Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища. Срокът за подаване на училищните проекти е 31.01.2017г.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните. Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

До 31 май 2017 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да намерите прикачени по-долу.

Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година

Формуляр за кандидатстване за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година


В България през последното десетилетие на пазара на труда е налице огромен парадокс – бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а същевременно има висока безработица сред завършващите средно образование. Профилираните гимназии, главно езиковите, са най-предпочитани от деца и родители, а в същото време професионалните училища се опразват поради липса на кандидати. За да се реши този изключително важен проблем се налагат спешни промени в професионалното образование и нагласите на обществото. Налага се професионалните училища да са максимално гъвкави и спешно да се адаптират към сегашните условия- да се съобразяват с нуждите от кадри за икономиката, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да прилагат дуалното обучение.  Общините и бизнесът спешно трябва да решат от какви професии се нуждае икономиката в региона, за да се отрази това в заявките за план приема за учебната 2017/18 г. Целта е той да е балансиран и да отговаря и на интересите на децата, и на бизнеса.

Предвидени  са средства за възнаграждения на менторите от производството, които ще напътстват учениците. Успоредно с това бизнесът би могъл да помогне за квалификацията на учителите по професии, за които срещат трудности.

Следващата година ще има два випуска, които завършват основно образование – в 7 и 8 клас, и е редно учениците във всички училища да бъдат информирани за всички възможности за кариерно развитие. Да знаят, че уменията да комуникират на два или три езика не дават гаранция за намиране на работа. Общините, съвместно с РУО и професионалните гимназии трябва да   организират информационна кампания за всички ученици и им разяснят какви възможности те имат за продължаване на обучението си.

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

ü      позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията,

ü      веднага виждаш практическото приложение на наученото,

ü      работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията,

ü      по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател,

ü      трупаш трудов стаж,

ü      след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка,

ü      имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда,

ü      конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международнопризнат имидж на обучаващата фирма,

ü      изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност,

ü      доказваш своите способности и

ü      получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си.

ВНИМАНИЕ:

Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

С промяната в Закона за професионалното образование бяха направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията. 2017 г. ще даде тласък на професионалното обучение. От началото на 2017 г. стартира  българският вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда финансиране на професионалните гимназии и бизнеса. По проекта професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за финансиране между 100 000 и 200 000 лв. за адаптиране на учебните планове и програми спрямо пазара на труда. Проектът предвижда учениците от XI и XII клас да се подготвят в реална работна среда и да се реализират по-успешно. Те ще работят 2-3 дни в седмицата в местни фирми и ще получават възнаграждение на стойност 90% от  минималната работна заплата за страната. Професионалните гимназии, с помощта на бизнеса и общините, трябва да актуализират план приема за следващата учебна година, за да подготвят учениците по професии, необходими за икономиката в съответния регион. Те имат пред себе си  примера на Австрийският проект „Дуално обучение в България“, който се прилага успешно втора поредна година и пренася  добрите практики и опита на Австрия в нашата страна в областта на професионалното обучение и образование.

ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия продължава и през 2017 г. успешно стартиралия вече проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката ?“.

През учебната 2015/2016 година бяха успешно реализирани първите две паралелки за обучение по дуалната система в България – в гр. София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“, през настоящата учебна 2016/2017 г. стартираха още 5 нови паралелки в следните градове:

 • Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД
 • София по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА Българияdm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и
 • Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8-ми клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

През учебната 2017/2018 г. ще бъде осъществен нов прием по горепосочените професии, както и по нова професия – „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт « МАКГАХАН», гр. София в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД,  Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени съвместно от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Тези от учащите, показали умения, мотивация и отговорност, ще имат възможност не само да продължат работа във фирмите-партньори, но да се доразвият професионално и дори да заемат ръководни позиции в компаниите.

Надеждата на всички партньори в проекта на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия е с помощта на това тясно сътрудничество да се постигне по-качествено образование, по-добре подготвени квалифицирани кадри, по-конкурентоспособна икономика и не на последно място – удовлетвореност сред младите хора в страната.

Извинителната бележка остава основният документ за извиняване на отсъствията на учениците по болест. В нея се добавя само номера на амбулаторния лист и съдържа също  диагнозата на болестта за съответния период от време, подпис и печат на лекаря. С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването са дадени указанияза изискванията при издаване на документимедицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Районните здравни инспекции са  информирали ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка.
Всяко училище може да си изгради своя собствена система за проверка на медицинските бележки. Истинността на съответната медицинска бележка лесно може да се установи при сравнение с амбулаторния лист, който има уникален номер.

Указания за издаване на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/11/22/uk.pdf

Образец на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-rad.com/index_files/news/2016/11/22/med_belezka.pdf

Знаете ли, че фокусите не са магии, а   хитрости основани на добро познаване на законите на  науката. Например, ако увиете няколко пъти около тръба хартиена лента и после я срежете по права наклонена линия заедно с тръбата, след като разгънете лентата, тя ще е срязана на две по дължина с вълнообразен( с формата на синусоида) ръб. Това знание може да ви послужи да направите следния фокус пред приятелите си.

Ето как да го направите!

1. Вземете обикновен правоъгълен лист-може бял или цветен и дори лист от тетрадка. Прегънете го по дължина и срежете на две . Ще получите две широки ленти. Сложете ги на масата и си  пригответе картонена тръба с диаметър 2-3 см- например картонената тръба от домакинско фолио. Сложете я на масата по настрани, за да не привлича вниманието на публиката Ви.

2.Попитайте може ли някой с едно срязване по права линия на листа да го раздели на две части с вълнообразни ръбове. Естествено това никой няма да може да направи.

3. Тогава вземете втората хартиена лента, навийте я около картонената тръба и с остра ножица или нож срежете по права наклонена около 45 градуса линия. Разгънете хартията. Ръбовете на двете части в мястото на срязване и разделяне ще бъдат вълнообразни.

4. Може да направите фокуса и като обвиете хартиената лента около молив или писалка и после изхлузите полученото руло. Тогава след срязването по права наклонена линия ще получите вълнообразни  ръбове с по-остри (зиг-загообразни) върхове.

Малкият Емил е голям палавник и често го наказват, но сестричката му Ида даже му завижда затова, защото затворен в плевнята Емил майстори своите дървени играчки.

Почти няма човек, който поне в детството си да не е бил  очарован  от вълшебните приказки на Ханс Кристиан Андерсен. Ако и вие сте запленени от историите на Малката кибритопродавачка, Храбрият оловен войник, Малката русалка, Лебедът-грозно патенце и героите от Снежното кралство, отпечатайте картинките и ги оцветете.

Сформирането на групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и за интереси по проект „Твоят час“ се извършва въз основа на подадените попълнени  и подписани от родителя /настойника и от ученика   заявление и декларация за информирано съгласие. Срокът за подаване на заявленията е 19.10.2016 г. Те следва да съхраняват  като част от техническата документация по проекта.

Сформирането на групите за занимания по интереси в училището се извършва по посоченото от ученика първо желание. При невъзможност да се сформира група по първо желание на учениците, групите се формират по второ или следващо желание.
В случаите, в които не се превишава максималния брой ученици в група и графикът на занятията позволява ефективно участие на ученика в заниманията по интереси е допустимо един ученик да бъде включен и във втора група за занимания по интереси.

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка

Европейската седмица на програмирането (EU Code Week),ще се проведе от 15 до 23 октомври. Информация има публикувана на  адрес: http://codeweek.eu/.

Дигиталната национална коалиция стартира инициатива за подпомагане на учителите в рамките на Европейската седмица на програмирането. Чрез специално разработен курс за подготовка в областта на роботиката,  учителите ще могат да научат своите ученици на нови базови умения в програмирането . Курсът „Роботика с LEGO Mindstorms“ е подходящ за ученици от всякакви възрасти и ще се провеждат онлайн на български език чрез платформата opensap.com.В рамките на месец октомври, лекторите на курса ще бъдат на разположение за въпроси и помощ.

Курсовете могат да бъдат намерени на следния адрес: https://open.sap.com/courses/lmr1-bg.

Курсът „Роботика с LEGO Mindstorms“ е подходящ за ученици от всякакви възрасти и за учители, които искат да обогатят часовете си по Информатика и информационни технологии или да създадат школи извън учебната програма.

Съдържание на курса

Урок 1: Първи робот
Урок 2: Сензори и условни оператори
Урок 3: Цикли
Урок 4: Променливи и операции с данни
Урок 5: Какво е MyBlock?
Урок 6: Следене на линия
Урок 7: Конструкции за напреднали
Урок 8: Роботика в обучението
Изпит

Предварителни изисквания

 • Комплект на LEGO MINNSTORMS EV3 с програмируем модул като LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set (#45544), LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition (#31313) или подобен.
 • Програмата на SAP Labs Bulgaria – „Роботика за България“, целяща разпространението на LEGO роботиката като средство за обучение по ИТ в България.

Дава се възможност на учителите, които са преминали едно от специално разработените обучения и са провели занимания с над 50 ученици в рамките на EU Code Week 2016 по тази тема, да кандидатстват за финансиране на свой бъдещ проект в училището със сума до 500 лв. Критериите, по които ще бъдат избрани проектите за финансиране, са: брой обучени ученици, устойчивост и атрактивност на предложения проект.

Кандидатстването за финансиране на проекти е отворено от 15 октомври до 10 ноември, чрез попълване на формуляр (може да бъде свален от: http://bit.ly/2cNiCRl) и изпратен на office@digitalalliance.bg. Спечелилите финансиране проекти ще бъдат обявени на 25 ноември 2016 г.

Други източници на български:

За начинаещи

За деца и ученици

 • Scratch – безплатна платформа и език за програмиране, разработени от MIT, за създаване на интерактивни анимации, прости игри и програми. Подходящо за деца и хора без опит в програмирането.
 • Видео уроци по програмиране от „Детската академия на Телерик“, 2013-2014, проведена в София.
 • Материали от училищната академия на Телерик – видеозаписи и онлайн материли, прицелени към ученици от 7-ми до 12-ти клас, за усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ).

За напреднали

Дъга в цилиндър

Какво е необходимо:

 • Мерителен цилиндър-стъклен 100 мл
 • Универсален индикатор(течен)- Sera pH test (течен)от рибарски магазин или от аграрна аптека
 • Натриев карбонат -наситен разтвор.Нарича се още сода за пране или сода за миене на бъчви. Може да се купи от селско-стопанските аптеки.
 • Стъклена чаша
 • Силен бял(безцветен)  оцет
 • Гутатор или пипета

Как се прави:

 1. Капнете 15 капки универсален индикатор в градуиран цилиндър и добавете филтрирана вода до чертичката, която показва 10 милилитра. Водата ще стане жълто-зелена.фиг.А
 2. После капнете 3 капки оцет в цилиндъра и течността ще стане червена.фиг.Б
 3. В чаша сипете 2 лъжички натриев карбонат и добавете 30 мл филтрирана вода. Разбъркайте със стъклена пръчица, докато натриевия карбонат се разтвори и течността стане прозрачна и безцветна.
 4. Напълнете един гутатор (капкомер) с разтвор от чашата с натриевия карбонат, наклонете леко цилиндъра и   изстискайте в цилиндъра покрай стената му. Течността там изведнъж ще стане тъмно-лилава и като се завихря ще се устреми към дъното на цилиндъра. Изправете цилиндъра.
 5. Докато течността се успокоява, могат да се видят цветовете на дъгата от синьо-лилаво до червено. Ако не размествате цилиндъра, течността в него ще е оцветена на преливащи се пластове от червено до тъмно синя отгоре надолу. Фиг.В
 6. Ако изсипете течността от цилиндъра в празна чиста чаша, дъгата ще изчезне и течността отново ще придобие жълто-зеленикав цвят.фиг.Г

Какво се случва?

Универсалният индикатор се използва за определяне на  pH –киселинният показател,  който указва степента на  киселинност  или алкалност  на веществата, като променя цвета си. Ако течността е киселинна ( например оцет) pH е от 0 до 6. Ако pH =7 течността е неутрална- например чистата вода. Ако  pH е от 8 до 14, течността има алкален характер( например сапунената вода). В киселинна среда универсалният индикатор  се оцветява в червено, а в алкална (основна) в синьо. Интензивността на оцветяването зависи от силата на киселинността или алкалността на разтвора.

В този опит:

 • Когато смесихме универсален индикатор с чиста вода, разтворът придоби жълто-зелен цвят, защото е неутрален и pH е около 7. фиг.А
 • Когато прибавихме оцет във водата, в която има разтворен универсален индикатор, разтворът се оцвети в червено, защото е киселинен и pH e около 1-2. фиг.Б
 • Когато добавихме разтвор на натриев карбонат, той слезе на дъното на цилиндъра, тъй като  е с по-голяма плътност от оцетения разтвор и се оцвети в тъмно-синьо, защото е алкален по своя характер.
 • Ефектът на дъгата( различно оцветените пластове от течността в цилиндъра) се получава, защото протича  смесване на лекият кисел  разтвор на оцета, който е отгоре  с алкалния на натриевия карбонат, който е отдолу. Когато концентрирания разтвор на содата се  движи към дъното, някои негови молекули се смесват с молекули на киселия оцетен разтвор . Получават се междинни разтвори с междинна киселинност между 2 и 12  и индикаторът променя цвета си от тъмно-син до червен , като преминава през зелено и жълто. Този процес на проникване на частици от едната течност в другата се нарича дифузия и той продължава да тече между двата разтвора. Благодарение на това бавно се  получават смесени разтвори с различно pH от това на содата и оцета и виждаме оцветяване на течността  по височина на  цилиндъра в различните цветове на дъгата.фиг.В.

Тази дъга може да стои няколко дни,докато бавният процес на дифузия доведе до пълно смесване и неутрализиране на киселия и алкалния разтвори и цялата течност  се оцвети в жълтозелено.

 • Ако  към разтвора на индикатора в цилиндъра първо прибавите алкалния разтвор на натриевия карбонат, а после киселия на оцета, дъга няма да се наблюдава, защото вторият разтвор е с по-малка плътност и ще се задържи отгоре, без да протече ефектното смесване(дифузия) на двата разтвора и получаване по височината на цилиндъра на разтвори с различно pH и преливащи един в друг разноцветни пластове течност.
 • Когато излеем съдържанието на цилиндъра в друг съд или разбъркаме добре течността в самия цилиндър, киселият и алкалният разтвори взаимно ще се неутрализират, pH ще стане около 7 и цветът по цялата височина на течността  ще бъде жълто-зелен.фиг.Г


Дадените по-долу шаблони на диплом „Най-добър…….“, могат да ви улеснят и послужат за награждаване на показалите най-добро представяне деца и ученици в различни дейности по интереси или състезания.

Весели и красиви етикети за надписване на тетрадки и учебници. Принтирайте, изрежете, намажете с лепило и залепете! С такива етикети уроците  се учат по-приятно и домашните се пишат по-лесно.

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН, под мотото“Един ден мир“. Инициативата  „Един ден мир“ дава възможност на милиони хора да засвидетелстват подкрепата си, съгласуват и насочат своите усилия  за един мирен и сигурен свят.

Най-хубавата дума

Какво ни свързва нас -децата -

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Тя в приказките ни звънливо

звучи и лее се безспир

и в песничките ни прелива -

най-хубавата дума-мир.

За мир борбата е голяма.

Мир искат всичките деца.

Мир шепнем, както шепнем мама,

със обич в нашите сърца…

Какво ни свързва нас- децата

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Калина Малина