – 2021 година.

(2) В случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката по чл. 12а, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона се извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола.

(3) За установяване на обстоятелствата по чл. 12а, ал. 6, т. 2 и 3 от Закона дирекциите „Социално подпомагане“ ползват информацията от ежемесечните справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

Чл. 8. (1) Заповедите по чл. 12а, ал. 7 от Закона и по чл. 4, ал. 1 и 3 се издават в два екземпляра и се съобщават писмено на лицето в 7-дневен срок от издаването им.

(2) Подлежащите на възстановяване помощи по чл. 12а от Закона се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Заключителни разпоредби

 • 1. Постановлението се приема на основание чл. 12а, ал. 9 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
 • 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му
  в „Държавен вестник“.

Приложение към чл. 2, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

ГРАД……………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС, ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 година

От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ………….…………….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на …………….………., от МВР гр. ……………………

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………..………..….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. …………………………………………………№ …..…..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………..……………

Гражданство: ……………………………

Осигурен …………………………………………………………ДА/НЕ

Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се  във висше училище…………………………………..ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона

за закрила на детето………………………………………………………………ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Семейно положение: ……………………………………………
 2. Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един настоящ адрес: …………………………………..…………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………..…..…….,

(Име, презиме, фамилия)

Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….……

Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………….………….,

ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ .…….…..,

бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………..…………….…

Гражданство: …………………………..

Осигурен …………………………………………………………ДА/НЕ

Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ

Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ

Учащ се във висше училище……………………………………ДА/НЕ

Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,

в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона

за закрила на детето………………………………………………………………ДА/НЕ

 1. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):
№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ Гражданство
1.
2.
3.
4.
5.
 1. Детето/децата ми не е/не са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
 2. Детето/децата ми е/са записано/записани в държавно/общинско училище за обучение в осми клас на учебната 2020 – 2021 година;
 3. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК ………………………………….ДА/НЕ;
 4. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите №…………..…../……………………, издадено от……………………………………………
 5. Уведомена съм, че помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
 6. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната – ДА/НЕ;
 7. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца считано от месец……………2019 г. до месец…………..2020 г. е в размер на………………лв. (……………………………………………………………………………………………………………………)

словом

Средномесечен доход на член от семейството:………………………………лв.

(……………………………………………………………………………………………………………………)

словом

В това число доходи от:

І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по

Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                      ………………………………лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване ………………………………..…лв.;

ІІІ. Обезщетения:

 1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване ……………………………….лв.;
 2. обезщетения за майчинство ………………………………лв.;
 3. обезщетения за безработица           ………………………….….лв.;

ІV. Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за

семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона

за хората с увреждания)                                                                                              ………………………..……лв.;

 1. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се

до завършване на средно образование, но не повече от

20-годишна възраст)                                                                                                   ……………………………..лв.

 1. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава след записване на детето/децата ми в осми клас, но не по-късно от 15 октомври за учебната 2020 – 2021 година.
 2. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/постъпят в училище, не продължи/продължат обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, или до завършване на осми клас детето/децата са допуснали в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, ще възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва.
 3. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 4. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.
 5. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си съгласие Националната агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас.

Прилагам следните документи:

 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
 2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/записани като ученик/ученици в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 3. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. ……, ал. ..….);
 4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Желая сумата да ми бъде преведена по:

□       касов път – чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД…………………….ДА/НЕ

□       банков път ……………………………………………………………….ДА/НЕ

IBAN

Банка ………………………………………………………………….

Банков клон………………………………………………………..

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр …….…………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

Декларатор: 1. …………………………….                                            Дата………….20……г.

 1. ……………………………

Гр. ……………………………

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:……………………………………………………………

(име и фамилия, подпис)

Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година в размер на ……………………………..лв. на основание чл. 12а, ал. ……. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

в т.ч.:

 • ………… лв. (50 % от размера – след влизането в сила на заповедта за отпускането на помощта);

Име и фамилия, длъжност:……………………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                  Дата …..…………20… г., гр. ………………………….

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:……………………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……..………20… г., гр. ……………………………………

 • …..…. лв. (50 % от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище).

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – ……………………………………………………………….

Подпис: …………………………………                  Дата ……………20… г., гр. …………..………………

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………….. – ……………………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……………20… г., гр. …………………………………….

Мотиви при отказ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                  Дата ……………20… г., гр. …………………………

Съгласувал:

Име и фамилия, длъжност:………………………………………………. – …………………………………………………

Подпис: …………………………………                 Дата ……………20… г., гр. ……………………………………

Указания за попълване и подаване на заявление-декларацията

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона, и се подава по настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“:

 1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал);
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат сканирани като прикачен файл).

Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

Промени в Закона за предучилищното и училищно образование

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

  Писмо на МОН  .09.2020 г., относно организиране и провеждане на детски и ученически пътувания.

  Приложение: Писмо с вх. № РУО1-26382/ 29.09.2020 г.

  • Експериментална лаборатория по физика за работа с учители и ученици към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски -покана и информация за откриването
   • British Council   организира Софийски фестивал на науката,  който ще се проведе онлайн в периода 28.09.2020 г. – 02.10.2020 г.
   1. Програма за Софийски фестивал на науката 2020 г.

   Националният политехнически музей (НПТМ) -София освен традиционните атрактивни демонстрации по физика и химия предлага още и следните актуални музейно-образователни програми, които могат да бъдат полезни и да допълнят обучението по природни науки:

   „Архитектон – пръв строител“. Заниманието включва запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Участниците получават познания за различните архитектурни стилове и строителните материали и тестват своите умения за „построяване“ на къща. Подходяща e за ученици от 3, 4 и 5 клас.

   „България на картата“. Програмата цели децата да се запознаят с основните географски понятия, да разберат повече интересни факти за културните и природни забележителности не само в България, но и в света. Приложима е за ученици от 4, 5 и 6 клас.

   „Вода и техника“. Тя се фокусира върху една от най-старите използвани форми на възобновяема енергия – водата – и опитите на хората още от древни времена да я накарат да им служи. Разгледани са нейното значение, свойства, замърсителите и въздействието им върху околната среда. Участниците имат възможност самостоятелно да експериментират  с „малка пречиствателна станция“. Подходяща е за деца от 7 до 13 години.

   „Какво знаем за сетивата?“ Програмата разширява познанията на децата за способностите, които позволяват на хората и на голяма част от другите живи същества да възприемат околната среда и да общуват. Предназначена е за ученици от 1 до 4 клас и е адаптирана за деца от предучилищна възраст.

   „Космическа разходка“. Разглеждат се въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и историческото ѝ развитието в България. Засяга темите свързани с устройството на Вселената, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4 до 11 клас.

   „Музика и техника”. По любопитен и достъпен начин се представят някои от елементите на музиката: тон, акорд, тоналност, глас. Демонстрират се и полифонични техники като: огледало, рак, остината и други. Програмата е интересна и полезна за ученици на възраст от 1-ви до 7-ми клас.

   „Светът на светлината“. Програмата включва презентация и поредица от експерименти, свързани с цветовете, светлината и начина, по който ги възприемаме. Дава отговор на въпроси като: можем ли да виждаме без очи, как се образуват цветовете около нас и редица други. Подходяща е за  ученици от 2, 3 и 4 клас.

   Текстилно печатане. Програмата запознава децата със стария занаят „басмаджийство” – художествено печатане върху текстил посредством дървени калъпи-щампи. Всеки участник  има възможност да изработи своя щампирана тениска или екоторбичка по собствен дизайн. Подходяща е за ученици над  9 години.

   Музейно-образователните предложения са съобразени изцяло с учебната програма, изучавана в училище. С посещенията и участието в инициативите на музея учениците ще имат възможност да разнообразяват начините на придобиване на нови знания и умения.

   В НПТМ се спазват всички предписания, свързани с противоепидемичните мерки. Пространствата са големи и това гарантира добра дистанция и минимален риск от заразяване.

   Наредби 2020

   Наредба за изменение и допълнение
   Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.)
   (обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.) (публ. 24.09.2020 г.)

   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
   (обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
   (обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
   (обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.)