Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
В сила от учебната 2021/2022 година (публ. 07.09.2021 г.)


Календар за учебната 2021/22 година

Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини можете да видите ТУК

Децата няма да носят защитни маски за лице в детските градини, независимо от възрастта си. Дете може да носи предпазна маска там само по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.

Учителите и непедагогическите специалисти са задължени да носят маски  в общите закрити части на сградата и когато по изключение работят с повече от една група. В училищните автобуси маските са задължителни за възрастните, а за децата решаваща е преценката на родителите.

Сред задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция са също спазването на дистанция между децата и персонала от различни групи, редовната дезинфекция и поддържането на строга лична хигиена. Задължителна е също физическата дистанция между родителите и персонала на детската градина.  Ограничава се влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа на сградата.

Препоръчва се възможно най-много дейности да се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. По възможност в двора трябва да се обособят зони за отделните групи. Комуникацията с родителите ще се осъществява предимно с електронни средства. Индивидуални срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция.

При зеления, жълтия и червения сценарий на заболяемост детските градини ще работят съгласно насоките на МОН. При дете с COVID-19 и след задължително предписание на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) цялата група ще минава към занимания от дистанция. По преценка на РЗИ, областния или общинския кризисен щаб за затваряне на отделна детска градини или на няколко детски градини и след издаване на заповед за това от кмета на съответната община или от РЗИ директорът ще изпраща предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към занимания от разстояние.

При тъмночервен сценарий с над 500 болни на 100 000 души в съответната област могат да работят само детските градини със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия или работят на първа линия. Заниманията с децата от затворените детски градини ще се осъществяват само от разстояние в електронна среда със заповед на министъра на образованието и науката.


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В  УЧИЛИЩАТА
Според епидемиологичната обстановка през учебната 2021/22 година училищата ще работят по 4 сценария в зависимост от това дали се намират в район в зелена, жълта, червена или тъмно червена зона.
 1. В зелена и жълта зона -учениците ще учат присъствено, в червена зона- ще се редуват по график, като първи ще преминават дистанционно 11-и и 12-ти клас, а в тъмно червена зона всички класове ще преминават към дистанционно обучение.
 2. В конкретното училище  ще се преминава и към обучение в електронна среда , ако 10% от учениците са болни.
 3. Маските ще са задължителни за всички от 1-ви до 12-ти клас, включително и за децата от предучилищните групи в детските градини.
 4. Препоръчително е маските, които учениците и персоналът ще ползват  да са поне от 3 слоя:
1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата;
3) среден хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията и  да задържа капчици.
5.Изключение от задължителното носене на маски ще се допуска в следните случаи: в училищния двор при                           дистанция от 1.5 м, за учениците от предучилищните групи и начален етап при зелен сценарий; за децата със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност да носят маски и становище от лекар за това;  в часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
6.Като препоръчителна мярка в Насоките се предлага при 90% съгласни родители,  учениците в конкретното училище да се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно. С решение на педагогическият съвет и координирано с Регионалната здравна инспекция,  безплатно ще могат да се тестват също така и учителите и непедагогическият персонал в конкретното училище.
7.Практическото обучение на учениците в дуална система в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зелен, жълт и червен сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини, както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

Обявена конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

С писмо на  Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) с изх. № 20-21-00-045/05.08.2021 г., е обявена нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини с проектни предложения, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра:  http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 31.08.2021 г., 17:30 ч.

В периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещите, могат да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Приложения:

 1. Насоки за кандидатстване.
 2. Приложение № 1 – Декларация за допустимост на кандидата.
 3. Приложение № 2 – Декларация съгласно общ регламент за защита на личните данни.
 4. Приложение № 3 – Декларация на партньора.
 5. Ръководство на бенефициента.

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., :

 • Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
 • Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
 • Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

1.Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.

2.Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

 • Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
 • Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
 • При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

ГРАФИК И ИЗПИТИ

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021г. –01.11.2021г. вкл. есенна

24.12.2021г. –03.01.2022г. вкл.коледна

01.02.2022г.междусрочна

01.04.2022г. –10.04.2022г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

07.04.2022г. –10.04.2022г. вкл.пролетна за XII клас

2.Неучебни дни

18.05.2022г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022г.втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022г.неучебен, но присъствен ден за училищни,  просветни и културни дейности

14.06.2022г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VIIи на Х клас

16.06.2022 г.изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

02.02.2022г. I –ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

12.05.2022г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022г.І–III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022г.IV –VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022г. V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици+ 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

1.Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература -26 май 2022г., начало 10,00 часа

Математика –27май 2022г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература –14юни 2022г., начало 10,00 часа

Математика –16 юни 2022г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17юни 2022г., начало 10,00 часа

Х клас

Български език и литература -14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика –16 юни 2022г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) –по график в периода 20–22 юни 2022г.

XII клас

Сесия май–юни

•Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –18 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията)–20 май 2022г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика –в периода 26 май –3 юни 2022г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература,

за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 –2022 година)

Сесия август–септември

•Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

•Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на  ученика –в периода 29 август–2 септември 2022 г.

(на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български

език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021–2022 година)

Заповеди за учебна 2021/2022 година

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

(публикувано 02.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: n.tomova@mon.bg

до 01.09.2021 включително

Проект на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: l.alipieva@mon.bg

до 19.08.2021 включително

За област София-град

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Свободни места за четвърти етап на класиране към 08:00 ч. на 02.08.2021 г.

На 30.07.2021 г.  класираните на трети етап ученици следва да се запишат с оригиналните документи в съответните училища.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на класиране на 02.08.2021 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 03.08.2021 г. до 10.09.2021 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършва подаването на документи и класирането.

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и в профил „Физическо възпитание и спорт“.

За област София-град

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2021 г.

Съгласно чл. 59 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, за равен бал се счита, когато са абсолютно равни следните показатели:

– сбора от резултатите от националното външно оценяване;

– сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки;

– средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в Раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 • Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 • Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2021 г., 15.07.2021 г. и 16.07.2021 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 • Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За  улеснение и с оглед извънредната обстановка може  родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране на ученика,  предварително да попълнят приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране и да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика в училището, в което той е приет на първи етап.

Приложение: Заявление за участие във втори етап на класиране

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Въпроси, свързани с дейностите по прием на ученици в VIII клас,  в област София-град  може да задавате на имейл priem_8_klas_Sofia@edusofia.bg

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – ………., в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Ръководство за кандидатстване онлайн

Списък на паралелките с държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/ 2022 година в област София-град с кодове и балообразуване

За област София-град

Списък на училищата – гнезда за прием на документи

КОНКУРС ЗА ВЪПРОСИ КЪМ Международната космическа станция

На 26 юли 2021 година България ще осъществи видеоконферентна връзка на живо с Международната космическа станция. Това ще бъде изключителна възможност за ученици от цялата страна и Европа да зададат своите въпроси директно към астронавтите от НАСА и ЕКА. Еднодневното събитие „Ало, Космос! Говори България!“ ще бъде предшестван о от конкурс за набиране на въпроси от ученици на възраст между 6 и 19 г.

Повече от 30 признати български организации, свързани с точните науки (STEM) и космическите изследвания, ще си партнират с Посолството на САЩ в София като домакин на тази забележителна проява. В чест на своя 30-ти юбилей, Атлантическият клуб в България ще координира инициативата.

Министерството на образованието и науката е активен партньор на събитието като продължение на политиката за развитие на дарбите и заложбите на учениците, в контекста на STEM знанието и неговия приложен характер.

Регистрацията за събитието ще започне на 1-ви юли 2021 г..

Гореспоменатия конкурс ще се проведе в периода между 21-ви юни и 2-ри юли 2021 г..

Повече информация за условията и наградите може да намерите тук.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Период на провеждане: 21.06.2021-02.07.2021

1. Указание за съдържанието на въпросите:

За да бъдат приети от Службата за връзки с обществеността, въпросите трябва да отговарят на

следните условия:

1. Винаги, когато е възможно, да се използва наименованието „Международната

Космическа Станция„ вместо съкратеното наименование „МКС“.

2. Не са позволени религиозни и политически въпроси.

3. Не са позволени въпроси за извънземни форми на живот.

4. Не са позволени въпроси за хуманоидни роботи (пример: Robonaut, Valkyrie).

5. Не са позволени въпроси за физиологични функции (вкл. относно плаченето в Космоса).

6. Не са позволени въпроси, които изискват от астронавтите споделянето на лична информация (вкл. как семействата им се справят с коронавируса).

7. Не е позволено да се изисква от астронавтите препоръка или одобрение на каквото и да било.

2. Инструктаж за самостоятелно записване на видео въпроси

Основни упътвания

1. Задайте само един въпрос във видеото.

2. През целия запис използвайте само английски език.

3. Не се провиквайте и не показвайте каквото и да било във видеото.

4. Направете няколко видеоклипа и представете най-сполучливото видео.

5. Във видеото може да участва само един човек.

Съвети за постигане на качествено аудио

1. Сведете до минимум фоновия шум. Видеоклиповете трябва да се записват в тиха стая, с малко или никакъв фонов шум.

2. Изключете вентилаторите, климатиците и всички електроуреди, които могат да причинят фонов шум.

3. Използвайте слушалки с микрофон, свързани с Вашето устройство.

4. Говорете бавно, силно и отчетливо.

5. Придържайте се към формата на посочения образец по-долу, докато задавате въпроса:

Hello. My name is <NAME> and I study at <SCHOOL>. My question is <QUESTION>.

Съвети за постигане на качествено видео

1. Запишете пет секунди преди и след въпроса, гледайки в камерата, усмихвайки се, следете да няма фонов шум.

2. Задаващият въпроса трябва да се намира в центъра на екрана.

3. Уверете се, че има достатъчно светлина върху лицето, което задава въпроса, така че лицето да е видимо.

4. Препоръчително е цялостното времетраене на видеоклипа да не надвишава 25 секунди.

3. Оставете място за визитна картичка в долната част на екрана.

Нивото на очите е на нивото на камерата, като се носят слушалки за по-добро качество на звука.

Всеки може да включи с повече от един въпрос, ако всеки въпрос фигурира като отделен клип.

Всяка кандидатура задължително трябва да включва попълнен и сканиран Формуляр за информирано съгласие (който може да намерите на:

https://drive.google.com/file/d/1mLDJwxFR1afxs4U34AsyDjXTvKDW0-Vl/view?usp=sharing за

пълнолетни или

за непълнолетни на: https://drive.google.com/file/d/1gzLCl8T6O3v9-SGcKsmKmMdtT9yB68GR/view?usp=sharing, който удостоверява правото на организаторите да използват записа в рамките на проекта и промоционалните дейности, свързани с него.

Съществуват два формата на документа: за пълнолетни и за непълнолетни лица (за непълнолетни участници формулярът се попълва от родител/настойник) Моля също прибавете и трите имена на участника, роден град, учебното заведение, което посещава и телефон за връзка с него/нея или родител/настойник.

Качете видеата в WeTransfer и след това ни изпратете линка и кандидатурата Ви на: spacecompetition@atlantic-club.org

3. Организация на записване на място в София Тех Парк:

● Ако желаете да запишете въпроса в професионално студио, можете да направите това чрез записване в София Тех Парк. На Ваше разположение са две професионални студия. Поради големия интерес е необходимо да направите предварителна заявка. За предварително записване на желаещите участници, моля да се обърнете  към Петър Бозаков (Експерт „Програми и Проекти“, АКБ, телефон за връзка +359 889 959 544), който е и точка на контакт за всякакви други запитвания около конкурса.

● TechnoMagicLand (ТМЛ) (София, бул. Цариградско шосе 111Б, сграда Експериментариум) отваря слотове за правенето на снимки/задаване на въпроси всеки ден, в рамките на своето работно време за целия период на конкурса. Студиото работи по предварителна заявка.

● ClubHouse (КХ) (Адрес: София, бул. Цариградско шосе 111 сграда Инкубатор) отваря слотове в дни, които дни, които не са заети от снимки на техни продукции. Студиото работи по предварителна заявка.

● В определените дни:

1. На разположение на желаещите за снимки се предоставят декларации за информирано съгласие (моля вижте по-горе), които се проверяват от дежурния за деня отговорник от АКБ или от сътрудниците на ТМЛ или КХ.

2. Името на всеки участник, родният им град, учебното им заведение, и телефон за връзка с тях или техен родител/настойник се въвеждат в отделен регистрационен списък.

3. Заснемането се прави под надзора на отговорник от АКБ, който следи за коректността на въпросите и спазвания изискванията за съдържание.

4. Служител от ТМЛ или КХ следи за правилното функциониране на техниката и коректното изпълнение на техническите изисквания при заснемането.

● Суровият материал се обработва от специалист на ТМЛ или КХ. Готовите клипове се събират в облачно пространство , като се запазва локално копие в ТМЛ и КХ.

Документацията се сканира и се пази в дигитален архив заедно с клипа. Всички документи от заснети клипове се събират в специално определени класьори на място, като се предават за съхранение на АКБ в края на конкурса.

4. Оценяване и награждаване

След изтичане на срока за подаване на кандидатури, състав от експерти, членуващи в Атлантическия Клъстър STEM and Space Downlink, ще разгледат кандидатурите и обявят наградените. Най-добрите видея ще бъдат изпратени до НАСА и ще се борят за възможността да бъдат излъчени по време на видеоконферентната връзка с Международната Космическа Станция.

Победителите ще бъдат уведомени и поканени на събитието на 26-ти юли 2021 година.

Организацията по връчване на наградите ще бъде обявена в седмиците преди събитието.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ПЕТЪР БОЗАКОВ, ЕКСПЕРТ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“,

АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ; ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА +359 889 959 544

НАСА

Формуляр за Информирано Съгладие за Родител и Непълнолетно Лице

Аз,_________________________________________________, съм родител / настойник /

(Моля запишете трите си имена)

правен представител на

_____________________________________, и с настоящето давам своето съгласие

(Моля запишете трите имена на детето)

гореспоменатото непълнолетно дете (оттук насетне назовано „Детето“) да бъде

заснемано и/или записван от НАСА или нейни представители. Разбирам и приемам, че

снимките и/или видеозаписите, съдържащи образа и/или гласа на Детето, може да

бъдат използвани при създаването на обучителни и/или промоционални материали от

или от името на НАСА и че тези материали може да бъдат разпространявани и излагани

публично. Също разбирам, че това позволение да се използват тези снимки и

видеозаписи е безсрочно и че нито аз, нито Детето, няма да получим възнаграждение

за даването на това позволение или за използването, при нужда, на образа и/или гласа

на Детето от НАСА.

Разбирам, че НАСА не е задължена да използва образа или гласа на Детето във връзка с

програмата й.

С настоящето безусловно освобождавам НАСА и нейните представители от всякакви

претенции и искове произтичащи от дейностите, регламентирани в този документ.

С подписа си по-долу удостоверявам , че съм на пълнолетна възраст и че съм родител /

настойник / правен представител на гореспоменатото Дете. Прочел съм настоящето

споразумение и се съгласявам то да бъде изпълнено от Детето. Съгласявам се, че нито

аз, нито Детето ще отхвърлим или отречем това споразумение в бъдеще.

Подпис на родител / настойник / правен представител:

Отношение към Детето: Дата:

Име и Място на Събитието:

Подпис на Детето:

Обучение за ИТ кариера  - ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“

По Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ в изнесените центрове за подготовка след тригодишно обучение учениците могат да придобият квалификация по професия „Приложен програмист“.

По програмата се осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI и ХII клас, които не изучават професия от професионално направление „Компютърни науки“.

Занятията са комбинация от присъствени и онлайн дейности. Те се провеждат в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Обученията се организират от пет центъра – в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 населени места.

Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ индустрията, висшите училища и професионалните гимназии.

В преподаването се включват и специалисти от ИТ сектора и от висшите училища, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.

От началото на програмата през 2017 г. до момента са участвали над 2300 ученици. За предстоящата година са осигурени 670 000 лева от бюджета на Министерството на образованието и науката. Ученици, които през следващата година ще бъдат в десети клас, могат да кандидатстват за включване в обученията ТУК. Одобрените сред тях ще получават учебните материали и ще бъдат оценявани в специална платформа.

От следващата учебна година националната програма „Обучение за ИТ кариера“ е надградена с нов модул за придобиване на високотехнологични знания и умения. По него могат да кандидатстват училища, които провеждат професионално обучение съвместно с партньорски фирми от ИТ сектора. Те трябва да разработят предмет или модул в сферата на високите технологии. Разработките могат да бъдат свързани с програмиране и програмни езици, обработка на големи данни, дигитален маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалности и др. Ако проектното предложение бъде одобрено, училищата и техните партньори ще могат да обучат учители, които след това да преподават новото учебно съдържание в същите училища. Училищата кандидатстват до 30 юни т.г. ТУК.

Лятна ваканционна програма на МОН- 2021

Информация за заниманията по интереси по области:

 1. Благоевград
 2. Бургас
 3. Варна
 4. Велико Търново
 5. Видин
 6. Враца
 7. Габрово
 8. Добрич
 9. Кърджали
 10. Кюстендил
 11. Ловеч
 12. Монтана
 13. Пазарджик
 14. Перник
 15. Плевен
 16. Пловдив
 17. Разград
 18. Русе
 19. Силистра
 20. Сливен
 21. Смолян
 22. София-град
 23. София-област
 24. Стара Загора
 25. Търговище
 26. Хасково
 27. Шумен
 28. Ямбол

1.Фондация “Елизабет Костова“ организира три курса по творческо писане, в които могат да участват ученици на възраст от 13 до 18 години.

 • Уъркшоп по писане на спекулативна художествена литература на английски език с Айрийн Нийланд – 01-09 юли 2021 г.;
 • Уъркшоп „Имало едно бъдеще“ с Диана Петрова – 12-18 юли 2021 г.
 • Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров – 02-06 септември 2021 г..

Повече информация можете да намерите на: https://ekf-writing-center.org

2. „Заедно в час“ организира безплатна онлайн академия за ученици от I до XII клас. Заниманията имат за цел да повишат мотивацията и подобрят подготовката на учениците по изучаваните предмети.

Регистрация за ученици от цялата страна и българчета в чужбина до 15 юни 2021 година на :

https://zaednovchas.bg/summer_academy/

Как ще се проведе академията

 • Заниманията са от 26 юли (понеделник) до 12 август (четвъртък);
 • Часовете са всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:30 ч. (за учениците от 1 до 4 клас часовете ще са по 30 мин., а за учениците от 5 до 12 клас по 40 мин.);
 • Децата са разпределени в класове, съобразно завършен или предстоящ клас за следващата учебна година (изборът се прави от формуляра за регистрация);
 • В обедните часове (12.30-13:15) за учениците има организирани свободно избираеми клубове по интереси;
 • В заниманията има включени спорт и упражнения за раздвижване;
 • По желание учениците могат да получат и допълнителни материали/задачи за самостоятелна работа следобяд или да се включат в допълнителни безплатни възможности от наши партньори и съмишленици;
 • Предвидени са разнообразни и забавни тематични дни, съобразени с възрастта и интересите на учениците;
 • 2 родителски срещи и споделяне на данни за представянето на учениците с всеки родител;
 • Сертификат за завършена академия (при редовно посещение на часовете).

Академията ще подкрепи ученици, които имат пропуски в знанията от учебната година и ще им помогне с наваксване по увлекателен начин.Лятната академия е страхотна възможност за ученици, които живеят в чужбина, да общуват на български език и да подобрят знанията си в различни сфери.

Академията е любимо място за създаване на нови и силни приятелства през лятото. С онлайн изданието децата ще общуват с връстници от цяла България и чужбина.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Резултатите от националното външно оценяване в VII клас по БЕЛ и математика можете да видите ТУК.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас
през учебната 2020-2021 година

Български език и литература, 16 юни 2021 г.

Математика, 18 юни 2021 г.

Всеки ученик може да провери резултатите си от НВО по БЕЛ и Математика от задължителните изпити в Х клас ТУК.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

Резултатите се вписват в удостоверенията на учениците като процент от максималния брой точки.

Изпитът по български език и литература е в сряда, 16 юни, а изпитът по математика – в петък, 18 юни. На 17 юни ще бъде оценяването по чужд език, участието в което е по желание.

Националното външно оценяване за X клас започва в 8 часа, а за седмокласниците – в 9 часа.

Изпитът по БЕЛ в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор и една – с разширен свободен отговор. През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът по БЕЛ за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Нови видеоуроци по български език и литература и по математика се излъчват в поредицата „На фокус VII клас“ на БНТ в помощ на учениците, които ще се явят на национално външно оценяване. Уроците могат да се гледат по БНТ-2 и БНТ-4 до 15 юни 2021 г.

Всички излъчени уроци са достъпни на сайта на телевизията и на YouTube канала на МОН ТУК.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година